Ticket #1370: sk.2.po

File sk.2.po, 88.2 KB (added by helix84, 13 years ago)

Updated Slovak (sk) translation from the master branch

Line 
1# Copyright (C) 1999,2001,2002 Free Software Foundation, Inc.
2# Miroslav Baranko <destin@dec.upjs.sk>, 1999.
3# Stanislav Visnovsky <visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz>, 2001,2002.
4# Marcel Telka <marcel@telka.sk>, 2002, 2003.
5# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2009.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: mc\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: mc-devel@gnome.org\n"
11"POT-Creation-Date: 2009-10-30 10:39+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2009-12-03 12:42+0100\n"
13"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
14"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2);\n"
19
20msgid " Choose syntax highlighting "
21msgstr " Vyberte zvýraznenie syntaxe"
22
23msgid "< Auto >"
24msgstr "< Auto >"
25
26msgid "< Reload Current Syntax >"
27msgstr "< Znovu načítať aktuálnu syntax >"
28
29#, c-format
30msgid " Cannot open %s for reading "
31msgstr " Nepodarilo sa otvoriť %s na čítanie "
32
33msgid "Error"
34msgstr "Chyba"
35
36#, c-format
37msgid " Error reading from pipe: %s "
38msgstr " Chyba pri čítaní z rúry: %s "
39
40#, c-format
41msgid " Cannot open pipe for reading: %s "
42msgstr " Nepodarilo sa otvoriť rúru na čítanie: %s "
43
44#, c-format
45msgid " Cannot get size/permissions for %s "
46msgstr " Nepodarilo sa zistiť veľkosti/práva %s "
47
48#, c-format
49msgid " %s is not a regular file "
50msgstr " %s nie je normálny súbor "
51
52#, c-format
53msgid " File %s is too large "
54msgstr " Súbor %s je príliš veľký"
55
56msgid " About "
57msgstr " O aplikácii "
58
59msgid ""
60"\n"
61"                Cooledit  v3.11.5\n"
62"\n"
63" Copyright (C) 1996 the Free Software Foundation\n"
64"\n"
65"       A user friendly text editor written\n"
66"           for the Midnight Commander.\n"
67msgstr ""
68"\n"
69"                 Cooledit  v3.11.5\n"
70"\n"
71" Copyright (C) 1996 the Free Software Foundation\n"
72"\n"
73"  Používateľsky prívetivý textový editor napísaný\n"
74"           pre Midnight Commander.\n"
75
76msgid "&OK"
77msgstr "Án&o"
78
79msgid "Macro recursion is too deep"
80msgstr "Rekurzia makra je príliš hlboká"
81
82msgid "Search"
83msgstr "Hľadať"
84
85msgid " Search string not found "
86msgstr " Hľadaný reťazec nebol nájdený "
87
88msgid "Warning"
89msgstr "Varovanie"
90
91msgid " File has hard-links. Detach before saving? "
92msgstr " Súbor má pevné odkazy. Odpojiť pred uložením? "
93
94msgid "&Yes"
95msgstr "Án&o"
96
97msgid "&No"
98msgstr "&Nie"
99
100msgid "&Cancel"
101msgstr "&Zrušiť"
102
103msgid "The file has been modified in the meantime. Save anyway?"
104msgstr "Súbor bol medzitým zmenený. Uložiť napriek tomu?"
