Ticket #1370: sk.po

File sk.po, 80.0 KB (added by winnie, 13 years ago)

slovak translation from helix84

Line 
1# Copyright (C) 1999,2001,2002 Free Software Foundation, Inc.
2# Miroslav Baranko <destin@dec.upjs.sk>, 1999.
3# Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2001,2002.
4# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2002, 2003.
5# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2009.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: mc\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: mc-devel@gnome.org\n"
11"POT-Creation-Date: 2009-07-09 17:07+0300\n"
12"PO-Revision-Date: 2009-07-27 17:18+0100\n"
13"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
14"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2);\n"
19
20msgid " Choose syntax highlighting "
21msgstr " Vyberte zvýraznenie syntaxe"
22
23msgid "< Auto >"
24msgstr "< Auto >"
25
26msgid "< Reload Current Syntax >"
27msgstr "< Znovu načítať aktuálnu syntax >"
28
29#, c-format
30msgid " Cannot open %s for reading "
31msgstr " Nepodarilo sa otvoriť %s na čítanie "
32
33msgid "Error"
34msgstr "Chyba"
35
36#, c-format
37msgid " Error reading from pipe: %s "
38msgstr " Chyba pri čítaní z rúry: %s "
39
40#, c-format
41msgid " Cannot open pipe for reading: %s "
42msgstr " Nepodarilo sa otvoriť rúru na čítanie: %s "
43
44#, c-format
45msgid " Cannot get size/permissions for %s "
46msgstr " Nepodarilo sa zistiť veľkosti/práva %s "
47
48#, c-format
49msgid " %s is not a regular file "
50msgstr " %s nie je normálny súbor "
51
52#, c-format
53msgid " File %s is too large "
54msgstr " Súbor %s je príliš veľký"
55
56msgid "Macro recursion is too deep"
57msgstr "Rekurzia makra je príliš hlboká"
58
59msgid "Search"
60msgstr "Hľadať"
61
62#, c-format
63msgid " %d items found, %d bookmarks added "
64msgstr " %d nájdených, %d pridaných záložiek "
65
66msgid " Search string not found "
67msgstr " Hľadaný reťazec nebol nájdený "
68
69msgid "Warning"
70msgstr "Varovanie"
71
72msgid " File has hard-links. Detach before saving? "
73msgstr " Súbor má pevné odkazy. Odpojiť pred uložením? "
74
75msgid "&Yes"
76msgstr "Án&o"
77
78msgid "&No"
79msgstr "&Nie"
80
81msgid "&Cancel"
82msgstr "&Zrušiť"
83
84msgid "The file has been modified in the meantime. Save anyway?"
85msgstr "Súbor bol medzitým zmenený. Uložiť napriek tomu?"
86
87msgid " Error writing to pipe: "
88msgstr " Chyba počas zápisu do rúry: "
89
90msgid " Cannot open pipe for writing: "
91msgstr " Neúspešný pokus o otvorenie rúry pre zápis: "
92
93msgid "Quick save "
94msgstr "Rýchlo uložiť "
95
96msgid "Safe save "
97msgstr "Bezpečne uložiť "
98
99msgid "Do backups -->"
100msgstr "Zálož. kópiu do"
101
102msgid "&OK"
103msgstr "Án&o"
104
105msgid "Extension:"
106msgstr "Prípona:"
107
108msgid " Edit Save Mode "
109msgstr " Upraviť režim ukladania "
110
111msgid " Save As "
112msgstr " Uložiť ako "
113
114msgid " Enter file name: "
115msgstr " Zadajte meno súboru: "
116
117msgid " A file already exists with this name. "
118msgstr " Súbor s daným meno už existuje. "
119
120msgid "&Overwrite"
121msgstr "&Prepísať"
122
123msgid " Cannot save file. "
124msgstr " Chyba počas ukladania súboru. "
125
126msgid " Delete macro "
127msgstr " Zmazať makro "
128
129msgid " Cannot open temp file "
130msgstr " Chyba počas otvárania temp súboru "
131
132msgid " Cannot open macro file "
133msgstr " Chyba počas otvárania makro súboru "
134
135msgid " Cannot overwrite macro file "
136msgstr " Chyba počas prepisovania makro súboru "
137
138msgid " Save macro "
139msgstr " Uložiť makro "
140
141msgid " Press the macro's new hotkey: "
142msgstr " Stlačte nový kláves pre makro: "
143
144msgid " Press macro hotkey: "
145msgstr " Stlačte kláves pre makro: "
146
147msgid " Load macro "
148msgstr " Načítať makro "
149
150msgid " Confirm save file? : "
151msgstr " Potvrdiť uloženie súboru? : "
152
153msgid " Save file "
154msgstr " Uložiť súbor "
155
156msgid "&Save"
157msgstr "&Uložiť"
158
159msgid ""
160" Current text was modified without a file save. \n"
161" Continue discards these changes. "
162msgstr ""
163" Aktuálny text bol modifikovaný bez uloženia súboru. \n"
164" Pokračovať zrušením týchto zmien. "
165
166msgid "C&ontinue"
167msgstr "P&okračovať"
168
169msgid "Syntax file edit"
170msgstr "Upraviť súbor so syntaxou"
171
172msgid " Which syntax file you want to edit? "
173msgstr " Ktorý súbor so syntaxou chcete upraviť? "
174
175msgid "&User"
176msgstr "&Používateľ"
177
178msgid "&System Wide"
179msgstr "&Systémový"
180
181msgid " Menu edit "
182msgstr " Editor menu "
183
184msgid " Which menu file do you want to edit? "
185msgstr " Ktorý súbor menu chcete upraviť? "
186
187msgid "&Local"
188msgstr "&Miestny"
189
190msgid " Load "
191msgstr " Nahrať "
192
193msgid " Block is large, you may not be able to undo this action. "
194msgstr "Blok je príliš veľký, možno nebude možné stornovať túto akciu. "
195
196msgid "Replace"
197msgstr "Nahradiť"
198
199msgid " Replace "
200msgstr " Nahradiť "
201
202#, c-format
203msgid " %ld replacements made. "
204msgstr " %ld náhrad urobených. "
205
206msgid "Quit"
207msgstr "Skončiť"
208
209msgid " File was modified, Save with exit? "
210msgstr " Súbor bol zmenený, uložiť a skončiť? "
211
212msgid "&Cancel quit"
213msgstr "&Zrušiť ukončenie"
214
215msgid " Error "
216msgstr " Chyba"
217
218msgid " This function is not implemented. "
219msgstr " Táto funkcia nie je implementovaná. "
220
221msgid " Copy to clipboard "
222msgstr " Kopírovať do schránky "
223
224msgid " Unable to save to file. "
225msgstr " Nepodarilo sa uložiť do súboru. "
226
227msgid " Cut to clipboard "
228msgstr " Vystrihnúť do schránky "
229
230msgid " Goto line "
231msgstr " Prejsť na riadok "
232
233msgid " Enter line: "
234msgstr " Zadajte riadok: "
235
236msgid " Save Block "
237msgstr " Uložiť blok "
238
239msgid " Insert File "
240msgstr " Vložiť Súbor "
241
242msgid " Cannot insert file. "
243msgstr " Chyba počas vkladania do súboru. "
244
245msgid " Sort block "
246msgstr " Usporiadať blok "
247
248msgid " You must first highlight a block of text. "
249msgstr " Najskôr musíte zvýrazniť blok textu. "
250
251msgid " Run Sort "
252msgstr " Spustiť triedenie "
253
254msgid " Enter sort options (see manpage) separated by whitespace: "
255msgstr " Zadajte voľby pre triedenie oddelené prázdnym miestom (pozri man stránku): "
256
257msgid " Sort "
258msgstr " Triediť "
259
260msgid " Cannot execute sort command "
261msgstr " Chyba počas pokusu vykonať príkaz pre triedenie "
262
263msgid " Sort returned non-zero: "
264msgstr " Triedenie vrátilo nenulovú hodnotu: "
265
266msgid "Paste output of external command"
267msgstr "Vložiť výstup externého príkazu"
268
269msgid "Enter shell command(s):"
270msgstr "Zadajte príkaz shellu:"
271
272msgid "External command"
273msgstr "Externý príkaz"
274
275msgid "Cannot execute command"
276msgstr "Nie je možné vykonať príkaz"
277
278msgid "Error creating script:"
279msgstr "Chyba pri vytváraní skriptu:"
280
281msgid "Error reading script:"
282msgstr "Chyba pri čítaní skriptu:"
283
284msgid "Error closing script:"
285msgstr "Chyba pri zatváraní skriptu:"
286
287msgid "Script created:"
288msgstr "Vytvorený skript:"
289
290msgid "Process block"
291msgstr "Spracovať blok "
292
293msgid " Mail "
294msgstr " Pošta "
295
296msgid " Copies to"
297msgstr " Kopie komu"
298
299msgid " Subject"
300msgstr " Predmet"
301
302msgid " To"
303msgstr " Komu"
304
305msgid " mail -s <subject> -c <cc> <to>"
306msgstr " mail -s <predmet> -c <cc> <pre>"
307
308msgid " Insert Literal "
309msgstr " Vložiť znak "
310
311msgid " Press any key: "
312msgstr " Stlačte ľubovoľný kláves: "
313
314msgid " Execute Macro "
315msgstr " Spustiť makro "
316
317msgid "pro&Mpt on replace"
318msgstr "&Vyzvať pri nahradení"
319
320msgid "replace &All"
321msgstr "nahradiť vš&Etko"
322
323msgid "All charsets"
324msgstr "Všetky znakové sady"
325
326msgid "&Backwards"
327msgstr "&Späť"
328
329msgid "case &Sensitive"
330msgstr "&Citlivý na veľkosť"
331
332msgid " Enter replacement string:"
333msgstr " Zadajte reťazec pre nahradenie:"
334
335msgid " Enter search string:"
336msgstr " Zadajte reťazec pre hľadanie:"
337
338msgid "Cancel"
339msgstr "Zruš"
340
341msgid "O&ne"
342msgstr "Jede&N"
343
344msgid "A&ll"
345msgstr "&Všetko"
346
347msgid "&Skip"
348msgstr "&Preskočiť"
349
350msgid "&Replace"
351msgstr "&Nahradiť"
352
353msgid " Replace with: "
354msgstr " Nahradiť s: "
355
356msgid " Confirm replace "
357msgstr " Potvrdiť nahradenie "
358
359msgid "&Dismiss"
360msgstr "&Odmietnuť"
361
362msgid " Emacs key: "
363msgstr " Emacs kláves: "
364
365#, c-format
366msgid ""
367"File \"%s\" is already being edited\n"
368"User: %s\n"
369"Process ID: %d"
370msgstr ""
371"Na súbore \"%s\" už prebiehajú úpravy\n"
372"Používateľ: %s\n"
373"ID procesu: %d"
374
375msgid "File locked"
376msgstr "Súbor zamknutý"
377
378msgid "&Grab lock"
379msgstr "&Získať zámok"
380
381msgid "&Ignore lock"
382msgstr "&Ignorovať zámok"
383
384msgid " About "
385msgstr " O aplikácii "
386
387msgid ""
388"\n"
389"                Cooledit  v3.11.5\n"
390"\n"
391" Copyright (C) 1996 the Free Software Foundation\n"
392"\n"
393"       A user friendly text editor written\n"
394"           for the Midnight Commander.\n"
395msgstr ""
396"\n"
397"                 Cooledit  v3.11.5\n"
398"\n"
399" Copyright (C) 1996 the Free Software Foundation\n"
400"\n"
401"  Používateľsky prívetivý textový editor napísaný\n"
402"           pre Midnight Commander.\n"
403
404msgid "&Open file..."
405msgstr "Otvoriť sú&bor..."
406
407msgid "&New              C-n"
408msgstr "&Nový                 C-n"
409
410msgid "&Save              F2"
411msgstr "&Uložiť                F2"
412
413msgid "Save &as...       F12"
414msgstr "uložiť &Ako           F12"
415
416msgid "&Insert file...   F15"
417msgstr "V&Ložiť súbor...      F15"
418
419msgid "Copy to &file...  C-f"
420msgstr "&Kopírovať do súboru. C-f"
421
422msgid "&User menu...     F11"
423msgstr "&Používateľské menu...    F11"
424
425msgid "A&bout...            "
426msgstr "&O aplikácii...     "
427
428msgid "&Quit             F10"
429msgstr "&Skončiť              F10"
430
431msgid "&New            C-x k"
432msgstr "&Nový           C-x k"
433
434msgid "Copy to &file...     "
435msgstr "kopírovať do &Súboru... "
436
437msgid "&Toggle mark                 F3"
438msgstr "&Prepnúť označenie           F3"
439
440msgid "Mar&k columns              S-F3"
441msgstr "&Označiť stĺpce            S-F3"
442
443msgid "Toggle &ins/overw           Ins"
444msgstr "Prepnúť &ins/over           Ins"
445
446msgid "&Copy                        F5"
447msgstr "&Kopírovať                   F5"
448
449msgid "&Move                        F6"
450msgstr "p&Resnúť                     F6"
451
452msgid "&Delete                      F8"
453msgstr "z&Mazať                      F8"
454
455msgid "C&opy to clipfile         C-Ins"
456msgstr "K&opírovať do ústrižku    C-Ins"
457
458msgid "C&ut to clipfile          S-Del"
459msgstr "&Vystrihnúť do ústrižku   S-Del"
460
461msgid "&Paste from clipfile      S-Ins"
462msgstr "&Vložiť z ústrižku        S-Ins"
463
464msgid "Toggle bookmar&k               "
465msgstr "prepnúť zálož&Ku"
466
467msgid "&Next bookmark                 "
468msgstr "ď&alšia záložka"
469
470msgid "Pre&v bookmark                 "
471msgstr "&Predošlá záložka"
472
473msgid "&Flush bookmark                "
474msgstr "&Zrušiť záložku"
475
476msgid "&Undo                       C-u"
477msgstr "&Vrátiť                     C-u"
478
479msgid "&Beginning               C-PgUp"
480msgstr "z&Ačiatok                C-PgUp"
481
482msgid "&End                     C-PgDn"
483msgstr "koni&Ec                  C-PgDn"
484
485msgid "C&opy to clipfile           M-w"
486msgstr "k&Opírovať do ústrižku      M-w"
487
488msgid "C&ut to clipfile            C-w"
489msgstr "&Vystrihnúť do ústrižku     C-w"
490
491msgid "&Paste from clipfile        C-y"
492msgstr "&Vložiť z ústrižku          C-y"
493
494msgid "&Search...         F7"
495msgstr "&Hľadať...           F7"
496
497msgid "Search &again     F17"
498msgstr "hľadať zno&Vu       F17"
499
500msgid "&Replace...        F4"
501msgstr "&Nahradiť...         F4"
502
503msgid "&Go to line...            M-l"
504msgstr "&Choď na riadok...           M-1"
505
506msgid "Toggle li&ne state        M-n"
507msgstr "&Prepnúť stav riadka      M-n"
508
509msgid "Go to matching &bracket   M-b"
510msgstr "choď na odpovedajúcu %zátvorku  M-b"
511
512msgid "Find declaration      A-Enter"
513msgstr "Nájsť deklaráciu      A-Enter"
514
515msgid "Back from declaration     M--"
516msgstr "Späť z deklarácie         M--"
517
518msgid "Forward to declaration    M-+"
519msgstr "Vpred na deklaráciu       M-+"
520
521msgid "Encod&ing...             C-t"
522msgstr "kódovan&Ie...            C-t"
523
524msgid "Insert &literal...       C-q"
525msgstr "v&Ložiť Znak...              C-q"
526
527msgid "&Refresh screen          C-l"
528msgstr "&Obnoviť obrazovku           C-l"
529
530msgid "&Start record macro      C-r"
531msgstr "&Začať nahrávať makro        C-r"
532
533msgid "&Finish record macro...  C-r"
534msgstr "&Skončiť nahrávať makro      C-r"
535
536msgid "&Execute macro...   C-a, KEY"
537msgstr "&Vykonať makro...       C-a, KEY"
538
539msgid "Delete macr&o...            "
540msgstr "z&Mazať makro...    "
541
542msgid "Insert &date/time           "
543msgstr "vložiť &Dátum/čas             "
544
545msgid "Format p&aragraph        M-p"
546msgstr "formátovať odst&Avec         M-p"
547
548msgid "'ispell' s&pell check    C-p"
549msgstr "kontrola &pravopisu ispell C-p"
550
551msgid "Sor&t...                 M-t"
552msgstr "&Usporiadať...               M-t"
553
554msgid "Paste o&utput of...      M-u"
555msgstr "Vložiť výst&up...            M-u"
556
557msgid "E&xternal Formatter      F19"
558msgstr "Externý &Formátovač       F19"
559
560msgid "&Mail...                    "
561msgstr "&Pošta...                    "
562
563msgid "&Execute macro... C-x e, KEY"
564msgstr "&Vykonať makro... C-x e, KEY"
565
566msgid "'ispell' s&pell check    M-$"
567msgstr "kontrola &Pravopisu isp&ell M-$"
568
569msgid "&General...  "
570msgstr "&Všeobecné...  "
571
572msgid "&Save mode..."
