Ticket #2291: cjk_quick_brown.txt

File cjk_quick_brown.txt, 1.3 KB (added by egmont, 10 years ago)

Demo with many double-width characters

Line 
100112233445566778899 TThhee qquuiicckk bbrroowwnn ffooxx jjuummppss oovveerr tthhee llaazzyy ddoogg.
20123456789 The quick brown fox jumps over the lazy dog.
3
4LLoorreemm iippssuumm ddoolloorr ssiitt aammeett, ccoonnsseecctteettuurr aaddiippiissiicciinngg eelliitt, sseedd ddoo eeiiuussmmoodd tteemmppoorr iinncciiddiidduunntt uutt llaabboorree eett ddoolloorree mmaaggnnaa aalliiqquuaa. UUtt eenniimm aadd mmiinniimm vveenniiaamm, qquuiiss nnoossttrruudd eexxeerrcciittaattiioonn uullllaammccoo llaabboorriiss nniissii uutt aalliiqquuiipp eexx eeaa ccoommmmooddoo ccoonnsseeqquuaatt.
5Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.