105
106msgid " Error writing to pipe: "
107msgstr " Chyba počas zápisu do rúry: "
108
109msgid " Cannot open pipe for writing: "
110msgstr " Neúspešný pokus o otvorenie rúry pre zápis: "
111
112#, c-format
113msgid " Cannot open file for writing: %s "
114msgstr " Nedá sa otvoriť súbor na zápis: %s "
115
116msgid "&Quick save"
117msgstr "&Rýchle uloženie"
118
119msgid "&Safe save"
120msgstr "&Bezpečné uloženie"
121
122msgid "&Do backups with following extension:"
123msgstr "&Robiť zálohy s príponou:"
124
125msgid "Check &POSIX new line"
126msgstr "Kontrolovať nový riadok &POSIX"
127
128msgid " Edit Save Mode "
129msgstr " Upraviť režim ukladania "
130
131msgid "The file you are saving is not finished with a newline"
132msgstr "Súbor, ktorý ukladáte nie je ukončený znakom nového riadka"
133
134msgid "C&ontinue"
135msgstr "P&okračovať"
136
137msgid "&Do not change"
138msgstr "&Nemeniť"
139
140msgid "&Unix format (LF)"
141msgstr "Formát &Unix (LF)"
142
143msgid "&Windows/DOS format (CR LF)"
144msgstr "Formát &Windows/DOS (CR LF)"
145
146msgid "&Macintosh format (CR)"
147msgstr "Formát &Macintosh (CR)"
148
149msgid "Change line breaks to:"
150msgstr "Zmeniť konce riadkov na:"
151
152msgid " Enter file name: "
153msgstr " Zadajte meno súboru: "
154
155msgid " Save As "
156msgstr " Uložiť ako "
157
158msgid " A file already exists with this name. "
159msgstr " Súbor s daným meno už existuje. "
160
161msgid "&Overwrite"
162msgstr "&Prepísať"
163
164msgid " Cannot save file. "
165msgstr " Chyba počas ukladania súboru. "
166
167msgid " Delete macro "
168msgstr " Zmazať makro "
169
170msgid " Cannot open temp file "
171msgstr " Chyba počas otvárania temp súboru "
172
173msgid " Cannot open macro file "
174msgstr " Chyba počas otvárania makro súboru "
175
176msgid " Cannot overwrite macro file "
177msgstr " Chyba počas prepisovania makro súboru "
178
179msgid " Save macro "
180msgstr " Uložiť makro "
181
182msgid " Press the macro's new hotkey: "
183msgstr " Stlačte nový kláves pre makro: "
184
185msgid " Press macro hotkey: "
186msgstr " Stlačte kláves pre makro: "
187
188msgid " Load macro "
189msgstr " Načítať makro "
190
191msgid " Confirm save file? : "
192msgstr " Potvrdiť uloženie súboru? : "
193
194msgid " Save file "
195msgstr " Uložiť súbor "
196
197msgid "&Save"
198msgstr "&Uložiť"
199
200msgid ""
201" Current text was modified without a file save. \n"
202" Continue discards these changes. "
203msgstr ""
204" Aktuálny text bol modifikovaný bez uloženia súboru. \n"
205" Pokračovať zrušením týchto zmien. "
206
207msgid "Syntax file edit"
208msgstr "Upraviť súbor so syntaxou"
209
210msgid " Which syntax file you want to edit? "
211msgstr " Ktorý súbor so syntaxou chcete upraviť? "
212
213msgid "&User"
214msgstr "&Používateľ"
215
216msgid "&System Wide"
217msgstr "&Systémový"
218
219msgid " Menu edit "
220msgstr " Editor menu "
221
222msgid " Which menu file do you want to edit? "
223msgstr " Ktorý súbor menu chcete upraviť? "
224
225msgid "&Local"
226msgstr "&Miestny"
227
228msgid " Load "
229msgstr " Nahrať "
230
231msgid " Block is large, you may not be able to undo this action. "
232msgstr " Blok je príliš veľký, možno nebude možné stornovať túto akciu. "
233
234msgid "Replace"
235msgstr "Nahradiť"
236
237msgid " Replace "
238msgstr " Nahradiť "
239
240#, c-format
241msgid " %ld replacements made. "
242msgstr " %ld náhrad urobených. "
243
244msgid "Quit"
245msgstr "Skončiť"
246
247msgid " File was modified, Save with exit? "
248msgstr " Súbor bol zmenený, uložiť a skončiť? "
249
250msgid "&Cancel quit"
251msgstr "&Zrušiť ukončenie"
252
253msgid " Error "
254msgstr " Chyba"
255
256msgid " This function is not implemented. "