573msgstr "Režim &Ukladania..."
574
575msgid "Learn &Keys..."
576msgstr "Uč&Enie kláves..."
577
578msgid "Syntax &Highlighting..."
579msgstr "Zvýraznenie s&Yntaxe..."
580
581msgid "S&yntax file"
582msgstr "súbor so s&Yntaxou"
583
584msgid "&Menu file"
585msgstr "súbor s &Menu"
586
587msgid "Save setu&p"
588msgstr "&Uložiť nastavenie"
589
590msgid " File "
591msgstr " Súbor "
592
593msgid " Edit "
594msgstr " Upraviť"
595
596msgid " Sear/Repl "
597msgstr " Hľad/Nahr "
598
599msgid " Command "
600msgstr " Príkaz "
601
602msgid " Options "
603msgstr " Voľby "
604
605msgid "Intuitive"
606msgstr "Intuitívne"
607
608msgid "Emacs"
609msgstr "Emacs"
610
611msgid "User-defined"
612msgstr "d&Efinovaný používateľom"
613
614msgid "None"
615msgstr "Žiaden"
616
617msgid "Dynamic paragraphing"
618msgstr "Dynamické rob. odstavcov"
619
620msgid "Type writer wrap"
621msgstr "Zalamovanie písacieho stroja"
622
623msgid "Word wrap line length: "
624msgstr "Zalamovanie od dĺžky riadka: "
625
626msgid "Tab spacing: "
627msgstr "Rozostupy tabulátora: "
628
629msgid "Pers&istent selection"
630msgstr "&Trvalý výber"
631
632msgid "Synta&x highlighting"
633msgstr "zvýraznenie s&Yntaxe"
634
635msgid "Visible tabs"
636msgstr "Viditeľné tabulátory"
637
638msgid "Visible trailing spaces"
639msgstr "Viditeľné medzery na konci"
640
641msgid "Save file &position"
642msgstr "Uložiť &polohu súboru"
643
644msgid "Confir&m before saving"
645msgstr "&Potvrdiť pred uložením"
646
647msgid "Fill tabs with &spaces"
648msgstr "Naplniť tabulátor &medzerami"
649
650msgid "&Return does autoindent"
651msgstr "ente&R vykoná autom. odsad."
652
653msgid "&Backspace through tabs"
654msgstr "&Backspace po tabulátoroch"
655
656msgid "&Fake half tabs"
657msgstr "&Emulovať polovičný tabulátor"
658
659msgid "Wrap mode"
660msgstr "Zalamovanie riadkov"
661
662msgid "Key emulation"
663msgstr "Emulácia kláves"
664
665msgid " Editor options "
666msgstr " Nastavenie editora "
667
668msgid "Help"
669msgstr "Pomoc"
670
671msgid "Save"
672msgstr "Uložiť"
673
674msgid "Mark"
675msgstr "Označiť"
676
677msgid "Replac"
678msgstr "Nahradiť"
679
680msgid "Copy"
681msgstr "Kopírovať"
682
683msgid "Move"
684msgstr "Presunúť"
685
686msgid "Delete"
687msgstr "Zmazať"
688
689msgid "PullDn"
690msgstr "H.menu"
691
692msgid " Load syntax file "
693msgstr " Načítať súbor so syntaxou "
694
695#, c-format
696msgid ""
697" Cannot open file %s \n"
698" %s "
699msgstr ""
700" Nemožno otvoriť súbor %s \n"
701" %s "
702
703#, c-format
704msgid " Error in file %s on line %d "
705msgstr " Chyba v súbore %s na riadku %d "
706
707#, c-format
708msgid "bind: Wrong argument number, bind <key> <command>"
709msgstr "bind: Nesprávne číslo argumentu, bind <kláv.> <príkaz>"
710
711#, c-format
712msgid "bind: Bad key value `%s'"
713msgstr "bind: Zlá hodnota klávesu `%s'"
714
715#, c-format
716msgid "bind: Ehh...no key?"
717msgstr "bind: Hmm... žiaden kláves?"
718
719#, c-format
720msgid "bind: Unknown key: `%s'"
721msgstr "bind: neznámy kláves: `%s'"
722
723#, c-format
724msgid "bind: Unknown command: `%s'"
725msgstr "bind: neznámy príkaz: `%s'"
726
727#, c-format
728msgid "%s: Syntax: %s <n> <command> <label>"
729msgstr "%s: Syntax: %s <n> <príkaz> <menovka>"
730
731#, c-format
732msgid "%s: Unknown command: `%s'"
733msgstr "%s: Neznámy príkaz: `%s'"
734
735#, c-format
736msgid "%s: fn should be 1-10"
737msgstr "%s: fn by malo byť 1-10"
738
739#, c-format
740msgid "%s: fopen(): %s"
741msgstr "%s: fopen(): %s"
742
743#, c-format
744msgid "%s:%d: unknown command `%s'"
745msgstr "%s:%d: neznámy príkaz `%s'"
746
747#, c-format
748msgid "%s:%d: %s"
749msgstr "%s:%d: %s"
750
751#, c-format
752msgid "%s not found!"
753msgstr "%s nenájdené!"
754
755msgid "&Set"
756msgstr "&Nastaviť"
757
758msgid "S&kip"
759msgstr "&Preskočiť"
760
761msgid "Set &all"
762msgstr "Nastaviť &všetko"
763
764msgid "owner"
765msgstr "vlast."
766
767msgid "group"
768msgstr "skupina"
769
770msgid "other"
771msgstr "ostatní"
772
773msgid "On"
774msgstr "na"
775
776msgid "Flag"
777msgstr "Označ"
778
779msgid "Mode"
780msgstr "Režim"
781
782#, c-format
783msgid "%6d of %d"
784msgstr "%6d z %d"
785
786msgid " Chown advanced command "
787msgstr " Rozšírená zmena vlastníka "
788
789#, c-format
790msgid ""
791" Cannot chmod \"%s\" \n"
792" %s "
793msgstr ""
794" Nepodarilo sa zmeniť práva \"%s\" \n"
795" %s "
796
797#, c-format
798msgid ""
799" Cannot chown \"%s\" \n"
800" %s "
801msgstr ""
802" Nepodarilo sa zmeniť vlastníka \"%s\" \n"
803" %s "
804
805msgid " Background process error "
806msgstr " Chyba v procese na pozadí "
807
808msgid " Unknown error in child "
809msgstr " Neznáma chyba v potomku procesu "
810
811msgid " Child died unexpectedly "
812msgstr " Potomok procesu nečakane umrel "
813
814msgid " Background protocol error "
815msgstr " Chyba v protokole pozadia "
816
817msgid ""
818" Background process sent us a request for more arguments \n"
819" than we can handle. \n"
820msgstr ""
821" Proces v pozadí poslal požiadavku pre viac argumentov, \n"
822" s ktorými môžete manipulovať. \n"
823
824msgid "&Full file list"
825msgstr "&Plný výpis súborov"
826
827msgid "&Brief file list"
828msgstr "&Stručný výpis súborov "
829
830msgid "&Long file list"
831msgstr "&Dlhý výpis súborov"
832
833msgid "&User defined:"
834msgstr "d&Efinovaný používateľom:"
835
836msgid "Listing mode"
837msgstr "Režim výpisu"
838
839msgid "user &Mini status"
840msgstr "používateľský &Mini stav"
841
842msgid "&Reverse"
843msgstr "o&Brátený"
844
845msgid "case sensi&tive"
846msgstr "&Citlivý na veľkosť"
847
848msgid "Sort order"
849msgstr "Poradie triedenia"
850
851msgid "Executable first"
852msgstr "Najprv spustiteľné"
853
854msgid " confirm di&Rectory hotlist delete "
855msgstr " potvrdiť zmazanie hotlistu ad&Resára "
856
857msgid " confirm &Exit "
858msgstr " potvrdiť &Koniec "
859
860msgid " confirm e&Xecute "
861msgstr " potvrdiť v&Ykonanie "
862
863msgid " confirm o&Verwrite "
864msgstr " potvrdiť p&Repísanie "
865
866msgid " confirm &Delete "
867msgstr " potvrdiť z&Mazanie "
868
869msgid " Confirmation "
870msgstr " Potvrdenie "
871
872msgid "UTF-8 output"
873msgstr "Výstup v UTF-8"
874
875msgid "Full 8 bits output"
876msgstr "Plný 8-bitový výstup"
877
878msgid "ISO 8859-1"
879msgstr "ISO 8859-1"
880
881msgid "7 bits"
882msgstr "7 bitov"
883
884msgid "F&ull 8 bits input"
885msgstr "p&Lný 8 bitový vstup"
886
887msgid " Display bits "
888msgstr " Zobrazené bity "
889
890msgid "Other 8 bit"
891msgstr "Iné 8-bitové"
892
893msgid "Input / display codepage:"
894msgstr "Vstupná/Zobrazovacia znaková sada:"
895
896msgid "&Select"
897msgstr "&Vybrať"
898
899msgid "Use passive mode over pro&xy"
900msgstr "Použiť pasívny režim pri pro&xy"
901
902msgid "Use &passive mode"
903msgstr "Použiť &pasívny režim"
904
905msgid "&Use ~/.netrc"
906msgstr "Po&užiť ~/.netrc"
907
908msgid "&Always use ftp proxy"
909msgstr "&Vždy použiť ftp proxy"
910
911msgid "sec"
912msgstr "sekúnd"
913
914msgid "ftpfs directory cache timeout:"
915msgstr "ftpfs časový limit pre cache:"
916
917msgid "ftp anonymous password:"
918msgstr "ftp anonymné heslo:"
919
920msgid "Timeout for freeing VFSs:"
921msgstr "Časový limit pre uvoľnenie VFS:"
922
923msgid " Virtual File System Setting "
924msgstr " Nastavenie virtuálneho súborového systému "
925
926msgid "Quick cd"
927msgstr "Rýchly cd"
928
929msgid "cd"
930msgstr "cd"
931
932msgid "Symbolic link filename:"
933msgstr "Meno symbolického odkazu:"
934
935msgid "Existing filename (filename symlink will point to):"
936msgstr "Existujúce meno súboru (meno symb. odkazu odkazuje na):"
937
938msgid "Symbolic link"
939msgstr "Symbolický odkaz"
940
941msgid "Running "
942msgstr "Spustenie "
943
944msgid "Stopped"
945msgstr "Zastavený"
946
947msgid "&Stop"
948msgstr "&Zastaviť"
949
950msgid "&Resume"
951msgstr "&Pokračovať"
952
953msgid "&Kill"
954msgstr "&Ukončiť"
955
956msgid "Background Jobs"
957msgstr "Úlohy v pozadí"
958
959msgid "Domain:"
960msgstr "Doména:"
961
962msgid "Username:"
963msgstr "Meno použivateľa:"
964
965msgid "Password:"
966msgstr "Heslo:"
967
968#, c-format
969msgid "Password for \\\\%s\\%s"
970msgstr "Heslo pre \\\\%s\\%s"
971
972#, c-format
973msgid "Warning: file %s not found\n"
974msgstr "Upozornenie: súbor %s nenájdený\n"
975
976msgid "7-bit ASCII"
977msgstr "7-bitový ASCII"
978
979#, c-format
980msgid "Cannot translate from %s to %s"
981msgstr "Nepodarilo sa preložiť z %s do %s"
982
983msgid "execute/search by others"
984msgstr "vykonávaný/hľadaný ostat."
985
986msgid "write by others"
987msgstr "zapisovaný ostatnýmy"
988
989msgid "read by others"
990msgstr "čítaný ostatnýmy"
991
992msgid "execute/search by group"
993msgstr "vykonávaný/hľadaný skup."
994
995msgid "write by group"
996msgstr "zapisovaný skupinou"
997
998msgid "read by group"
999msgstr "čítaný skupinou"
1000
1001msgid "execute/search by owner"
1002msgstr "vykonávaný/hľadaný vlast."
1003
1004msgid "write by owner"
1005msgstr "zapisovaný vlastníkom"
1006
1007msgid "read by owner"
1008msgstr "čítaný vlastníkom"
1009
1010msgid "sticky bit"
1011msgstr "sticky bit"
1012
1013msgid "set group ID on execution"
1014msgstr "nastav skup. ID pre vykon."
1015
1016msgid "set user ID on execution"
1017msgstr "nastav použ. ID pre vykon."
1018
1019msgid "C&lear marked"
1020msgstr "z&Mazať označ."
1021
1022msgid "S&et marked"
1023msgstr "n&Astaviť označ."
1024
1025msgid "&Marked all"
1026msgstr "&Označiť všetko"
1027
1028msgid "Name"
1029msgstr "Meno"
1030
1031msgid "Permissions (Octal)"
1032msgstr "Práva (Osmičkové)"
1033
1034msgid "Owner name"
1035msgstr "Meno vlastníka"
1036
1037msgid "Group name"
1038msgstr "Meno skupiny"
1039
1040msgid "Use SPACE to change"
1041msgstr "Použite medzeru pre zmenu"
1042
1043msgid "an option, ARROW KEYS"
1044msgstr "voľby, KURZOROVÉ KLÁVESY"
1045
1046msgid "to move between options"
1047msgstr "na presun medzi voľbami"
1048
1049msgid "and T or INS to mark"
1050msgstr "a T alebo INS pre označ."
1051
1052msgid " Permission "
1053msgstr " Práva "
1054
1055msgid "Chmod command"
1056msgstr "Príkaz zmeny práv"
1057
1058msgid "Set &users"
1059msgstr "Nastaviť &použ."
1060
1061msgid "Set &groups"
1062msgstr "Nastaviť &skup."
