Ticket #159: menu-hotkeys-ru_po.diff

File menu-hotkeys-ru_po.diff, 1.7 KB (added by andrew_b, 11 years ago)
 • po/ru.po

  diff --git a/po/ru.po b/po/ru.po
  index 271c6e4..5ee11d0 100644
  a b msgid "&Insert file... F15" 
  423423msgstr "&÷ÓÔÁ×ÉÔØ ÆÁÊÌ...     F15" 
  424424 
  425425msgid "Copy to &file...  C-f" 
  426 msgstr "&ëÏÐÉÒÏ×ÁÔØ × ÆÁÊÌ... C-f" 
   426msgstr "ëÏ&ÐÉÒÏ×ÁÔØ × ÆÁÊÌ... C-f" 
  427427 
  428428msgid "&User menu...     F11" 
  429429msgstr "&íÅÎÀ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ... F11" 
  msgid "Sor&t... M-t" 
  513513msgstr "&óÏÒÔÉÒÏ×ËÁ...              M-t" 
  514514 
  515515msgid "Paste o&utput of...      M-u" 
  516 msgstr "÷ÓÔÁ×ÉÔØ ×Ù×ÏÄ &ËÏÍÁÎÄÙ...  M-u" 
   516msgstr "÷ÓÔÁ×ÉÔØ ×&Ù×ÏÄ ËÏÍÁÎÄÙ...  M-u" 
  517517 
  518518msgid "E&xternal Formatter      F19" 
  519519msgstr "&æÏÒÍÁÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ             F19" 
  msgid "Syntax &Highlighting..." 
  540540msgstr "&ã×ÅÔÏ×ÙÄÅÌÅÎÉÅ ÓÉÎÔÁËÓÉÓÁ..." 
  541541 
  542542msgid "Save setu&p..." 
  543 msgstr "&óÏÈÒÁÎÉÔØ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ" 
   543msgstr "óÏ&ÈÒÁÎÉÔØ ÎÁÓÔÒÏÊËÉ" 
  544544 
  545545msgid " File " 
  546546msgstr " æÁÊÌ " 
  msgid "Vie&w file... " 
  21652165msgstr "&ðÒÏÓÍÏÔÒ ÆÁÊÌÁ..." 
  21662166 
  21672167msgid "&Filtered view     M-!" 
  2168 msgstr "&ðÒÏÓÍÏÔÒ ËÏÍÁÎÄÙ     M-!" 
   2168msgstr "ðÒÏÓÍÏÔÒ ËÏÍÁÎÄ&Ù     M-!" 
  21692169 
  21702170msgid "&Edit               F4" 
  21712171msgstr "&òÅÄÁËÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ        F4" 
  msgid "Edit edi&tor menu file" 
  22642264msgstr "ðÒÁ×ËÁ ÍÅÎÀ Ò&ÅÄÁËÔÏÒÁ" 
  22652265 
  22662266msgid "Edit &syntax file" 
  2267 msgstr "æÁÊÌ ÓÉÎÔÁËÓÉÓÁ" 
   2267msgstr "æÁ&ÊÌ ÓÉÎÔÁËÓÉÓÁ" 
  22682268 
  22692269msgid "&Configuration..." 
  22702270msgstr "&ëÏÎÆÉÇÕÒÁÃÉÑ..." 
 • po/ChangeLog

  diff --git a/po/ChangeLog b/po/ChangeLog
  index dbd8923..1ffc3d8 100644
  a b  
   12009-01-10  Andrew Borodin  <aborodin@vmail.ru> 
   2 
   3        * ru.po: Fix conflicting shortcuts in the russian translation. 
   4 
  152008-06-30  David Martin  <dmartina@excite.com> 
  26 
  37        * es.po: Updated Spanish translation. Converted to UTF-8.