257msgstr " Táto funkcia nie je implementovaná. "
258
259msgid " Copy to clipboard "
260msgstr " Kopírovať do schránky "
261
262msgid " Unable to save to file. "
263msgstr " Nepodarilo sa uložiť do súboru. "
264
265msgid " Cut to clipboard "
266msgstr " Vystrihnúť do schránky "
267
268msgid " Goto line "
269msgstr " Prejsť na riadok "
270
271msgid " Enter line: "
272msgstr " Zadajte riadok: "
273
274msgid " Save Block "
275msgstr " Uložiť blok "
276
277msgid " Insert File "
278msgstr " Vložiť Súbor "
279
280msgid " Cannot insert file. "
281msgstr " Chyba počas vkladania do súboru. "
282
283msgid " Sort block "
284msgstr " Usporiadať blok "
285
286msgid " You must first highlight a block of text. "
287msgstr " Najskôr musíte zvýrazniť blok textu. "
288
289msgid " Run Sort "
290msgstr " Spustiť triedenie "
291
292msgid " Enter sort options (see manpage) separated by whitespace: "
293msgstr " Zadajte voľby pre triedenie oddelené prázdnym miestom (pozri man stránku): "
294
295msgid " Sort "
296msgstr " Triediť "
297
298msgid " Cannot execute sort command "
299msgstr " Chyba počas pokusu vykonať príkaz pre triedenie "
300
301msgid " Sort returned non-zero: "
302msgstr " Triedenie vrátilo nenulovú hodnotu: "
303
304msgid "Paste output of external command"
305msgstr "Vložiť výstup externého príkazu"
306
307msgid "Enter shell command(s):"
308msgstr "Zadajte príkaz shellu:"
309
310msgid "External command"
311msgstr "Externý príkaz"
312
313msgid "Cannot execute command"
314msgstr "Nie je možné vykonať príkaz"
315
316msgid "Error creating script:"
317msgstr "Chyba pri vytváraní skriptu:"
318
319msgid "Error reading script:"
320msgstr "Chyba pri čítaní skriptu:"
321
322msgid "Error closing script:"
323msgstr "Chyba pri zatváraní skriptu:"
324
325msgid "Script created:"
326msgstr "Vytvorený skript:"
327
328msgid "Process block"
329msgstr "Spracovať blok "
330
331msgid " Copies to"
332msgstr " Kopie komu"
333
334msgid " Subject"
335msgstr " Predmet"
336
337msgid " To"
338msgstr " Komu"
339
340msgid " mail -s <subject> -c <cc> <to>"
341msgstr " mail -s <predmet> -c <cc> <pre>"
342
343msgid " Mail "
344msgstr " Pošta "
345
346msgid " Insert Literal "
347msgstr " Vložiť znak "
348
349msgid " Press any key: "
350msgstr " Stlačte ľubovoľný kláves: "
351
352msgid " Execute Macro "
353msgstr " Spustiť makro "
354
355msgid "All charsets"
356msgstr "Všetky znakové sady"
357
358msgid "&Whole words"
359msgstr "&Celé slová"
360
361msgid "In se&lection"
362msgstr "&Vo výbere"
363
364msgid "&Backwards"
365msgstr "&Späť"
366
367msgid "case &Sensitive"
368msgstr "&Citlivý na veľkosť"
369
370msgid " Enter replacement string:"
371msgstr " Zadajte reťazec pre nahradenie:"
372
373msgid " Enter search string:"
374msgstr " Zadajte reťazec pre hľadanie:"
375
376msgid "&Find all"
377msgstr "&Nájsť všetky"
378
379msgid "Cancel"
380msgstr "Zruš"
381
382msgid "&Skip"
383msgstr "&Preskočiť"
384
385msgid "A&ll"
386msgstr "&Všetko"
387
388msgid "&Replace"
389msgstr "&Nahradiť"
390
391msgid " Replace with: "
392msgstr " Nahradiť s: "
393
394msgid " Confirm replace "
395msgstr " Potvrdiť nahradenie "
396
397msgid "&Dismiss"
398msgstr "&Odmietnuť"
399
400#, c-format
401msgid ""
402"File \"%s\" is already being edited\n"
403"User: %s\n"
404"Process ID: %d"
405msgstr ""
406"Na súbore \"%s\" už prebiehajú úpravy\n"
407"Používateľ: %s\n"
408"ID procesu: %d"
409
410msgid "File locked"
411msgstr "Súbor zamknutý"
412
413msgid "&Grab lock"
414msgstr "&Získať zámok"
415
416msgid "&Ignore lock"
417msgstr "&Ignorovať zámok"
418
419msgid "&Open file..."
420msgstr "Otvoriť sú&bor..."
421
422msgid "&New"
423msgstr "&Nové"
424
425msgid "Save &as..."
426msgstr "Uložiť &ako..."