1063
1064msgid " Name "
1065msgstr " Meno "
1066
1067msgid " Owner name "
1068msgstr " Meno vlastníka "
1069
1070msgid " Group name "
1071msgstr " Meno skupiny "
1072
1073msgid " Size "
1074msgstr " Veľkosť "
1075
1076msgid " User name "
1077msgstr " Meno používateľa "
1078
1079msgid " Chown command "
1080msgstr " Príkaz zmeny vlastníka "
1081
1082msgid "<Unknown user>"
1083msgstr "<Neznámy použ.>"
1084
1085msgid "<Unknown group>"
1086msgstr "<Neznáma skupina>"
1087
1088msgid "Files tagged, want to cd?"
1089msgstr "Označené súbory chcú cd?"
1090
1091msgid "Cannot change directory"
1092msgstr "Nemohol som zmeniť adresár"
1093
1094msgid " View file "
1095msgstr " Prezrieť si súbor "
1096
1097msgid " Filename:"
1098msgstr " Meno súboru:"
1099
1100msgid " Filtered view "
1101msgstr " Filtrovaný pohľad "
1102
1103msgid " Filter command and arguments:"
1104msgstr " Príkaz a argumenty pre filtrovanie:"
1105
1106msgid "Create a new Directory"
1107msgstr "Vytvoriť nový adresár"
1108
1109msgid " Enter directory name:"
1110msgstr " Zadajte meno adresára:"
1111
1112msgid " Filter "
1113msgstr " Filter "
1114
1115msgid " Set expression for filtering filenames"
1116msgstr " Nastaviť výraz pre filtrovanie mien súborov"
1117
1118msgid "&Using shell patterns"
1119msgstr "po&Užiť shell vzory"
1120
1121msgid "&Case sensitive"
1122msgstr "&Rozlišovať veľkosť"
1123
1124msgid "&Files only"
1125msgstr "&Iba súbory"
1126
1127msgid " Select "
1128msgstr " Vyber "
1129
1130msgid " Unselect "
1131msgstr " Odobrať "
1132
1133msgid "Extension file edit"
1134msgstr "Upraviť príponu názvu súboru"
1135
1136msgid " Which extension file you want to edit? "
1137msgstr " Ktorú príponu názvu súboru chcete upraviť? "
1138
1139msgid " Compare directories "
1140msgstr " Porovnanie dvoch adresárov "
1141
1142msgid " Select compare method: "
1143msgstr " Vyberte porovnávaciu metódu: "
1144
1145msgid "&Quick"
1146msgstr "&Rýchla"
1147
1148msgid "&Size only"
1149msgstr "&Iba veľkosť"
1150
1151msgid "&Thorough"
1152msgstr "ú&Plná"
1153
1154msgid " Both panels should be in the listing mode to use this command "
1155msgstr " Oba panely môžu použiť pre režim prezerania tento príkaz "
1156
1157msgid ""
1158" Not an xterm or Linux console; \n"
1159" the panels cannot be toggled. "
1160msgstr ""
1161" Nie je to xterm alebo Linuxovsky terminál; \n"
1162" medzi panelmi nemôže byť prepínané.  "
1163
1164#, c-format
1165msgid "Link %s to:"
1166msgstr "Odkaz %s na:"
1167
1168msgid " Link "
1169msgstr " Odkaz "
1170
1171#, c-format
1172msgid " link: %s "
1173msgstr " odkaz: %s "
1174
1175#, c-format
1176msgid " symlink: %s "
1177msgstr " symb. odkaz: %s "
1178
1179#, c-format
1180msgid " Symlink `%s' points to: "
1181msgstr " Symb. odkaz '%s' odkazuje: "
1182
1183msgid " Edit symlink "
1184msgstr " Upraviť symb. odkaz "
1185
1186#, c-format
1187msgid " edit symlink, unable to remove %s: %s "
1188msgstr " upraviť symb.odkaz, nepodarilo sa odstrániť %s: %s "
1189
1190#, c-format
1191msgid " edit symlink: %s "
1192msgstr " upraviť symb. odkaz: %s "
1193
1194#, c-format
1195msgid "`%s' is not a symbolic link"
1196msgstr "`%s' nie je symbolický odkaz"
1197
1198#, c-format
1199msgid " Cannot chdir to %s "
1200msgstr " Nemohol som chdir do %s "
1201
1202msgid " Enter machine name (F1 for details): "
1203msgstr " Zadajte meno počítača (F1 pre detaily): "
1204
1205msgid " Link to a remote machine "
1206msgstr " Pripojenie k vzdialenému počítaču "
1207
1208msgid " FTP to machine "
1209msgstr " FTP k počítaču "
1210
1211msgid " Shell link to machine "
1212msgstr " Shell pripojenie k počítaču "
1213
1214msgid " SMB link to machine "
1215msgstr " SMB pripojenie k počítaču "
1216
1217msgid " Undelete files on an ext2 file system "
1218msgstr " Obnoviť súbory na súborovom systéme ext2 "
1219
1220msgid ""
1221" Enter device (without /dev/) to undelete\n"
1222"   files on: (F1 for details)"
1223msgstr ""
1224" Zadajte zariadenie (bez /dev/) pre obnovenie\n"
1225"   súborov na: (F1 pre detaily)"
1226
1227msgid " Setup "
1228msgstr " Nastavenie "
1229
1230#, c-format
1231msgid " Setup saved to ~/%s"
1232msgstr " Nastavenie bolo uložené do ~/%s"
1233
1234#, c-format
1235msgid ""
1236" Cannot chdir to \"%s\" \n"
1237" %s "
1238msgstr ""
1239" Nepodarilo sa zmeniť adresár na \"%s\" \n"
1240" %s "
1241
1242msgid " Cannot execute commands on non-local filesystems"
1243msgstr " Nemôžete spustiť príkazy na nelokálnych súborových systémoch"
1244
1245msgid " The shell is already running a command "
1246msgstr " Shell už spustil príkaz "
1247
1248msgid "&Unsorted"
1249msgstr "&Netriedené"
1250
1251msgid "&Name"
1252msgstr "&Meno"
1253
1254msgid "&Extension"
1255msgstr "&Prípona súboru"
1256
1257msgid "&Modify time"
1258msgstr "čas úp&Ravy"
1259
1260msgid "&Access time"
1261msgstr "ča&S prístupu "
1262
1263msgid "C&Hange time"
1264msgstr "čas zmen&Y "
1265
1266msgid "&Size"
1267msgstr "&Veľkosť"
1268
1269msgid "&Inode"
1270msgstr "&I-uzol"
1271
1272msgid "Cannot read directory contents"
1273msgstr "Nepodarilo sa načítať obsah adresára"
1274
1275#, c-format
1276msgid "Press any key to continue..."
1277msgstr "Pokračujte stlačením ľubovoľného klávesu..."
1278
1279#, c-format
1280msgid "Type `exit' to return to the Midnight Commander"
1281msgstr "Napíšte `exit' ak sa chcete vrátiť do Midnight Commandera"
1282
1283#, c-format
1284msgid " Cannot fetch a local copy of %s "
1285msgstr " Nepodarilo sa získať miestnu kópiu %s "
1286
1287#, c-format
1288msgid ""
1289" Cannot create temporary command file \n"
1290" %s "
1291msgstr ""
1292" Nepodarilo sa vytvoriť dočasný príkazový súbor \n"
1293" %s "
1294
1295msgid " Parameter "
1296msgstr " Parameter "
1297
1298#, c-format
1299msgid " %s%s file error"
1300msgstr " %s%s chyba v súbore"
1301
1302#, c-format
1303msgid "The format of the %smc.ext file has changed with version 3.0.  It seems that the installation failed.  Please fetch a fresh copy from the Midnight Commander package."
1304msgstr "Formát súboru %smc.ext sa vo verzii 3.0 zmenil. Vyzerá to, že inštalácia zlyhala. Prosím, vezmite si novú kópiu z balíka Midnight Commander."
1305
1306#, c-format
1307msgid " ~/%s file error "
1308msgstr " ~/%s chyba v súbore "
1309
1310#, c-format
1311msgid "The format of the ~/%s file has changed with version 3.0.  You may either want to copy it from %smc.ext or use that file as an example of how to write it."
1312msgstr "Formát súboru ~/%s sa vo verzii 3.0 zmenil. Buď si ho skopírujte z %smc.ext alebo ho použite ako vzor."
1313
1314msgid " Copy "
1315msgstr " Kopírovať "
1316
1317msgid " Move "
1318msgstr " Presunúť "
1319
1320msgid " Delete "
1321msgstr " Zmazať "
1322
1323msgid " Cannot make the hardlink "
1324msgstr " Nepodarilo sa vytvoriť pevný odkaz "
1325
1326#, c-format
1327msgid ""
1328" Cannot read source link \"%s\" \n"
1329" %s "
1330msgstr ""
1331" Nepodarilo sa prečítať zdrojový odkaz \"%s\" \n"
1332" %s "
1333
1334msgid ""
1335" Cannot make stable symlinks across non-local filesystems: \n"
1336"\n"
1337" Option Stable Symlinks will be disabled "
1338msgstr ""
1339" Nepodarilo sa vyrobiť pevný symb. odkaz naprieč nelokálnymi súb. systémami: \n"
1340"\n"
1341" Voľba stáleho Symbolického odkazu bude vypnutá "
1342
1343#, c-format
1344msgid ""
1345" Cannot create target symlink \"%s\" \n"
1346" %s "
1347msgstr ""
1348" Nepodarilo sa vytvoriť cieľový symbolický odkaz \"%s\" \n"
1349" %s "
1350
1351msgid "&Abort"
1352msgstr "p&Rerušiť"
1353
1354#, c-format
1355msgid ""
1356" Cannot overwrite directory \"%s\" \n"
1357" %s "
1358msgstr ""
1359" Nepodarilo sa prepísať adresár \"%s\" \n"
1360" %s "
1361
1362#, c-format
1363msgid ""
1364" Cannot stat source file \"%s\" \n"
1365" %s "
1366msgstr ""
1367" Nepodarilo sa zistiť stav zdrojový súbor \"%s\" \n"
1368" %s "
1369
1370#, c-format
1371msgid ""
1372" `%s' \n"
1373" and \n"
1374" `%s' \n"
1375" are the same file "
1376msgstr ""
1377" `%s' \n"
1378" a \n"
1379" `%s' \n"
1380" sú rovnaký súbor "
1381
1382#, c-format
1383msgid ""
1384" Cannot create special file \"%s\" \n"
1385" %s "
1386msgstr ""
1387" Nepodarilo sa vytvoriť špeciálny súbor \"%s\" \n"
1388" %s "
1389
1390#, c-format
1391msgid ""
1392" Cannot chown target file \"%s\" \n"
1393" %s "
1394msgstr ""
1395" Nepodarilo sa zmeniť vlastníka cieľového súboru \"%s\" \n"
1396" %s "
1397
1398#, c-format
1399msgid ""
1400" Cannot chmod target file \"%s\" \n"
1401" %s "
1402msgstr ""
1403" Nepodarilo sa zmeniť práva cieľového súboru \"%s\" \n"
1404" %s "
1405
1406#, c-format
1407msgid ""
1408" Cannot open source file \"%s\" \n"
1409" %s "
1410msgstr ""
1411" Nepodarilo sa otvoriť zdrojový súbor \"%s\" \n"
1412" %s "
1413
1414msgid " Reget failed, about to overwrite file "
1415msgstr " Reget zlyhal, chystá sa prepísanie súboru"
1416
1417#, c-format
1418msgid ""
1419" Cannot fstat source file \"%s\" \n"
1420" %s "
1421msgstr ""
1422" Nepodarilo sa vykonať fstat zdrojového súboru \"%s\" \n"
1423" %s "
1424
1425#, c-format
1426msgid ""
1427" Cannot create target file \"%s\" \n"
1428" %s "
1429msgstr ""
1430" Nepodarilo sa vytvoriť cieľový súbor \"%s\" \n"
1431" %s "
1432
1433#, c-format
1434msgid ""
1435" Cannot fstat target file \"%s\" \n"
1436" %s "
1437msgstr ""
1438" Nepodarilo sa vykonať fstat cieľového súboru \"%s\" \n"
1439" %s "
1440
1441#, c-format
1442msgid ""
1443" Cannot read source file \"%s\" \n"
1444" %s "
1445msgstr ""
1446" Nepodarilo sa prečítať zdrojový súbor \"%s\" \n"
1447" %s "
1448
1449#, c-format
1450msgid ""
1451" Cannot write target file \"%s\" \n"
1452" %s "
1453msgstr ""
1454" Nepodarilo sa zapísať do cieľového súboru \"%s\" \n"
1455" %s "
1456
1457msgid "(stalled)"
1458msgstr "(zastavený)"
1459
1460#, c-format
1461msgid ""
1462" Cannot close source file \"%s\" \n"
1463" %s "
1464msgstr ""
1465" Nepodarilo sa zavrieť zdrojový súbor \"%s\" \n"
1466" %s "
1467
1468#, c-format
1469msgid ""
1470" Cannot close target file \"%s\" \n"
1471" %s "
1472msgstr ""
1473" Nepodarilo sa zavrieť cieľový súbor \"%s\" \n"
1474" %s "
1475
1476msgid "Incomplete file was retrieved. Keep it?"
1477msgstr "Bol získaný neúplný súbor. Ponechať ho?"
1478
1479msgid "&Delete"
1480msgstr "&Zmazať"
1481
1482msgid "&Keep"
1483msgstr "pO&nechať"
1484
1485#, c-format
1486msgid ""
1487" Cannot stat source directory \"%s\" \n"
1488" %s "
1489msgstr ""
1490" Nepodarilo sa zistiť stav zdrojového adresára \"%s\" \n"
1491" %s "
1492
1493#, c-format
1494msgid ""
1495" Source \"%s\" is not a directory \n"
1496" %s "
1497msgstr ""
1498" Zdrojový adresár \"%s\" nie je adresárom \n"
1499" %s "
1500
1501#, c-format
1502msgid ""
1503" Cannot copy cyclic symbolic link \n"
1504" `%s' "
1505msgstr ""
1506" Nepodarilo sa kopírovať cyklický symbolický odkaz \n"
1507" `%s' "
1508
1509#, c-format
1510msgid ""
1511" Destination \"%s\" must be a directory \n"
1512" %s "
1513msgstr ""
1514" Cieľ \"%s\" musí byť adresár \n"
1515" %s "
1516
1517#, c-format
1518msgid ""
1519" Cannot create target directory \"%s\" \n"
1520" %s "
1521msgstr ""
1522" Nepodarilo sa vytvoriť cieľový adresár \"%s\" \n"
1523" %s "
1524
1525#, c-format
1526msgid ""
1527" Cannot chown target directory \"%s\" \n"
1528" %s "
1529msgstr ""
1530" Nepodarilo sa zmeniť vlastníka cieľového adresára \"%s\" \n"
1531" %s "
1532
1533#, c-format
1534msgid ""
1535" Cannot stat file \"%s\" \n"
1536" %s "
1537msgstr ""
1538" Nepodarilo sa zistiť stav súboru \"%s\" \n"
1539" %s "
1540
1541#, c-format
1542msgid " Cannot overwrite directory `%s' "
1543msgstr " Nepodarilo sa prepísať adresár `%s' "
1544
1545#, c-format
1546msgid ""
1547" Cannot move file \"%s\" to \"%s\" \n"
1548" %s "
1549msgstr ""
1550" Nepodarilo sa presunúť súbor \"%s\" do \"%s\" \n"
1551" %s "
1552
1553#, c-format
1554msgid ""
1555" Cannot remove file \"%s\" \n"
1556" %s "
1557msgstr ""
1558" Nepodarilo sa odstrániť súbor \"%s\" \n"
1559" %s "
1560
1561#, c-format
1562msgid ""
1563" `%s' \n"
1564" and \n"
1565" `%s' \n"
1566" are the same directory "
1567msgstr ""
1568" `%s' \n"
1569" a \n"
1570" `%s' \n"
1571" sú rovnaký adresár "
1572
1573#, c-format
1574msgid " Cannot overwrite directory \"%s\" %s "
1575msgstr " Nepodarilo sa prepísať adresár \"%s\" %s "
1576
1577#, c-format
1578msgid " Cannot overwrite file \"%s\" %s "
1579msgstr " Nepodarilo sa prepísať súbor \"%s\" %s "
1580
1581#, c-format
1582msgid ""
1583" Cannot move directory \"%s\" to \"%s\" \n"
1584" %s "
1585msgstr ""
1586" Nepodarilo sa presunúť adresár \"%s\" do \"%s\" \n"
1587" %s "
1588
1589#, c-format
1590msgid ""
1591" Cannot delete file \"%s\" \n"
1592" %s "
1593msgstr ""
1594" Nepodarilo sa zmazať súbor \"%s\" \n"
1595" %s "
1596
1597#, c-format
1598msgid ""
1599" Cannot remove directory \"%s\" \n"
1600" %s "
1601msgstr ""
1602" Nepodarilo sa odstrániť adresár \"%s\" \n"
1603" %s "
1604
1605msgid "Directory scanning"
1606msgstr "Prehľadávanie adresára"
1607
1608msgid "1Copy"
1609msgstr "1Skopírovať"
1610
1611msgid "1Move"
1612msgstr "1Presunúť"
1613
1614msgid "1Delete"
1615msgstr "1Zmazať"
1616
1617#, no-c-format
1618msgid "%o %f \"%s\"%m"
1619msgstr "%o %f \"%s\"%m"
1620
1621#, no-c-format
1622msgid "%o %d %f%m"
1623msgstr "%o %d %f%m"
1624
1625msgid "file"
1626msgstr "súbor"
1627
1628msgid "files"
1629msgstr "súbory"
1630
1631msgid "directory"
1632msgstr "adresár"
1633
1634msgid "directories"
1635msgstr "adresáre"
1636
1637msgid "files/directories"
1638msgstr "súbory/adresáre"
1639
1640msgid " with source mask:"
1641msgstr " so zdrojovou maskou:"
1642
1643msgid " to:"
1644msgstr " na:"
1645
1646msgid " Cannot operate on \"..\"! "
1647msgstr " Nie je možné pracovať na \"..\"! "
1648
1649msgid " Sorry, I could not put the job in background "
1650msgstr " Bohužiaľ, nebolo možné presunúť úlohu do pozadia "
1651
1652msgid "&Retry"
1653msgstr "&Zopakovať"
1654
1655msgid ""
1656"\n"
1657"   Directory not empty.   \n"
1658"   Delete it recursively? "
1659msgstr ""
1660"\n"
1661"   Adresár nie je prázdny.  \n"
1662"   Vymazať ho rekurzívne? "
1663
1664msgid ""
1665"\n"
1666"   Background process: Directory not empty \n"
1667"   Delete it recursively? "
1668msgstr ""
1669"\n"
1670"   Proces v pozadí: Adresár nie je prázdny \n"
1671"   Vymazať ho rekurzívne? "
1672
1673msgid " Delete: "
1674msgstr " Zmazať: "
1675
1676msgid "Non&e"
1677msgstr "žia&Dne"
1678
1679#, c-format
1680msgid "ETA %d:%02d.%02d"
1681msgstr "Zostáva %d:%02d.%02d"
1682
1683#, c-format
1684msgid "%.2f MB/s"
1685msgstr "%.2f MB/s"
1686
1687#, c-format
1688msgid "%.2f KB/s"
1689msgstr "%.2f KB/s"
1690
1691#, c-format
1692msgid "%ld B/s"
1693msgstr "%ld B/s"
1694
1695msgid "File"
1696msgstr "Súbor"
1697
1698msgid "Count"
1699msgstr "Počet"
1700
1701msgid "Bytes"
1702msgstr "Bajtov"
1703
1704msgid "Source"
1705msgstr "Zdroj"
1706
1707msgid "Target"
1708msgstr "Cieľ"
1709
1710msgid "Deleting"
1711msgstr "Deleting"
1712
1713#, c-format
1714msgid "Target file \"%s\" already exists!"
1715msgstr "Cieľový súbor \"%s\" už existuje!"
1716
1717msgid "If &size differs"
1718msgstr "Ak sa líši v&eľkosť"
1719
1720msgid "&Update"
1721msgstr "&Aktualizovať"
1722
1723msgid "Overwrite all targets?"
1724msgstr "Prepísať všetky ciele?"
1725
1726msgid "&Reget"
1727msgstr "re&Get"
1728
1729msgid "A&ppend"
1730msgstr "&Pridať"
1731
1732msgid "Overwrite this target?"
1733msgstr "Prepísať tento cieľ?"
1734
1735#, c-format
1736msgid "Target date: %s, size %llu"
1737msgstr "Dátum cieľa: %s, veľkosť %llu"
1738
1739#, c-format
1740msgid "Source date: %s, size %llu"
1741msgstr "Dátum zdroja: %s, veľkosť %llu"
1742
1743#, c-format
1744msgid "Target date: %s, size %u"
1745msgstr "Dátum cieľa: %s, veľkosť %u"
1746
1747#, c-format
1748msgid "Source date: %s, size %u"
1749msgstr "Dátum zdroja: %s, veľkosť %u"
1750
1751msgid " File exists "
1752msgstr " Súbor existuje "
1753
1754msgid " Background process: File exists "
1755msgstr " Proces v pozadí: Súbor existuje "
1756
1757msgid "preserve &Attributes"
1758msgstr "uchovať a&Tribúty"
1759
1760msgid "follow &Links"
1761msgstr "nasledovať o&Dkazy"
1762
1763msgid "to:"
1764msgstr "k:"
1765
1766msgid "&Background"
1767msgstr "&Pozadie"
1768
1769msgid "&Stable Symlinks"
1770msgstr "&Stále Sym. odkazy"
1771
1772msgid "&Dive into subdir if exists"
1773msgstr "&Vnoriť sa do existujúceho podadr."
1774
1775#, c-format
1776msgid "Invalid source pattern `%s'"
1777msgstr "Neplatný zdrojový vzor `%s'"
1778
1779msgid "&Suspend"
1780msgstr "z&Astaviť"
1781
1782msgid "Con&tinue"
1783msgstr "po&Kračovať"
1784
1785msgid "&Chdir"
1786msgstr "&Chdir"
1787
1788msgid "&Again"
1789msgstr "&Znovu"
1790
1791msgid "&Quit"
1792msgstr "&Ukončiť"
1793
1794msgid "Pane&lize"
1795msgstr "pane&Lizovať"
1796
1797msgid "&View - F3"
1798msgstr "&Pohľad - F3"
1799
1800msgid "&Edit - F4"
1801msgstr "&Editácia - F4"
1802
1803#, c-format
1804msgid "Found: %ld"
1805msgstr "Nájdené: %ld"
1806
1807msgid " Malformed regular expression "
1808msgstr " Chybne vytvorený regulárny výraz "
1809
1810msgid "Cas&e sensitive"
1811msgstr "Rozlišovať v&eľkosť"
1812
1813msgid "Case sens&itive"
1814msgstr "Rozl&išovať veľkosť"
1815
1816msgid "&Find recursively"
1817msgstr "&Hľadať rekurzívne"
1818
1819msgid "S&kip hidden"
1820msgstr "Pres&kočiť skryté"
1821
1822msgid "&All charsets"
1823msgstr "Všetky zn&akové sady"
1824
1825msgid "All cha&rsets"
1826msgstr "Všetky &znakové sady"
1827
1828msgid "Re&gular expression"
1829msgstr "Re&gulárny výraz"
1830
1831msgid "&Tree"
1832msgstr "&Strom"
1833
1834msgid "Find File"
1835msgstr "Nájsť súbor"
1836
1837msgid "Content:"
1838msgstr "Obsah:"
1839
1840msgid "File name:"
1841msgstr "Názov súboru:"
1842
1843msgid "Start at:"
1844msgstr "Začať na:"
1845
1846#, c-format
1847msgid "Grepping in %s"
1848msgstr "Grepping v %s"
1849
1850msgid "Finished"
1851msgstr "Skončené"
1852
1853#, c-format
1854msgid "Searching %s"
1855msgstr "Hľadanie %s"
1856
1857msgid "Searching"
1858msgstr "Hľadanie"
1859
1860msgid " Help file format error\n"
1861msgstr " Chyba vo formáte súboru pomocníka\n"
1862
1863msgid " Internal bug: Double start of link area "
1864msgstr " Vnútorná chyba: Dvojité spustenie pripojenej oblasti "
1865
1866#, c-format
1867msgid " Cannot find node %s in help file "
1868msgstr " Nepodarilo sa nájsť uzol %s v súbore pomocníka "
1869
1870msgid "Index"
1871msgstr "Index"
1872
1873msgid "Prev"
1874msgstr "Pred"
1875
1876msgid "&Move"
1877msgstr "pres&Unúť"
1878
1879msgid "&Remove"
1880msgstr "&Odstrániť"
1881
1882msgid "&Append"
1883msgstr "p&Ridať"
1884
1885msgid "&Insert"
1886msgstr "v&Ložiť"
1887
1888msgid "New &Entry"
1889msgstr "Nový &Vstup"
1890
1891msgid "New &Group"
1892msgstr "Nová &Skupina"
1893
1894msgid "&Up"
1895msgstr "&Hore"
1896
1897msgid "&Add current"
1898msgstr "&Pridať aktuálny"
1899
1900msgid "&Refresh"
1901msgstr "&Obnoviť"
1902
1903msgid "Fr&ee VFSs now"
1904msgstr "&Uvoľniť VFS teraz"
1905
1906msgid "Change &To"
1907msgstr "Zmeniť &Do"
1908
1909msgid "Subgroup - press ENTER to see list"
1910msgstr "Podskupina - stlačte ENTER, ak chcete vidieť zoznam"
1911
1912msgid "Active VFS directories"
1913msgstr "Aktívne VFS adresáre"
1914
1915msgid "Directory hotlist"
1916msgstr "Hotlist adresára"
1917
1918msgid " Directory path "
1919msgstr " Cesta k adresáru "
1920
1921msgid " Directory label "
1922msgstr " Označenie adresára "
1923
1924#, c-format
1925msgid "Moving %s"
1926msgstr "Presun %s"
1927
1928msgid "New hotlist entry"
1929msgstr "Nový hotlist vstupov"
1930
1931msgid "Directory label"
1932msgstr "Označenie adresára"
1933
1934msgid "Directory path"
1935msgstr "Cesta k adresáru"
1936
1937msgid " New hotlist group "
1938msgstr " Nová hotlist skupina "
1939
1940msgid "Name of new group"
1941msgstr "Názov novej skupiny"
1942
1943#, c-format
1944msgid "Label for \"%s\":"
1945msgstr "Označenie pre \"%s\":"
1946
1947msgid " Add to hotlist "
1948msgstr " Pridať do hotlistu "
1949
1950msgid " Remove: "
1951msgstr " Odstrániť: "
1952
1953msgid ""
1954"\n"
1955" Are you sure you want to remove this entry?"
1956msgstr ""
1957"\n"
1958" Ste si istý, že chcete odstrániť túto položku?"
1959
1960msgid ""
1961"\n"
1962" Group not empty.\n"
1963" Remove it?"
1964msgstr ""
1965"\n"
1966" Skupina nie je prázdna.\n"
1967" Odstrániť ju?"
1968
1969msgid " Top level group "
1970msgstr " Skupina vrchného stupňa "
1971
1972msgid " Hotlist Load "
1973msgstr " Nahrať Hotlistu "
1974
1975#, c-format
1976msgid "MC was unable to write ~/%s file, your old hotlist entries were not deleted"
1977msgstr "MC nedokázal zapísať súbor ~/%s, vaše staré položky hotlistu neboli zmazané"
1978
1979#, c-format
1980msgid "Midnight Commander %s"
1981msgstr "Midnight Commander %s"
1982
1983#, c-format
1984msgid "File:       %s"
1985msgstr "Súbor:     %s"
1986
1987#, c-format
1988msgid "Free nodes: %d (%d%%) of %d"
1989msgstr "Voľné uzly %d (%d%%) z %d"
1990
1991msgid "No node information"
1992msgstr "Žiadne informácie o uzle"
1993
1994#, c-format
1995msgid "Free space: %s (%d%%) of %s"
1996msgstr "Voľné miesto: %s (%d%%) z %s"
1997
1998msgid "No space information"
1999msgstr "Žiadne informácie o mieste"
2000
2001#, c-format
2002msgid "Type:      %s "
2003msgstr "Typ:        %s"
2004
2005msgid "non-local vfs"
2006msgstr "nie je to lokálny vfs"
2007
2008#, c-format
2009msgid "Device:    %s"
2010msgstr "Zariadenie:  %s"
2011
2012#, c-format
2013msgid "Filesystem: %s"
2014msgstr "Súborový systém: %s"
2015
2016#, c-format
2017msgid "Accessed:  %s"
2018msgstr "Prístupný:  %s"
2019
2020#, c-format
2021msgid "Modified:  %s"
2022msgstr "Zmenený:  %s"
2023
2024#. TRANSLATORS: "Status changed", like in the stat(2) man page
2025#, c-format
2026msgid "Status:    %s"
2027msgstr "Stav:      %s"
2028
2029#, c-format
2030msgid "Dev. type: major %lu, minor %lu"
2031msgstr "Typ zariad.: major %lu, minor %lu"
2032
2033#, c-format
2034msgid "Size:      %s"
2035msgstr "Veľkosť:     %s"
2036
2037#, c-format
2038msgid " (%ld block)"
2039msgid_plural " (%ld blocks)"
2040msgstr[0] " (%ld block)"
2041msgstr[1] " (%ld blocks)"
2042msgstr[2] " (%ld blokov)"
2043
2044#, c-format
2045msgid "Owner:     %s/%s"
2046msgstr "Vlastník    %s/%s"
2047
2048#, c-format
2049msgid "Links:     %d"
2050msgstr "Odkazy:    %d"
2051
2052#, c-format
2053msgid "Mode:      %s (%04o)"
2054msgstr "Režim:    %s (%04o)"
2055
2056#, c-format
2057msgid "Location:  %Xh:%Xh"
2058msgstr "Umiestnenie:  %Xh:%Xh"
2059
2060msgid "File:       None"
2061msgstr "Súbor:     Žiaden"
2062
2063msgid "&Vertical"
2064msgstr "&Vertikálne"
2065
2066msgid "&Horizontal"
2067msgstr "&Horizontálne"
2068
2069msgid "show free sp&Ace"
2070msgstr "zobr&Aziť voľné miesto"
2071
2072msgid "&Xterm window title"
2073msgstr "Titulok okna &Xterm"
2074
2075msgid "h&Intbar visible"
2076msgstr "vi&Diteľná pomocná tabuľka"
2077
2078msgid "&Keybar visible"
2079msgstr "vid&Iteľná tabuľka klávesov"
2080
2081msgid "command &Prompt"
2082msgstr "prík&Azový riadok"
2083
2084msgid "show &Mini status"
2085msgstr "ukázať mi&Ni Stav"
2086
2087msgid "menu&Bar visible"
2088msgstr "vidit&Eľné pomocné menu"
2089
2090msgid "&Equal split"
2091msgstr "&Rovnako rozdeliť"
2092
2093msgid "pe&Rmissions"
2094msgstr "&Práva"
2095
2096msgid "&File types"
2097msgstr "&Typ súboru"
2098
2099msgid " Panel split "
2100msgstr " Rozdelenie panela "
2101
2102msgid " Highlight... "
2103msgstr " Zvýraznenie... "
2104
2105msgid " Other options "
2106msgstr " Ďalšie voľby "
2107
2108msgid "output lines"
2109msgstr "výstupné riadky"
2110
2111msgid "Layout"
2112msgstr "Schéma výstupu"
2113
2114msgid "Learn keys"
2115msgstr "Učenie klávesov"
2116
2117msgid " Teach me a key "
2118msgstr " Nauč ma kláves "
2119
2120#, c-format
2121msgid ""
2122"Please press the %s\n"
2123"and then wait until this message disappears.\n"
2124"\n"
2125"Then, press it again to see if OK appears\n"
2126"next to its button.\n"
2127"\n"
2128"If you want to escape, press a single Escape key\n"
2129"and wait as well."