427
428msgid "&Insert file..."
429msgstr "V&Ložiť súbor..."
430
431msgid "Cop&y to file..."
432msgstr "&Kopírovať do súboru..."
433
434msgid "&User menu..."
435msgstr "&Používateľské menu..."
436
437msgid "A&bout..."
438msgstr "&O aplikácii..."
439
440msgid "&Quit"
441msgstr "&Ukončiť"
442
443msgid "&Toggle mark"
444msgstr "&Prepnúť označ."
445
446msgid "&Mark columns"
447msgstr "&Označiť stĺpce"
448
449msgid "Toggle &ins/overw"
450msgstr "Prepnúť &vklad/pre"
451
452msgid "&Copy"
453msgstr "&Kopírovať"
454
455msgid "&Move"
456msgstr "pres&Unúť"
457
458msgid "&Delete"
459msgstr "&Zmazať"
460
461msgid "C&opy to clipfile"
462msgstr "K&Opírovať do ústrižku"
463
464msgid "C&ut to clipfile"
465msgstr "&Vystrihnúť do ústrižku"
466
467msgid "&Paste from clipfile"
468msgstr "&Vložiť z ústrižku"
469
470msgid "Toggle bookmar&k"
471msgstr "Prepnúť zálož&Ku"
472
473msgid "&Next bookmark"
474msgstr "Ď&Alšia záložka"
475
476msgid "Pre&v bookmark"
477msgstr "&Predošlá záložka"
478
479msgid "&Flush bookmark"
480msgstr "&Zrušiť záložku"
481
482msgid "&Undo"
483msgstr "&Späť"
484
485msgid "&Beginning"
486msgstr "&Začiatok"
487
488msgid "&End"
489msgstr "Koni&Ec"
490
491msgid "&Search..."
492msgstr "&Hľadať..."
493
494msgid "Search &again"
495msgstr "Hľ&Adať znova"
496
497msgid "&Replace..."
498msgstr "&Nahradiť..."
499
500msgid "&Go to line..."
501msgstr "&Prejsť na riadok..."
502
503msgid "Toggle li&ne state"
504msgstr "&Prepnúť stav riadka"
505
506msgid "Go to matching &bracket"
507msgstr "Prejsť na odpovedajúcu &zátvorku"
508
509msgid "Find declaration"
510msgstr "Nájsť deklaráciu"
511
512msgid "Back from declaration"
513msgstr "Späť z deklarácie"
514
515msgid "Forward to declaration"
516msgstr "Vpred na deklaráciu"
517
518msgid "Encod&ing..."
519msgstr "Kódovan&Ie..."
520
521msgid "&Refresh screen"
522msgstr "Obnoviť ob&Razovku"
523
524msgid "&Start record macro"
525msgstr "&Začať nahrávať makro"
526
527msgid "&Finish record macro..."
528msgstr "&Skončiť nahrávať makra..."
529
530msgid "&Execute macro..."
531msgstr "&Vykonať makro..."
532
533msgid "Delete macr&o..."
534msgstr "Zmazať makr&O..."
535
536msgid "'ispell' s&pell check"
537msgstr "Kontrola &Pravopisu ispell"
538
539msgid "&Mail..."
540msgstr "&Pošta..."
541
542msgid "Insert &literal..."
543msgstr "V&Ložiť znak..."
544
545msgid "Insert &date/time"
546msgstr "Vložiť &Dátum/čas"
547
548msgid "Format p&aragraph"
549msgstr "Formátovať odst&Avec"
550
551msgid "Sor&t..."
552msgstr "&Poradie výpisu..."
553
554msgid "Paste o&utput of..."
555msgstr "Vložiť výst&Up..."
556
557msgid "E&xternal formatter"
558msgstr "E&Xterný formátovač"
559
560msgid "&General...  "
561msgstr "&Všeobecné...  "
562
563msgid "Save &mode..."
564msgstr "Reži&M ukladania..."
565
566msgid "Learn &keys..."
567msgstr "Učenie &Kláves..."
568
569msgid "Syntax &highlighting..."
570msgstr "Zvýraznenie s&Yntaxe..."