2130msgstr ""
2131"Prosím stlačte %s\n"
2132"a potom čakajte pokiaľ toto hlásenie zmizne.\n"
2133"\n"
2134"Potom to stlačte znova, ak uvidíte Áno objaví sa\n"
2135"vedľa neho jeho tlačidlo.\n"
2136"\n"
2137"Ak chcete skončiť, stlačte jediný kláves Esc\n"
2138"a taktiež počkajte."
2139
2140msgid " Cannot accept this key "
2141msgstr " Nepodarilo sa akceptovať tento kláves "
2142
2143#, c-format
2144msgid " You have entered \"%s\""
2145msgstr " Zadali ste \"%s\""
2146
2147#. TRANSLATORS: This label appears near learned keys.  Keep it short.
2148msgid "OK"
2149msgstr "Áno"
2150
2151msgid ""
2152"It seems that all your keys already\n"
2153"work fine. That's great."
2154msgstr ""
2155"Vyzerá to, že všetky vaše klávesy už\n"
2156"pracujú dobre. To je skvelé."
2157
2158msgid "&Discard"
2159msgstr "&Vymazať"
2160
2161msgid ""
2162"Great! You have a complete terminal database!\n"
2163"All your keys work well."
2164msgstr ""
2165"Výborne! Máte kompletnú terminálovú databázu!\n"
2166"Všetky vaše klávesy pracujú správne."
2167
2168msgid "Press all the keys mentioned here. After you have done it, check"
2169msgstr "Stlačte všetky tu spomenuté klávesy a skontrolujte, ktoré klávesy"
2170
2171msgid "which keys are not marked with OK.  Press space on the missing"
2172msgstr "nie sú označené s Áno. Stlačte medzeru pre vynechanie klávesy,"
2173
2174msgid "key, or click with the mouse to define it. Move around with Tab."
2175msgstr "alebo kliknite myšou pre jeho definovanie. Pohybujte sa pomocou Tab."
2176
2177msgid ""
2178" The Commander can't change to the directory that \n"
2179" the subshell claims you are in.  Perhaps you have \n"
2180" deleted your working directory, or given yourself \n"
2181" extra access permissions with the \"su\" command? "
2182msgstr ""
2183" Commander nemôže modifikovať tento adresár, \n"
2184" kedže subshell tvrdí, že ste v ňom.  Možno ste \n"
2185" zmazali svoj pracovný adresár alebo ste si udelili \n"
2186" špeciálne prístupové práva príkazom \"su\"? "
2187
2188msgid " The Midnight Commander "
2189msgstr " Midnight Commander "
2190
2191msgid " Do you really want to quit the Midnight Commander? "
2192msgstr " Naozaj chcete ukončiť Midnight Commander? "
2193
2194msgid "&Listing mode..."
2195msgstr "&Režim výpisu..."
2196
2197msgid "&Quick view     C-x q"
2198msgstr "&Rýchle zobrazenie  C-x q"
2199
2200msgid "&Info           C-x i"
2201msgstr "&Informácie     C-x i"
2202
2203msgid "&Sort order..."
2204msgstr "&Poradie výpisu..."
2205
2206msgid "&Filter..."
2207msgstr "fi&Lter..."
2208
2209msgid "&Encoding...    C-t"
2210msgstr "Kódovani&e...   C-t"
2211
2212msgid "&Network link..."
2213msgstr "si&Eťové pripojenie..."
2214
2215msgid "FT&P link..."
2216msgstr "FT&P pripojenie..."
2217
2218msgid "S&hell link..."
2219msgstr "S&hell pripojenie..."
2220
2221msgid "SM&B link..."
2222msgstr "SM&B pripojenie..."
2223
2224msgid "&Rescan         C-r"
2225msgstr "ob&Noviť          C-r"
2226
2227msgid "&View               F3"
2228msgstr "p&Ohľad                   F3"
2229
2230msgid "Vie&w file...         "
2231msgstr "Po&zrieť súbor...           "
2232
2233msgid "&Filtered view     M-!"
2234msgstr "&Filtrovaný pohľad       M-!"
2235
2236msgid "&Edit               F4"
2237msgstr "Upr&aviť                  F4"
2238
2239msgid "&Copy               F5"
2240msgstr "&Kopírovať                F5"
2241
2242msgid "c&Hmod           C-x c"
2243msgstr "Zmeniť prá&Va          C-x c"
2244
2245msgid "&Link            C-x l"
2246msgstr "o&Dkaz                 C-x l"
2247
2248msgid "&SymLink         C-x s"
2249msgstr "&Symb. odkaz           C-x s"
2250
2251msgid "edit s&Ymlink  C-x C-s"
2252msgstr "upraviť s&Ymb. odkaz C-x C-s"
2253
2254msgid "ch&Own           C-x o"
2255msgstr "&Zmeniť vlastníka      C-x o"
2256
2257msgid "&Advanced chown       "
2258msgstr "&Rozšírená zmena vlastníka"
2259
2260msgid "&Rename/Move        F6"
2261msgstr "pr&Emenovať/Presunúť      F6"
2262
2263msgid "&Mkdir              F7"
2264msgstr "vy&Tvoriť adresár         F7"
2265
2266msgid "&Delete             F8"
2267msgstr "z&Mazať                   F8"
2268
2269msgid "&Quick cd          M-c"
2270msgstr "rých&Ly cd               M-c"
2271
2272msgid "select &Group      M-+"
2273msgstr "oz&Načiť skupinu         M-+"
2274
2275msgid "u&Nselect group    M-\\"
2276msgstr "odzna&Čiť skupinu        M-\\"
2277
2278msgid "reverse selec&Tion M-*"
2279msgstr "prevrátiť označen&Ie    M-*"
2280
2281msgid "e&Xit              F10"
2282msgstr "&Ukončiť                 F10"
2283
2284msgid "&User menu          F2"
2285msgstr "&Používateľské menu       F2"
2286
2287msgid "&Directory tree"
2288msgstr "adr&Esárový strom"
2289
2290msgid "&Find file            M-?"
2291msgstr "ná&Jsť súbor              M-?"
2292
2293msgid "s&Wap panels          C-u"
2294msgstr "&Prepnúť panely           C-u"
2295
2296msgid "switch &Panels on/off C-o"
2297msgstr "panely zap./&Vyp.         C-o"
2298
2299msgid "&Compare directories  C-x d"
2300msgstr "po&Rovnať adresáre      C-x d"
2301
2302msgid "e&Xternal panelize    C-x !"
2303msgstr "v&Onkajšia panelizácia  C-x !"
2304
2305msgid "show directory s&Izes"
2306msgstr "ukázať veľkosť a&Dresárov"
2307
2308msgid "Command &history      M-h"
2309msgstr "&História príkazov    M-h"
2310
2311msgid "di&Rectory hotlist    C-\\"
2312msgstr "&Adresárový hotlist      C-\\"
2313
2314msgid "&Active VFS list      C-x a"
2315msgstr "aktívn&Y VFS zoznam     C-x a"
2316
2317msgid "&Background jobs      C-x j"
2318msgstr "prá&Ca v pozadí         C-x j"
2319
2320msgid "&Undelete files (ext2fs only)"
2321msgstr "Obnoviť &Súbory (iba ext2fs)"
2322
2323msgid "&Listing format edit"
2324msgstr "&Upraviť formát výpisu"
2325
2326msgid "Edit &extension file"
2327msgstr "Upraviť priradenie sú&boru"
2328
2329msgid "Edit &menu file"
2330msgstr "Upraviť súborové me&nu"
2331
2332msgid "&Configuration..."
2333msgstr "&Konfigurácia..."
2334
2335msgid "&Layout..."
2336msgstr "&Rozmiestnenie..."
2337
2338msgid "c&Onfirmation..."
2339msgstr "&Potvrdenie..."
2340
2341msgid "&Display bits..."
2342msgstr "&Zobrazené bity..."
2343
2344msgid "learn &Keys..."
2345msgstr "uč&Enie kláves..."
2346
2347msgid "&Virtual FS..."
2348msgstr "&Virtuálny FS..."
2349
2350msgid "&Save setup"
2351msgstr "&Uložiť nastavenie"
2352
2353msgid " &Above "
2354msgstr " &Hore "
2355
2356msgid " &Left "
2357msgstr " vľ&Avo "
2358
2359msgid " &File "
2360msgstr " &Súbor "
2361
2362msgid " &Command "
2363msgstr " &Príkaz "
2364
2365msgid " &Options "
2366msgstr " &Voľby "
2367
2368msgid " &Below "
2369msgstr " &Poniže "
2370
2371msgid " &Right "
2372msgstr " vp&Ravo "
2373
2374msgid " Information "
2375msgstr " Informácie "
2376
2377msgid ""
2378" Using the fast reload option may not reflect the exact \n"
2379" directory contents. In this case you'll need to do a   \n"
2380" manual reload of the directory. See the man page for   \n"
2381" the details.                                           "
2382msgstr ""
2383" Použitie nastavenia rýchleho načítania nemusí presne   \n"
2384" odrážať obsah adresára. V týchto prípadoch budete      \n"
2385" musieť znovu načítať adresár manuálne. Podrobnosti \n"
2386" nájdete v manuálovej stránke.                          "
2387
2388msgid "Menu"
2389msgstr "Menu"
2390
2391msgid "The TERM environment variable is unset!\n"
2392msgstr "Premenlivé prostredie TERM je vymazané!\n"
2393
2394msgid "&Fix it"
2395msgstr "&Opraviť"
2396
2397msgid "don't ask again"
2398msgstr "znova sa nepýtať"
2399
2400msgid ""
2401"Chosen display charset (Settings->Display bits)\n"
2402"or source codeset (in mcedit ctrl-t) \n"
2403"does not match one set via locale. \n"
2404"Set correct codeset manually or press <<Fix it>> \n"
2405"to set locale default.\n"
2406"\n"
2407"Or set 'don't ask again' and press <<Skip>>"
2408msgstr ""
2409"Zvolená zobrazovacia znaková sada (Nastavenia->Zobrazené bity)\n"
2410"alebo zdrojová kódová sada (v mcedit ctrl-t) \n"
2411"sa nezhoduje s tou, ktorá je nastavená prostredníctvom locale.\n"
2412"Nastavte správnu kódovú sada manuálne alebo nastavte \n"
2413"predvolenú hodnotu locale stlačením <<Opraviť>>.\n"
2414"\n"
2415"Alebo označte 'znova sa nepýtať' a stlačte <<Preskočiť>>"
2416
2417#, c-format
2418msgid "GNU Midnight Commander %s\n"
2419msgstr "GNU Midnight Commander %s\n"
2420
2421msgid "[flags] [this_dir] [other_panel_dir]\n"
2422msgstr "[príznaky] [tento_adresár] [adresár_v_druhom_paneli]\n"
2423
2424msgid "+number"
2425msgstr "+číslo"
2426
2427msgid "Set initial line number for the internal editor"
2428msgstr "Nastaviť počiatočné číslo riadka pre interný editor"
2429
2430msgid ""
2431"\n"
2432"Please send any bug reports (including the output of `mc -V')\n"
2433"to mc-devel@gnome.org\n"
2434msgstr ""
2435"\n"
2436"Správy o chybách posielajte (vrátane výpisu `mc -V')\n"
2437"na adresu mc-devel@gnome.org\n"
2438
2439msgid ""
2440"--colors KEYWORD={FORE},{BACK}\n"
2441"\n"
2442"{FORE} and {BACK} can be omitted, and the default will be used\n"
2443"\n"
2444"Keywords:\n"
2445"   Global:       errors, reverse, gauge, input, viewunderline\n"
2446"   File display: normal, selected, marked, markselect\n"
2447"   Dialog boxes: dnormal, dfocus, dhotnormal, dhotfocus, errdhotnormal,\n"
2448"                 errdhotfocus\n"
2449"   Menus:        menu, menuhot, menusel, menuhotsel\n"
2450"   Editor:       editnormal, editbold, editmarked, editwhitespace,\n"
2451"                 editlinestate\n"
2452msgstr ""
2453"--colors KĽÚČ={POPR},{POZA}\n"
2454"\n"
2455"{POPR} a {POZA} je možné vynechať a bude použitá štandardná hodnota\n"
2456"\n"
2457"Kľúčové slová:\n"
2458"   Globálne:          errors, reverse, gauge, input, viewunderline\n"
2459"   Zobrazenie súboru: normal, selected, marked, markselect\n"
2460"   Dialógy:           dnormal, dfocus, dhotnormal, dhotfocus,\n"
2461"                      errdhotnormal, errdhotfocus\n"
2462"   Menu:              menu, menuhot, menusel, menuhotsel\n"
2463"   Editor:            editnormal, editbold, editmarked,\n"
2464"                      editwhitespace, editlinestate\n"
2465
2466msgid ""
2467"   Help:         helpnormal, helpitalic, helpbold, helplink, helpslink\n"
2468"   File types:   directory, executable, link, stalelink, device, special, core\n"
2469"\n"
2470"Colors:\n"
2471"   black, gray, red, brightred, green, brightgreen, brown,\n"
2472"   yellow, blue, brightblue, magenta, brightmagenta, cyan,\n"
2473"   brightcyan, lightgray and white\n"
2474"\n"
2475msgstr ""
2476"   Pomoc:        helpnormal, helpitalic, helpbold, helplink, helpslink\n"
2477"   Typy súborov: directory, executable, link, stalelink, device, special, core\n"
2478"\n"
2479"Farby:\n"
2480"   black, gray, red, brightred, green, brightgreen, brown,\n"
2481"   yellow, blue, brightblue, magenta, brightmagenta, cyan,\n"
2482"   brightcyan, lightgray and white\n"
2483"\n"
2484
2485msgid "Displays this help message"
2486msgstr "Zobrazí tento pomocný odkaz"
2487
2488msgid "Displays the current version"
2489msgstr "Zobrazí aktuálnu verziu"
2490
2491msgid "Forces xterm features"
2492msgstr "Vynúti funkcie xterm"
2493
2494msgid "Disable mouse support in text version"
2495msgstr "Vypína podporu myši v textovej verzii"
2496
2497msgid "Tries to use termcap instead of terminfo"
2498msgstr "Pokúsi sa použiť termcap namiesto terminfo"
2499
2500msgid "Resets soft keys on HP terminals"
2501msgstr "Resetuje mäkké klávesy na termináloch HP"
2502
2503msgid "To run on slow terminals"
2504msgstr "Na spúšťanie na pomalých termináloch"
2505
2506msgid "Use stickchars to draw"
2507msgstr "Použiť na kreslenie čiarovú grafiku"
2508
2509msgid "Requests to run in black and white"
2510msgstr "Požiadať o spustenie v čiernobielom režime"
2511
2512msgid "Request to run in color mode"
2513msgstr "Požiadať o spustenie vo farebnom režime"
2514
2515msgid "Specifies a color configuration"
2516msgstr "Určuje farebnú konfiguráciu"
2517
2518msgid "Displays a help screen on how to change the color scheme"
2519msgstr "Zobrazí pomocníka o tom ako zmeniť farebnú schému"
2520
2521msgid "Log ftp dialog to specified file"
2522msgstr "Prihlasovacie ftp okno k určenému súboru"
2523
2524msgid "Set debug level"
2525msgstr "Nastaviť ladiacu úroveň"
2526
2527msgid "Print data directory"
2528msgstr "Adresár tlačových dát"
2529
2530msgid "Print last working directory to specified file"
2531msgstr "Tlačiť posledný pracovný adresár do zadaného súboru"
2532
2533msgid "Enables subshell support (default)"
2534msgstr "Zapnutá podpora pre subshell (štandardne)"
2535
2536msgid "Disables subshell support"
2537msgstr "Vypína podporu pre subshell"
2538
2539msgid "Launches the file viewer on a file"
2540msgstr "Spúšťa prehliadač súborov na súbore"
2541
2542msgid "Edits one file"
2543msgstr "Upraví jeden súbor"
2544
2545#, c-format
2546msgid "Cannot create %s directory"
2547msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár %s"
2548
2549msgid "safe de&Lete"
2550msgstr "bezpečn&É mazanie"
2551
2552msgid "cd follows lin&Ks"
2553msgstr "c&D nasleduje odkazy"
2554
2555msgid "L&ynx-like motion"
2556msgstr "Pohyb štýlom lyn&Xu"
2557
2558msgid "rotatin&G dash"
2559msgstr "To&Čiaca sa palička"
2560
2561msgid "co&Mplete: show all"
2562msgstr "ukončené: &Zobraziť všetko"
2563
2564msgid "&Use internal view"
2565msgstr "po&Užiť vstavaný prehliadač"
2566
2567msgid "use internal ed&It"
2568msgstr "použiť vstavaný ed&Itor"
2569
2570msgid "auto m&Enus"
2571msgstr "Automatické m&Enu"
2572
2573msgid "&Auto save setup"
2574msgstr "&Autom. ukladanie nastav."
2575
2576msgid "shell &Patterns"
2577msgstr "shel&L vzorov"
2578
2579msgid "Compute &Totals"
2580msgstr "vypočí&Tať súčty"
2581
2582msgid "&Verbose operation"
2583msgstr "&Výrečná prevádzka"
2584
2585msgid "Mkdir autoname"
2586msgstr "Mkdir autonázov"
2587
2588msgid "&Fast dir reload"
2589msgstr "rýc&Hle načítanie adresára"
2590
2591msgid "mi&X all files"
2592msgstr "mi&Ešať všetky súbory"
2593
2594msgid "&Drop down menus"
2595msgstr "rolova&Ť ponuky nadol"
2596
2597msgid "ma&Rk moves down"
2598msgstr "z&Načiť pohybom dole"
2599
2600msgid "show &Hidden files"
2601msgstr "ukázať &Skryté súbory"
2602
2603msgid "show &Backup files"
2604msgstr "u&Kázať zálohované súbory"
2605
2606msgid "&Never"
2607msgstr "n&Ikdy"
2608
2609msgid "on dumb &Terminals"
2610msgstr "na &Termináloch"
2611
2612msgid "Alwa&ys"
2613msgstr "&Vždy"
2614
2615msgid " Panel options "
2616msgstr " Voľby panela "
2617
2618msgid " Pause after run... "
2619msgstr " Pauza po spustení..."
2620
2621msgid "Configure options"
2622msgstr "Nastavovateľne voľby"
2623
2624msgid "&Add new"
2625msgstr "&Pridať nové"
2626
2627msgid "External panelize"
2628msgstr "Vonkajšie panelizovať"
2629
2630msgid "Command"
2631msgstr "Príkaz"
2632
2633msgid "Other command"
2634msgstr "Další príkaz"
2635
2636msgid " Add to external panelize "
2637msgstr " Pridať k povrchnému panelizovaniu "
2638
2639msgid " Enter command label: "
2640msgstr " Zadajte návestie pre príkaz: "
2641
2642msgid " Cannot run external panelize in a non-local directory "
2643msgstr " Nepodarilo sa spustiť externé vytvorenie panelov v nelokálnom adresári "
2644
2645msgid "Find rejects after patching"
2646msgstr "Nájsť súbory po oprave"
2647
2648msgid "Find *.orig after patching"
2649msgstr "Nájsť *.orig po oprave"
2650
2651msgid "Find SUID and SGID programs"
2652msgstr "Nájsť SUID a SGID programy"
2653
2654msgid "Cannot invoke command."
2655msgstr "Nepodarilo sa vyvolať príkaz."
2656
2657msgid "Pipe close failed"
2658msgstr "Pipe, neúspešné uzavretie"
2659
2660msgid "missing argument"
2661msgstr "chýbajúci parameter"
2662
2663msgid "unknown option"
2664msgstr "neznáma voľba"
2665
2666msgid "invalid numeric value"
2667msgstr "neplatná číselná hodnota"
2668
2669msgid "Show this help message"
2670msgstr "Ukázať túto správu pomocníka"
2671
2672msgid "Display brief usage message"
2673msgstr "Zobraziť stručnú správu o používaní"
2674
2675msgid "ARG"
2676msgstr "PAR"
2677
2678#, c-format
2679msgid "Usage:"
2680msgstr "Použitie:"
2681
2682msgid "[dev]"
2683msgstr "[dev]"
2684
2685msgid "UP--DIR"
2686msgstr "UP--DIR"
2687
2688msgid "SYMLINK"
2689msgstr "SYMLINK"
2690
2691msgid "SUB-DIR"
2692msgstr "SUB-DIR"
2693
2694msgid "Size"
2695msgstr "Veľkosť"
2696
2697msgid "MTime"
2698msgstr "ČasMod"
2699
2700msgid "ATime"
2701msgstr "ČasPri"
2702
2703msgid "CTime"
2704msgstr "ČasVyt"
2705
2706msgid "Permission"
2707msgstr "Práva"
2708
2709msgid "Perm"
2710msgstr "Perm"
2711
2712msgid "Nl"
2713msgstr "Nl"
2714
2715msgid "Inode"
2716msgstr "I-uzol"
2717
2718msgid "UID"
2719msgstr "UID"
2720
2721msgid "GID"
2722msgstr "GID"
2723
2724msgid "Owner"
2725msgstr "Vlastník"
2726
2727msgid "Group"
2728msgstr "Skupina"
2729
2730msgid "<readlink failed>"
2731msgstr "<čítanie odkazu zlyhalo>"
2732
2733#, c-format
2734msgid "%s byte"
2735msgid_plural "%s bytes"
2736msgstr[0] "%s bajt"
2737msgstr[1] "%s bajty"
2738msgstr[2] "%s bajtov"
2739
2740#, c-format
2741msgid "%s in %d file"
2742msgid_plural "%s in %d files"
2743msgstr[0] "%s bajt v %d súboroch"
2744msgstr[1] "%s bajty v %d súboroch"
2745msgstr[2] "%s bajtov v %d súboroch"
2746
2747msgid "Unknown tag on display format: "
2748msgstr "Neznámy tag v zobrazenom formáte: "
2749
2750msgid "User supplied format looks invalid, reverting to default."
2751msgstr "Používateľom dodaný formát výzerá neplatný, vraciam sa k predvoleným."
2752
2753msgid " Do you really want to execute? "
2754msgstr " Naozaj chcete spustiť? "
2755
2756msgid "View"
2757msgstr "Ukázať"
2758
2759msgid "Edit"
2760msgstr "Upraviť"
2761
2762msgid "RenMov"
2763msgstr "Presunúť/premenovať"
2764
2765msgid "Mkdir"
2766msgstr "Vytvoriť adr."
2767
2768msgid " Not implemented yet "
2769msgstr " Zatiaľ neimplementované"
2770
2771msgid " Num of replace tokens not equal to num of found tokens "
2772msgstr " Počet tokenov nahradiť nezodpovedá počtu tokenov nájdené "
2773
2774#, c-format
2775msgid " Invalid token number %d "
2776msgstr " Neplatné číslo tokenu %d "
2777
2778msgid "Normal"
2779msgstr "Normálny"
2780
2781msgid "&Regular expression"
2782msgstr "&Regulárny výraz"
2783
2784msgid "Hexadecimal"
2785msgstr "Hexadecimálne"
2786
2787msgid "Wildcard search"
2788msgstr "Vyhľadávanie pomocou zástupných znakov"
2789
2790msgid "Choose codepage"
2791msgstr "Zvoľte kódovú stránku"
2792
2793msgid "-  < No translation >"
2794msgstr "-  < Žiadny preklad >"
2795
2796#, c-format
2797msgid ""
2798"Screen size %dx%d is not supported.\n"
2799"Check the TERM environment variable.\n"
2800msgstr ""
2801"Veľkosť obrazovky %dx%d nie je podporovaná.\n"
2802"Skontrolujte premennú prostredia TERM.\n"
2803
2804msgid ""
2805"GNU Midnight Commander is already\n"
2806"running on this terminal.\n"
2807"Subshell support will be disabled."
2808msgstr ""
2809"GNU Midnight Commander už na tomto\n"
2810"termináli beží.\n"
2811"Podpora subshell bude vypnutá."
2812
2813#, c-format
2814msgid "Cannot open named pipe %s\n"
2815msgstr "Nemohol som otvoriť pipe %s\n"
2816
2817msgid " The shell is still active. Quit anyway? "
2818msgstr " Shell je ešte stále aktívny. Skončiť napriek tomu? "
2819
2820#, c-format
2821msgid "Warning: Cannot change to %s.\n"
2822msgstr "Upozornenie: Nemohol som zmeniť na %s.\n"
2823
2824msgid "With builtin Editor\n"
2825msgstr "So zabudovaným editorom\n"
2826
2827msgid "Using system-installed S-Lang library"
2828msgstr "Použiť nainštalovaná knižnicu S-Lang"
2829
2830msgid "with terminfo database"
2831msgstr "s databázou terminfo"
2832
2833msgid "Using the ncurses library"
2834msgstr "Použiť knižnicu ncurses"
2835
2836msgid "Using the ncursesw library"
2837msgstr "Pomocou knižnice ncursesw"
2838
2839msgid "With optional subshell support"
2840msgstr "S nepovinnou podporou subshellu"
2841
2842msgid "With subshell support as default"
2843msgstr "So štandardnou podporou subshellu"
2844
2845msgid "With support for background operations\n"
2846msgstr "S podporou operácií na pozadí\n"
2847
2848msgid "With mouse support on xterm and Linux console\n"
2849msgstr "S podporou pre myš v xterme a Linuxovej konzole\n"
2850
2851msgid "With mouse support on xterm\n"
2852msgstr "S podporou pre myš v xterme\n"
2853
2854msgid "With support for X11 events\n"
2855msgstr "S podporou udalostí X11\n"
2856
2857msgid "With internationalization support\n"
2858msgstr "S podporou internacionalizácie\n"
2859
2860msgid "With multiple codepages support\n"
2861msgstr "S podporou znakových sád\n"
2862
2863#, c-format
2864msgid "Virtual File System:"
2865msgstr "Virtuálny súborový systém:"
2866
2867#, c-format
2868msgid ""
2869"Cannot open the %s file for writing:\n"
2870"%s\n"
2871msgstr ""
2872"Nepodarilo sa otvoriť súbor %s pre zápis:\n"
2873"%s\n"
2874
2875#, c-format
2876msgid "Copy \"%s\" directory to:"
2877msgstr "Kopíruje sa adresár \"%s\" do:"
2878
2879#, c-format
2880msgid "Move \"%s\" directory to:"
2881msgstr "Presúvam \"%s\" adresár do:"
2882
2883#, c-format
2884msgid ""
2885" Cannot stat the destination \n"
2886" %s "
2887msgstr ""
2888" Nepodarilo sa určiť cieľ \n"
2889" %s "
2890
2891#, c-format
2892msgid "  Delete %s?  "
2893msgstr " Zmazať %s?  "
2894
2895msgid "Static"
2896msgstr "Statický"
2897
2898msgid "Dynamc"
2899msgstr "Dynamický"
2900
2901msgid "Rescan"
2902msgstr "Obnoviť"
2903
2904msgid "Forget"
2905msgstr "Zabudnúť"
2906
2907msgid "Rmdir"
2908msgstr "Zmazať adr."