571
572msgid "S&yntax file"
573msgstr "súbor so s&Yntaxou"
574
575msgid "&Menu file"
576msgstr "súbor s &Menu"
577
578msgid "&Save setup"
579msgstr "&Uložiť nastavenie"
580
581msgid "&File"
582msgstr "&Súbor"
583
584msgid "&Edit"
585msgstr "&Upraviť"
586
587msgid "&Search"
588msgstr "&Hľadať"
589
590msgid "&Command"
591msgstr "&Príkaz"
592
593msgid "For&mat"
594msgstr "For&mát"
595
596msgid "&Options"
597msgstr "M&Ožnosti"
598
599msgid "None"
600msgstr "Žiaden"
601
602msgid "Dynamic paragraphing"
603msgstr "Dynamické rob. odstavcov"
604
605msgid "Type writer wrap"
606msgstr "Zalamovanie písacieho stroja"
607
608msgid "Word wrap line length: "
609msgstr "Zalamovanie od dĺžky riadka: "
610
611msgid "Cursor beyond end of line"
612msgstr "Kurzor za koncom riadka"
613
614msgid "Pers&istent selection"
615msgstr "&Trvalý výber"
616
617msgid "Synta&x highlighting"
618msgstr "Zvýraznenie s&Yntaxe"
619
620msgid "Visible tabs"
621msgstr "Viditeľné tabulátory"
622
623msgid "Visible trailing spaces"
624msgstr "Viditeľné medzery na konci"
625
626msgid "Save file &position"
627msgstr "Uložiť &polohu súboru"
628
629msgid "Confir&m before saving"
630msgstr "&Potvrdiť pred uložením"
631
632msgid "&Return does autoindent"
633msgstr "ente&R vykoná autom. odsad."
634
635msgid "Tab spacing: "
636msgstr "Rozostupy tabulátora: "
637
638msgid "Fill tabs with &spaces"
639msgstr "Naplniť tabulátor &medzerami"
640
641msgid "&Backspace through tabs"
642msgstr "&Backspace po tabulátoroch"
643
644msgid "&Fake half tabs"
645msgstr "&Emulovať polovičný tabulátor"
646
647msgid "Wrap mode"
648msgstr "Zalamovanie riadkov"
649
650msgid " Editor options "
651msgstr " Nastavenie editora "
652
653msgid "ButtonBar|Help"
654msgstr "ButtonBar|Pomoc"
655
656msgid "ButtonBar|Save"
657msgstr "ButtonBar|Uložiť"
658
659msgid "ButtonBar|Mark"
660msgstr "ButtonBar|Označ"
661
662msgid "ButtonBar|Replac"
663msgstr "ButtonBar|Nahra"
664
665msgid "ButtonBar|Copy"
666msgstr "ButtonBar|Kopír"
667
668msgid "ButtonBar|Move"
669msgstr "ButtonBar|Presu"
670
671msgid "ButtonBar|Search"
672msgstr "ButtonBar|Hľad"
673
674msgid "ButtonBar|Delete"
675msgstr "ButtonBar|Zmaza"
676
677msgid "ButtonBar|PullDn"
678msgstr "ButtonBar|H.menu"
679
680msgid "ButtonBar|Quit"
681msgstr "ButtonBar|Ukončiť"
682
683msgid " Load syntax file "
684msgstr " Načítať súbor so syntaxou "
685
686#, c-format
687msgid ""
688" Cannot open file %s \n"
689" %s "
690msgstr ""
691" Nemožno otvoriť súbor %s \n"
692" %s "
693
694#, c-format
695msgid " Error in file %s on line %d "
696msgstr " Chyba v súbore %s na riadku %d "
697
698msgid "&Set"
699msgstr "&Nastaviť"
700
701msgid "S&kip"
702msgstr "&Preskočiť"
703
704msgid "Set &all"
705msgstr "Nastaviť &všetko"
706
707msgid "owner"
708msgstr "vlast."