2909
2910#, c-format
2911msgid ""
2912"Cannot write to the %s file:\n"
2913"%s\n"
2914msgstr ""
2915"Nepodarilo sa zapísať do súboru %s:\n"
2916"%s\n"
2917
2918msgid " Format error on file Extensions File "
2919msgstr " Chyba formátu v súbore prípon "
2920
2921#, c-format
2922msgid " The %%var macro has no default "
2923msgstr " Makro %%var nemá štandardnú hodnotu"
2924
2925#, c-format
2926msgid " The %%var macro has no variable "
2927msgstr " Makro %%var nemá premennú "
2928
2929msgid " Debug "
2930msgstr " Ladenie "
2931
2932msgid " ERROR: "
2933msgstr " CHYBA: "
2934
2935msgid " True:  "
2936msgstr " Pravda: "
2937
2938msgid " False: "
2939msgstr " Nepravda: "
2940
2941msgid " Warning -- ignoring file "
2942msgstr " Upozornenie -- ignoruje sa súbor "
2943
2944#, c-format
2945msgid ""
2946"File %s is not owned by root or you or is world writable.\n"
2947"Using it may compromise your security"
2948msgstr ""
2949"Súbor %s nevlastní root ani vy alebo nie je zapisovateľný pre ostatných.\n"
2950"Ak ho použijete, môže to kompromitovať vašu bezpečnosť"
2951
2952#, c-format
2953msgid " No suitable entries found in %s "
2954msgstr " Nenájdené žiadne zodpovedajúce položky v %s "
2955
2956msgid " User menu "
2957msgstr " Používateľské menu "
2958
2959msgid "%b %d %H:%M"
2960msgstr "%b %e %H:%M"
2961
2962msgid "%b %d %Y"
2963msgstr "%b %e %Y"
2964
2965msgid "%b %e  %Y"
2966msgstr "%b %e  %Y"
2967
2968msgid "%b %e %H:%M"
2969msgstr "%b %e %H:%M"
2970
2971#, c-format
2972msgid "%s is not a directory\n"
2973msgstr "%s nie je adresár\n"
2974
2975#, c-format
2976msgid "Directory %s is not owned by you\n"
2977msgstr "Nevlastníte adresár %s\n"
2978
2979#, c-format
2980msgid "Cannot set correct permissions for directory %s\n"
2981msgstr "Nepodarilo sa nastaviť správne prístupové práva pre adresár %s\n"
2982
2983#, c-format
2984msgid "Cannot create temporary directory %s: %s\n"
2985msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť dočasný adresár %s: %s\n"
2986
2987#, c-format
2988msgid "Temporary files will be created in %s\n"
2989msgstr "Dočasné súbory budú vytvorené v %s\n"
2990
2991#, c-format
2992msgid "Temporary files will not be created\n"
2993msgstr "Dočasné súbory nebudú vytvorené\n"
2994
2995msgid " Pipe failed "
2996msgstr " Zlyhanie pipe "
2997
2998msgid " Dup failed "
2999msgstr " Zlyhanie dup "
3000
3001msgid " Cannot spawn child process "
3002msgstr " Nepodarilo sa spustiť proces potomka "
3003
3004msgid "Empty output from child filter"
3005msgstr "Prázdny výstup z filtra potomka"
3006
3007#, c-format
3008msgid ""
3009" Cannot open \"%s\"\n"
3010" %s "
3011msgstr ""
3012" Nepodarilo sa otvoriť \"%s\"\n"
3013" %s "
3014
3015#, c-format
3016msgid ""
3017" Cannot stat \"%s\"\n"
3018" %s "
3019msgstr ""
3020" Nepodrilo sa zistiť stav \"%s\"\n"
3021" %s "
3022
3023msgid " Cannot view: not a regular file "
3024msgstr " Nepodarilo sa zobraziť: toto nie je normálny súbor "
3025
3026#, c-format
3027msgid "File: %s"
3028msgstr "Súbor: %s"
3029
3030#, c-format
3031msgid "Offset 0x%08lx"
3032msgstr "Offset 0x%08lx"
3033
3034#, c-format
3035msgid "Line %lu Col %lu"
3036msgstr "Riad. %lu Stĺ. %lu"
3037
3038#, c-format
3039msgid "%s bytes"
3040msgstr "%s bajtov"
3041
3042#, c-format
3043msgid ">= %s bytes"
3044msgstr ">= %s bajtov"
3045
3046#, c-format
3047msgid ""
3048" Error while closing the file: \n"
3049" %s \n"
3050" Data may have been written or not. "
3051msgstr ""
3052" Chyba pri zatváraní súboru: \n"
3053" %s \n"
3054" Údaje nemuseli byť zapísané. "
3055
3056#, c-format
3057msgid ""
3058" Cannot save file: \n"
3059" %s "
3060msgstr ""
3061" Nebolo možné uložiť súbor: \n"
3062" %s "
3063
3064#, c-format
3065msgid ""
3066" The current line number is %lu.\n"
3067" Enter the new line number:"
3068msgstr ""
3069" Aktuálne číslo riadka je %lu.\n"
3070" Zadajte nové číslo riadka:"
3071
3072msgid " The current address is 0x%08"
3073msgstr " Momentálna adresa je 0x%08"
3074
3075msgid " Goto Address "
3076msgstr " Ísť na adresu "
3077
3078msgid " Invalid address "
3079msgstr " Neplatná adresa"
3080
3081msgid "Seeking to search result"
3082msgstr "Presúva sa na pozíciu výsledku vyhľadávania"
3083
3084msgid "ButtonBar|Help"
3085msgstr "ButtonBar|Pomoc"
3086
3087msgid "ButtonBar|Quit"
3088msgstr "ButtonBar|Ukončiť"
3089
3090msgid "ButtonBar|View"
3091msgstr "ButtonBar|Zobraz"
3092
3093msgid "ButtonBar|Edit"
3094msgstr "ButtonBar|Upravi"
3095
3096msgid "ButtonBar|Save"
3097msgstr "ButtonBar|Uložiť"
3098
3099msgid " History "
3100msgstr " História "
3101
3102msgid "Function key 1"
3103msgstr "Funkčný klá. 1"
3104
3105msgid "Function key 2"
3106msgstr "Funkčný klá. 2"
3107
3108msgid "Function key 3"
3109msgstr "Funkčný klá. 3"
3110
3111msgid "Function key 4"
3112msgstr "Funkčný klá. 4"
3113
3114msgid "Function key 5"
3115msgstr "Funkčný klá. 5"
3116
3117msgid "Function key 6"
3118msgstr "Funkčný klá. 6"
3119
3120msgid "Function key 7"
3121msgstr "Funkčný klá. 7"
3122
3123msgid "Function key 8"
3124msgstr "Funkčný klá. 8"
3125
3126msgid "Function key 9"
3127msgstr "Funkčný klá. 9"
3128
3129msgid "Function key 10"
3130msgstr "Funkčný klá. 10"
3131
3132msgid "Function key 11"
3133msgstr "Funkčný klá. 11"
3134
3135msgid "Function key 12"
3136msgstr "Funkčný klá. 12"
3137
3138msgid "Function key 13"
3139msgstr "Funkčný klá. 13"
3140
3141msgid "Function key 14"
3142msgstr "Funkčný klá. 14"
3143
3144msgid "Function key 15"
3145msgstr "Funkčný klá. 15"
3146
3147msgid "Function key 16"
3148msgstr "Funkčný klá. 16"
3149
3150msgid "Function key 17"
3151msgstr "Funkčný klá. 17"
3152
3153msgid "Function key 18"
3154msgstr "Funkčný klá. 18"
3155
3156msgid "Function key 19"
3157msgstr "Funkčný klá. 19"
3158
3159msgid "Function key 20"
3160msgstr "Funkčný klá. 20"
3161
3162msgid "Backspace key"
3163msgstr "Kláv. Backspace"
3164
3165msgid "End key"
3166msgstr "Klávesa End"
3167
3168msgid "Up arrow key"
3169msgstr "Šípka hore"
3170
3171msgid "Down arrow key"
3172msgstr "Šípka dole"
3173
3174msgid "Left arrow key"
3175msgstr "Šípka vľavo"
3176
3177msgid "Right arrow key"
3178msgstr "Šípka vpravo"
3179
3180msgid "Home key"
3181msgstr "Klávesa Home"
3182
3183msgid "Page Down key"
3184msgstr "Kláv. Page Down"
3185
3186msgid "Page Up key"
3187msgstr "Kláv. Page Up"
3188
3189msgid "Insert key"
3190msgstr "Klávesa Insert"
3191
3192msgid "Delete key"
3193msgstr "Klávesa Delete"
3194
3195msgid "Completion/M-tab"
3196msgstr "Doplnenie/M-tab"
3197
3198msgid "+ on keypad"
3199msgstr "+ na num. kláves."
3200
3201msgid "- on keypad"
3202msgstr "- na num. kláves."
3203
3204msgid "* on keypad"
3205msgstr "* na num. kláves."
3206
3207msgid "Left arrow keypad"
3208msgstr "Ľava šípka na kláv."
3209
3210msgid "Right arrow keypad"
3211msgstr "Pravá šípka na kláv."
3212
3213msgid "Up arrow keypad"
3214msgstr "Šípka hore na kláv."
3215
3216msgid "Down arrow keypad"
3217msgstr "Šípka dole na kláv."
3218
3219msgid "Home on keypad"
3220msgstr "Home na klávesnici"
3221
3222msgid "End on keypad"
3223msgstr "End na klávesnici"
3224
3225msgid "Page Down keypad"
3226msgstr "Page Down na kláves."
3227
3228msgid "Page Up keypad"
3229msgstr "Page Up na kláves."
3230
3231msgid "Insert on keypad"
3232msgstr "Insert na kláves."
3233
3234msgid "Delete on keypad"
3235msgstr "Delete na kláves."
3236
3237msgid "Enter on keypad"
3238msgstr "Enter na kláves."
3239
3240msgid "Slash on keypad"
3241msgstr "Lomka na kláves."
3242
3243msgid "NumLock on keypad"
3244msgstr "NumLock na kláves."
3245
3246msgid "Background process:"
3247msgstr "Proces v pozadí:"
3248
3249#, c-format
3250msgid ""
3251"Cannot open cpio archive\n"
3252"%s"
3253msgstr ""
3254"Nemohol som otvoriť cpio archív\n"
3255"%s"
3256
3257#, c-format
3258msgid ""
3259"Premature end of cpio archive\n"
3260"%s"
3261msgstr ""
3262"Predčasný koniec cpio archívu\n"
3263"%s"
3264
3265#, c-format
3266msgid ""
3267"Corrupted cpio header encountered in\n"
3268"%s"
3269msgstr ""
3270"Poškodená hlavička cpio v\n"
3271"%s"
3272
3273#, c-format
3274msgid ""
3275"Inconsistent hardlinks of\n"
3276"%s\n"
3277"in cpio archive\n"
3278"%s"
3279msgstr ""
3280"Nekonzistentné pevné odkazy\n"
3281"%s\n"
3282"v cpio archíve\n"
3283"%s"
3284
3285#, c-format
3286msgid "%s contains duplicate entries! Skipping!"
3287msgstr "%s obsahuje duplicitné položky! Preskakujem!"
3288
3289#, c-format
3290msgid ""
3291"Unexpected end of file\n"
3292"%s"
3293msgstr ""
3294"Neočakávaný koniec súboru\n"
3295"%s"
3296
3297#, c-format
3298msgid "Directory cache expired for %s"
3299msgstr "Vyrovnávacia pamäť adresárov vypršala pre %s"
3300
3301msgid "Starting linear transfer..."
3302msgstr "Začína sa lineárny prenos..."
3303
3304#, c-format
3305msgid "%s: %s: %s %3d%% (%lu bytes transferred)"
3306msgstr "%s: %s: %s %3d%% (%lu bajtov prenesených)"
3307
3308#, c-format
3309msgid "%s: %s: %s %lu bytes transferred"
3310msgstr "%s: %s: %s %lu bajtov prenesených"
3311
3312msgid "Getting file"
3313msgstr "Získavam súbor"
3314
3315#, c-format
3316msgid ""
3317"Cannot open %s archive\n"
3318"%s"
3319msgstr ""
3320"Nebolo možné otvoriť archív %s\n"
3321"%s"
3322
3323msgid "Inconsistent extfs archive"
3324msgstr "Neúplný extfs archív"
3325
3326#, c-format
3327msgid "fish: Disconnecting from %s"
3328msgstr "fish: Odpája sa z %s"
3329
3330msgid "fish: Waiting for initial line..."
3331msgstr "fish: Čakám na inicilizačný riadok..."
3332
3333msgid "Sorry, we cannot do password authenticated connections for now."
3334msgstr "Ľutujem, nemôžeme overiť heslo pre terajšie spojenie."
3335
3336msgid " fish: Password required for "
3337msgstr " fish: Vyžaduje heslo "
3338
3339msgid "fish: Sending password..."
3340msgstr "fish: Posiela sa heslo..."
3341
3342msgid "fish: Sending initial line..."
3343msgstr "fish: Posiela sa inicializačný riadok..."
3344
3345msgid "fish: Handshaking version..."
3346msgstr "fish: Preberá sa verzia..."
3347
3348msgid "fish: Setting up current directory..."
3349msgstr "fish: Nastavenie aktuálneho adresár..."
3350
3351#, c-format
3352msgid "fish: Connected, home %s."
3353msgstr "fish: Pripojený, domáci %s."
3354
3355#, c-format
3356msgid "fish: Reading directory %s..."
3357msgstr "fish: Načítava sa adresár %s..."
3358
3359#, c-format
3360msgid "%s: done."
3361msgstr "%s: hotovo."
3362
3363#, c-format
3364msgid "%s: failure"
3365msgstr "%s: zlyhanie"
3366
3367#, c-format
3368msgid "fish: store %s: sending command..."
3369msgstr "fish: store %s: posiela sa príkaz..."
3370
3371msgid "fish: Local read failed, sending zeros"
3372msgstr "fish: Miestne čítanie zlyhalo, posielajú sa nuly"
3373
3374#, c-format
3375msgid "fish: storing %s %d (%lu)"
3376msgstr "fish: skladám %s %d (%lu)"
3377
3378msgid "zeros"
3379msgstr "nuly"
3380
3381msgid "Aborting transfer..."
3382msgstr "Prerušuje sa prenos..."
3383
3384msgid "Error reported after abort."
3385msgstr "Chyba hlásená po prerušení."
3386
3387msgid "Aborted transfer would be successful."
3388msgstr "Prerušenie prenosu bolo úspešné."
3389
3390#, c-format
3391msgid "ftpfs: Disconnecting from %s"
3392msgstr "ftpfs: Odpája sa z %s"
3393
3394msgid " FTP: Password required for "
3395msgstr " FTP: Vyžaduje sa heslo pre"
3396
3397msgid "ftpfs: sending login name"
3398msgstr "ftpfs: posiela sa prihlasovacie meno"
3399
3400msgid "ftpfs: sending user password"
3401msgstr "ftpfs: posiela sa používateľovo heslo"
3402
3403#, c-format
3404msgid "FTP: Account required for user %s"
3405msgstr "FTP: Pre používateľa %s sa požaduje účet"
3406
3407msgid "Account:"
3408msgstr "Účet:"
3409
3410msgid "ftpfs: sending user account"
3411msgstr "ftpfs: posiela sa používateľský účet"
3412
3413msgid "ftpfs: logged in"
3414msgstr "ftpfs: prihlásený"
3415
3416#, c-format
3417msgid "ftpfs: Login incorrect for user %s "
3418msgstr "ftpfs: Nesprávne prihlásenie sa používateľa %s "
3419
3420msgid "ftpfs: Invalid host name."
3421msgstr "ftpfs: Neplatné meno hostiteľa."
3422
3423msgid "ftpfs: Invalid host address."
3424msgstr "ftpfs: Neplatná adresa hostiteľa."
3425
3426#, c-format
3427msgid "ftpfs: making connection to %s"
3428msgstr "ftpfs: pripájam sa na %s"
3429
3430msgid "ftpfs: connection interrupted by user"
3431msgstr "ftpfs: pripojenie prerušené používateľom"
3432
3433#, c-format
3434msgid "ftpfs: connection to server failed: %s"
3435msgstr "ftpfs: pripojenie k serveru neúspešné: %s"
3436
3437#, c-format
3438msgid "Waiting to retry... %d (Control-C to cancel)"
3439msgstr "Vyčkávam na zopakovanie... %d (Control-C pre zrušenie)"
3440
3441msgid "ftpfs: could not setup passive mode"
3442msgstr "ftpfs: nepodarilo sa nastaviť pasívny režim"
3443
3444msgid "ftpfs: aborting transfer."
3445msgstr "ftpfs: prerušuje sa prenos."
3446
3447#, c-format
3448msgid "ftpfs: abort error: %s"
3449msgstr "ftpfs: chyba zrušenia: %s"
3450
3451msgid "ftpfs: abort failed"
3452msgstr "ftpfs: zrušenie zlyhalo"
3453
3454msgid "ftpfs: CWD failed."
3455msgstr "ftpfs: CWD Zhyhanie."
3456
3457msgid "ftpfs: couldn't resolve symlink"
3458msgstr "ftpfs: nemohol som vylúštiť symbolickú linku"
3459
3460msgid "Resolving symlink..."
3461msgstr "Prekladá sa symb. odkaz..."
3462
3463#, c-format
3464msgid "ftpfs: Reading FTP directory %s... %s%s"
3465msgstr "ftpfs: Číta sa adresár FTP %s... %s%s"
3466
3467msgid "(strict rfc959)"
3468msgstr "(striktne rfc959)"
3469
3470msgid "(chdir first)"
3471msgstr "(naprv cd)"
3472
3473msgid "ftpfs: failed; nowhere to fallback to"
3474msgstr "ftpfs: zlyhanie; niet kam sa vrátiť"
3475
3476#, c-format
3477msgid "ftpfs: storing file %lu (%lu)"
3478msgstr "ftpfs: ukladá sa súbor %lu (%lu)"
3479
3480msgid ""
3481"~/.netrc file has incorrect mode.\n"
3482"Remove password or correct mode."
3483msgstr ""
3484"~/.netrc súbor nemá správny režim.\n"
3485"Odstráňte heslo alebo opravte režim."
3486
3487msgid " MCFS "
3488msgstr " MCFS "
3489
3490msgid " The server does not support this version "
3491msgstr " Server nepodporuje túto verziu "
3492
3493msgid ""
3494" The remote server is not running on a system port \n"
3495" you need a password to log in, but the information may \n"
3496" not be safe on the remote side.  Continue? \n"
3497msgstr ""
3498" Vzdialený server nebeží na systémovom porte \n"
3499" potrebujete heslo k prihláseniu sa, ale informácia nemusí \n"
3500" byť na vzdialenej strane v bezpečí. Pokračovať? \n"
3501
3502msgid " MCFS Password required "
3503msgstr " MCFS požaduje Heslo "
3504
3505msgid " Invalid password "
3506msgstr " Neplatné heslo "
3507
3508#, c-format
3509msgid " Cannot locate hostname: %s "
3510msgstr " Nie je možné určiť hostiteľa: %s "
3511
3512#, c-format
3513msgid " Cannot create socket: %s "
3514msgstr " Nie je možné vytvoriť socket: %s "
3515
3516#, c-format
3517msgid " Cannot connect to server: %s "
3518msgstr " Nie je možné pripojiť sa k serveru: %s"
3519
3520msgid " Too many open connections "
3521msgstr " Príliš veľa otvorených spojení "
3522
3523#, c-format
3524msgid ""
3525"Warning: Invalid line in %s:\n"
3526"%s\n"
3527msgstr ""
3528"Upozornenie: neplatný riadok v %s:\n"
3529"%s\n"
3530
3531#, c-format
3532msgid ""
3533"Warning: Invalid flag %c in %s:\n"
3534"%s\n"
3535msgstr ""
3536"Upozornenie: Neplatný príznak %c v %s:\n"
3537"%s\n"
3538
3539#, c-format
3540msgid ""
3541" reconnect to %s failed\n"
3542" "
3543msgstr ""
3544" prepájanie na %s zlyhalo\n"
3545" "
3546
3547msgid " Authentication failed "
3548msgstr " Overenie zlyhalo "
3549
3550#, c-format
3551msgid " Error %s creating directory %s "
3552msgstr " Chyba %s pri vytváraní adresára %s "
3553
3554#, c-format
3555msgid " Error %s removing directory %s "
3556msgstr " Chyba %s pri odstraňovaní adresára %s "
3557
3558#, c-format
3559msgid " %s opening remote file %s "
3560msgstr " %s otvára sa vzdialený súbor %s "
3561
3562#, c-format
3563msgid " %s removing remote file %s "
3564msgstr " %s odstraňuje sa vzdialený súbor %s "
3565
3566#, c-format
3567msgid " %s renaming files\n"
3568msgstr " %s premenúvajú sa súbory\n"
3569
3570#, c-format
3571msgid ""
3572"Cannot open tar archive\n"
3573"%s"
3574msgstr ""
3575"Nie je možné otvoriť tar archív\n"
3576"%s"
3577
3578msgid "Inconsistent tar archive"
3579msgstr "Poškodený archív tar"
3580
3581msgid "Unexpected EOF on archive file"
3582msgstr "Neočakávaný koniec archívneho súboru"
3583
3584#, c-format
3585msgid ""
3586"Hmm,...\n"
3587"%s\n"
3588"doesn't look like a tar archive."
3589msgstr ""
3590"Hmm,...\n"
3591"%s\n"
3592"to nevyzerá ako tar archív."
3593
3594msgid " undelfs: error "
3595msgstr " undelfs: chyba"
3596
3597msgid " not enough memory "
3598msgstr " nedostatok pamäte"
3599
3600msgid " while allocating block buffer "
3601msgstr " počas alokovania bufferu pre bloky "
3602
3603#, c-format
3604msgid " open_inode_scan: %d "
3605msgstr " open_inode_scan: %d "
3606
3607#, c-format
3608msgid " while starting inode scan %d "
3609msgstr " počas štartovania prechodu i-uzlov %d "
3610
3611#, c-format
3612msgid "undelfs: loading deleted files information %d inodes"
3613msgstr "undelfs: načítavajú sa informácie o odstránených súboroch %d i-uzlov"
3614
3615#, c-format
3616msgid " while calling ext2_block_iterate %d "
3617msgstr " počas volania ext2_block_iterate %d "
3618
3619msgid " no more memory while reallocating array "
3620msgstr " nedostatok pamäte počas zmeny alokácie poľa "
3621
3622#, c-format
3623msgid " while doing inode scan %d "
3624msgstr " počas prechádzania inode %d "
3625
3626msgid " Ext2lib error "
3627msgstr " Ext2lib: chyba "
3628
3629#, c-format
3630msgid " Cannot open file %s "
3631msgstr " Nie je možné otvoriť súbor %s "
3632
3633msgid "undelfs: reading inode bitmap..."
3634msgstr "undelfs: číta sa bitová mapa inode..."
3635
3636#, c-format
3637msgid ""
3638" Cannot load inode bitmap from: \n"
3639" %s \n"
3640msgstr ""
3641" Nie je možné načítať bitmapu inode z: \n"
3642" %s \n"
3643
3644msgid "undelfs: reading block bitmap..."
3645msgstr "undelfs: číta sa bitová mapa blokov..."
3646
3647#, c-format
3648msgid ""
3649" Cannot load block bitmap from: \n"
3650" %s \n"
3651msgstr ""
3652" Nie je možné načítať bitovú mapu blokov z: \n"
3653" %s \n"
3654
3655msgid " vfs_info is not fs! "
3656msgstr " vfs_info nie je fs! "
3657
3658msgid " You have to chdir to extract files first "
3659msgstr " Ak chcete rozbaliť súbory, musíte najprv zmeniť aktuálny adresár"
3660
3661msgid " while iterating over blocks "
3662msgstr " počas prechodu cez bloky "
3663
3664msgid "Cannot parse:"
3665msgstr "Nie je možné spracovať:"
3666
3667msgid "More parsing errors will be ignored."
3668msgstr "Ďalšie chyby spracovania budú ignorované."
3669
3670msgid "Internal error:"
3671msgstr "Vnútorná chyba:"
3672
3673msgid "Changes to file lost"
3674msgstr "Zmeny súboru stratené"
3675
3676#~ msgid "scanf &Expression"
3677#~ msgstr "&Výraz pre scanf"
3678#~ msgid "&Whole words only"
3679#~ msgstr "&Iba celé slová"
3680#~ msgid " Enter replacement argument order eg. 3,2,1,4 "
3681#~ msgstr " Zadajte poradie nahradenia argumentov, napr. 3,2,1,4"
3682#~ msgid ""
3683#~ " Invalid regular expression, or scanf expression with too many "
3684#~ "conversions "
3685#~ msgstr " Nesprávny výraz, alebo scanf výraz s mnohými zmenami "
3686#~ msgid " Error in replacement format string. "
3687#~ msgstr " Chyba vo formáte nahradzovaného reťazca. "
3688#~ msgid " Replacement too long. "
3689#~ msgstr " Reťazec pre nahradenie je príliš dlhý."
3690#~ msgid "&Copy              F5"
3691#~ msgstr "&Kopírovať          F5"
3692#~ msgid "&Delete            F8"
3693#~ msgstr "&Zmazať             F8"
3694#~ msgid "Save setu&p..."
3695#~ msgstr "&Uložiť nastavenie..."
3696#~ msgid " The command history is empty "
3697#~ msgstr " História príkazov je prázdna "
3698#~ msgid "command &History"
3699#~ msgstr "história príka&Zov"
3700#~ msgid "Edit edi&tor menu file"
3701#~ msgstr "Editor používateľského menu"
3702#~ msgid "Edit &syntax file"
3703#~ msgstr "Upraviť súbor so &Syntaxou"
3704#~ msgid ""
3705#~ "To use this feature select your codepage in\n"
3706#~ "Setup / Display Bits dialog!\n"
3707#~ "Do not forget to save options."
3708#~ msgstr ""
3709#~ "Pre túto funkciu vyberte znakovú sadu\n"
3710#~ "v Nastavenie / Zobrazené bity!\n"
3711#~ "A nezabudnite nastavenie uložiť."
3712#~ msgid "Invalid hex search expression"
3713#~ msgstr "Neplatný hexadecimány vyhľadávací výraz"
3714#~ msgid " Invalid regular expression "
3715#~ msgstr " Neplatný regulárny výraz "
3716#~ msgid " Enter regexp:"
3717#~ msgstr " Zadajte regexp:"
3718#~ msgid "ButtonBar|Ascii"
3719#~ msgstr "ButtonBar|Ascii"
3720#~ msgid "ButtonBar|Hex"
3721#~ msgstr "ButtonBar|Hex"
3722#~ msgid "ButtonBar|Goto"
3723#~ msgstr "ButtonBar|ÍsťNa"
3724#~ msgid "ButtonBar|Line"
3725#~ msgstr "ButtonBar|Riadok"
3726#~ msgid "ButtonBar|UnWrap"
3727#~ msgstr "ButtonBar|Nezal."
3728#~ msgid "ButtonBar|Wrap"
3729#~ msgstr "ButtonBar|Zalam"
3730#~ msgid "ButtonBar|RxSrch"
3731#~ msgstr "ButtonBar|RegHľ"
3732#~ msgid "ButtonBar|HxSrch"
3733#~ msgstr "ButtonBar|HexHľ"
3734#~ msgid "ButtonBar|Search"
3735#~ msgstr "ButtonBar|Hľad"
3736#~ msgid "ButtonBar|Raw"
3737#~ msgstr "ButtonBar|Nespr"
3738#~ msgid "ButtonBar|Parse"
3739#~ msgstr "ButtonBar|Analy"
3740#~ msgid "ButtonBar|Unform"
3741#~ msgstr "ButtonBar|Neform"
3742#~ msgid "ButtonBar|Format"
3743#~ msgstr "ButtonBar|Formát"
3744#~ msgid "Using included S-Lang library"
3745#~ msgstr "Použiť vloženú S-lang knižnicu"
3746#~ msgid "with termcap database"
3747#~ msgstr "s databázou termcap"
3748#~ msgid "&Home"
3749#~ msgstr "&Domáci"
3750#~ msgid "&Type"
3751#~ msgstr "&Typ"
3752#~ msgid "&Links"
3753#~ msgstr "&Odkazy"
3754#~ msgid "N&GID"
3755#~ msgstr "N&GID"
3756#~ msgid "N&UID"
3757#~ msgstr "N&UID"
3758#~ msgid "&Owner"
3759#~ msgstr "&Vlastník"
3760#~ msgid "&Group"
3761#~ msgstr "s&Kupina"
3762#~ msgid "MC was unable to write ~/"
3763#~ msgstr "MC nebol schopný zapísať ~/"
3764#~ msgid " (%ld blocks)"
3765#~ msgstr " (%ld blokov)"
3766#~ msgid " Notice "
3767#~ msgstr " Správa "
3768#~ msgid ""
3769#~ " The Midnight Commander configuration files \n"
3770#~ " are now stored in the ~/.mc directory, the \n"
3771#~ " files have been moved now\n"
3772#~ msgstr ""
3773#~ " Konfiguračné súbory pre Midnight Commander \n"
3774#~ " sú teraz uložené v adresári ~/.mc, súbory  \n"
3775#~ " boli teraz presunuté\n"
3776#~ msgid "%s bytes in %d files"
3777#~ msgstr "%s bytov v %d súboroch"
3778#~ msgid " Cannot open file for reading: "
3779#~ msgstr " Neúspešný pokus o otvorenie súboru pre čítanie: "
3780#~ msgid " Not an ordinary file: "
3781#~ msgstr " Toto nie je súbor ordinálneho typu: "
3782#~ msgid "Format of the "
3783#~ msgstr "Formát "
3784#~ msgid ""
3785#~ " file has changed\n"
3786#~ "with version 3.0. You may want either to\n"
3787#~ "copy it from "
3788#~ msgstr ""
3789#~ " súbor bol zmemený\n"
3790#~ "verziou 3.0. Môžno ho tiež budete chcieť\n"
3791#~ "kopírovať z "
3792#~ msgid ""
3793#~ "mc.ext or use that\n"
3794#~ "file as an example of how to write it.\n"
3795#~ msgstr ""
3796#~ "mc.ext, alebo použite ten\n"
3797#~ "súbor ako príklad, ako to napísať.\n"
3798#~ msgid "mc.ext will be used for this moment."
3799#~ msgstr "mc.ext bude používaný v tejto chvíli."
3800#~ msgid " Cannot open file "
3801#~ msgstr " Nemohol som otvoriť súbor "
3802#~ msgid "Col %d"
3803#~ msgstr "Col %d"
3804#~ msgid "  [grow]"
3805#~ msgstr "  [rásť]"
3806#~ msgid "Ascii"
3807#~ msgstr "Ascii"
3808#~ msgid "Hex"
3809#~ msgstr "Hex"
3810#~ msgid "Goto"
3811#~ msgstr "Choď"
3812#~ msgid "Line"
3813#~ msgstr "Riadok"
3814#~ msgid "RxSrch"
3815#~ msgstr "RxSrch"
3816#~ msgid "EdHex"
3817#~ msgstr "EdHex"
3818#~ msgid "EdText"
3819#~ msgstr "EdText"
3820#~ msgid "UnWrap"
3821#~ msgstr "Rozbaľ"
3822#~ msgid "Wrap"
3823#~ msgstr "Zabaľ"
3824#~ msgid "HxSrch"
3825#~ msgstr "HxSrch"
3826#~ msgid "Raw"
3827#~ msgstr "Prvotný"
3828#~ msgid "User menu available only in mcedit invoked from mc"
3829#~ msgstr "Používateľské menu k dispozícii iba v mcedit spustenom z mc"
3830#~ msgid " Error while looking up IP address "
3831#~ msgstr "Nastala chyba počas vyhľadávania IP adresy "
3832#~ msgid ""
3833#~ "\n"
3834#~ "\n"
3835#~ "\n"
3836#~ "refresh stack underflow!\n"
3837#~ "\n"
3838#~ "\n"
3839#~ msgstr ""
3840#~ "\n"
3841#~ "\n"
3842#~ "\n"
3843#~ "obnovovací pamäťový zásobník nie je naplnený!\n"
3844#~ "\n"
3845#~ "\n"
3846#~ msgid " Listing format edit "
3847#~ msgstr " Upraviť formát výpisu "
3848#~ msgid "&Drive...       M-d"
3849#~ msgstr "&Jednotka...      M-d"
3850#~ msgid "Use to debug the background code"
3851#~ msgstr "Pre ladenie použite kód na pozadí"
3852#~ msgid "Force subshell execution"
3853#~ msgstr "vynútiť vykonanie v subshelli"
3854#~ msgid " No action taken "
3855#~ msgstr " Nie je zadaná činnosť "
3856