709
710msgid "group"
711msgstr "skupina"
712
713msgid "other"
714msgstr "ostatní"
715
716msgid "On"
717msgstr "na"
718
719msgid "Flag"
720msgstr "Označ"
721
722msgid "Mode"
723msgstr "Režim"
724
725#, c-format
726msgid "%6d of %d"
727msgstr "%6d z %d"
728
729msgid " Chown advanced command "
730msgstr " Rozšírená zmena vlastníka "
731
732#, c-format
733msgid ""
734" Cannot chmod \"%s\" \n"
735" %s "
736msgstr ""
737" Nepodarilo sa zmeniť práva \"%s\" \n"
738" %s "
739
740#, c-format
741msgid ""
742" Cannot chown \"%s\" \n"
743" %s "
744msgstr ""
745" Nepodarilo sa zmeniť vlastníka \"%s\" \n"
746" %s "
747
748msgid "Displays the current version"
749msgstr "Zobrazí aktuálnu verziu"
750
751msgid "Print data directory"
752msgstr "Adresár tlačových dát"
753
754msgid "Print last working directory to specified file"
755msgstr "Tlačiť posledný pracovný adresár do zadaného súboru"
756
757msgid "Enables subshell support (default)"
758msgstr "Zapnutá podpora pre subshell (štandardne)"
759
760msgid "Disables subshell support"
761msgstr "Vypína podporu pre subshell"
762
763msgid "Log ftp dialog to specified file"
764msgstr "Prihlasovacie ftp okno k určenému súboru"
765
766msgid "Set debug level"
767msgstr "Nastaviť ladiacu úroveň"
768
769msgid "Launches the file viewer on a file"
770msgstr "Spúšťa prehliadač súborov na súbore"
771
772msgid "Edits one file"
773msgstr "Upraví jeden súbor"
774
775msgid "Forces xterm features"
776msgstr "Vynúti funkcie xterm"
777
778msgid "Disable mouse support in text version"
779msgstr "Vypína podporu myši v textovej verzii"
780
781msgid "Tries to use termcap instead of terminfo"
782msgstr "Pokúsi sa použiť termcap namiesto terminfo"
783
784msgid "To run on slow terminals"
785msgstr "Na spúšťanie na pomalých termináloch"
786
787msgid "Use stickchars to draw"
788msgstr "Použiť na kreslenie čiarovú grafiku"
789
790msgid "Resets soft keys on HP terminals"
791msgstr "Resetuje mäkké klávesy na termináloch HP"
792
793msgid "Load definitions of key bindings from specified file"
794msgstr "Načítať definície klívesových väzieb z určeného súboru"
795
796msgid "Requests to run in black and white"
797msgstr "Požiadať o spustenie v čiernobielom režime"
798
799msgid "Request to run in color mode"
800msgstr "Požiadať o spustenie vo farebnom režime"
801
802msgid "Specifies a color configuration"
803msgstr "Určuje farebnú konfiguráciu"
804
805msgid "Show mc with specified skin"
806msgstr "Zobraziť mc s uvedenou témou vzhľadu"
807
808#. TRANSLATORS: don't translate keywords and names of colors
809msgid ""
810"--colors KEYWORD={FORE},{BACK}\n"
811"\n"
812"{FORE} and {BACK} can be omitted, and the default will be used\n"
813"\n"
814"Keywords:\n"
815"   Global:       errors, reverse, gauge, input, viewunderline\n"
816"   File display: normal, selected, marked, markselect\n"
817"   Dialog boxes: dnormal, dfocus, dhotnormal, dhotfocus, errdhotnormal,\n"
818"                 errdhotfocus\n"
819"   Menus:        menu, menuhot, menusel, menuhotsel\n"
820"   Editor:       editnormal, editbold, editmarked, editwhitespace,\n"
821"                 editlinestate\n"
822msgstr ""
823"--colors KĽÚČ={POPR},{POZA}\n"
824"\n"
825"{POPR} a {POZA} je možné vynechať a bude použitá štandardná hodnota\n"
826"\n"
827"Kľúčové slová:\n"
828"   Globálne:          errors, reverse, gauge, input, viewunderline\n"
829"   Zobrazenie súboru: normal, selected, marked, markselect\n"
830"   Dialógy:           dnormal, dfocus, dhotnormal, dhotfocus,\n"
831"                      errdhotnormal, errdhotfocus\n"
832"   Menu:              menu, menuhot, menusel, menuhotsel\n"
833"   Editor:            editnormal, editbold, editmarked,\n"
834"                      editwhitespace, editlinestate\n"
835
836#. TRANSLATORS: don't translate keywords and names of colors
837msgid ""
838"   Help:         helpnormal, helpitalic, helpbold, helplink, helpslink\n"
839"\n"
840"Colors:\n"
841"   black, gray, red, brightred, green, brightgreen, brown,\n"
842"   yellow, blue, brightblue, magenta, brightmagenta, cyan,\n"
843"   brightcyan, lightgray and white\n"
844"\n"
845msgstr ""
846"   Pomoc:        helpnormal, helpitalic, helpbold, helplink, helpslink\n"
847"\n"
848"Farby:\n"
849"   black, gray, red, brightred, green, brightgreen, brown,\n"
850"   yellow, blue, brightblue, magenta, brightmagenta, cyan,\n"
851"   brightcyan, lightgray and white\n"
852"\n"
853
854msgid "Color options"
855msgstr "Možnosti farieb"
856
857msgid "+number"
858msgstr "+číslo"
859
860msgid "[this_dir] [other_panel_dir]"
861msgstr "[tento_adresár] [adresár_v_druhom_paneli]"
862
863msgid "Set initial line number for the internal editor"
864msgstr "Nastaviť počiatočné číslo riadka pre interný editor"
865
866msgid ""
867"\n"
868"Please send any bug reports (including the output of `mc -V')\n"
869"to mc-devel@gnome.org\n"
870msgstr ""
871"\n"
872"Správy o chybách posielajte (vrátane výpisu `mc -V')\n"
873"na adresu mc-devel@gnome.org\n"
874
875#, c-format
876msgid "GNU Midnight Commander %s\n"
877msgstr "GNU Midnight Commander %s\n"
878
879msgid "Main options"
880msgstr "Hlavné možnosti"
881
882msgid "Terminal options"
883msgstr "Možnosti terminálu"
884
885msgid " Background process error "
886msgstr " Chyba v procese na pozadí "
887
888msgid " Unknown error in child "
889msgstr " Neznáma chyba v potomku procesu "
890
891msgid " Child died unexpectedly "
892msgstr " Potomok procesu nečakane umrel "
893
894msgid " Background protocol error "
895msgstr " Chyba v protokole pozadia "
896
897msgid ""
898" Background process sent us a request for more arguments \n"
899" than we can handle. \n"
900msgstr ""
901" Proces v pozadí poslal požiadavku pre viac argumentov, \n"
902" s ktorými môžete manipulovať. \n"
903
904msgid "&Full file list"
905msgstr "&Plný výpis súborov"
906
907msgid "&Brief file list"
908msgstr "&Stručný výpis súborov "
909
910msgid "&Long file list"
911msgstr "&Dlhý výpis súborov"
912
913msgid "&User defined:"
914msgstr "d&Efinovaný používateľom:"
915
916msgid "Listing mode"
917msgstr "Režim výpisu"
918
919msgid "user &Mini status"
920msgstr "používateľský &Mini stav"
921
922msgid "&Reverse"
923msgstr "o&Brátený"
924
925msgid "Case sensi&tive"
926msgstr "&Rozlišovať veľkosť"
927
928msgid "Executable &first"
929msgstr "Najprv &Spustiteľné"
930
931msgid "Sort order"
932msgstr "Poradie triedenia"
933
934msgid " Confirmation "
935msgstr " Potvrdenie "
936
937msgid " confirm di&Rectory hotlist delete "
938msgstr " potvrdiť zmazanie hotlistu ad&Resára "
939
940msgid " confirm &Exit "
941msgstr " potvrdiť &Koniec "
942
943msgid " confirm e&Xecute "
944msgstr " potvrdiť v&Ykonanie "
945
946msgid " confirm o&Verwrite "
947msgstr " potvrdiť p&Repísanie "
948
949msgid " confirm &Delete "
950msgstr " potvrdiť z&Mazanie "
951
952msgid "UTF-8 output"
953msgstr "Výstup v UTF-8"
954
955msgid "Full 8 bits output"
956msgstr "Plný 8-bitový výstup"
957
958msgid "ISO 8859-1"
959msgstr "ISO 8859-1"
960
961msgid "7 bits"
962msgstr "7 bitov"
963
964msgid "F&ull 8 bits input"
965msgstr "p&Lný 8 bitový vstup"
966
967msgid " Display bits "
968msgstr " Zobrazené bity "
969
970msgid "Other 8 bit"
971msgstr "Iné 8-bitové"
972
973msgid "Input / display codepage:"
974msgstr "Vstupná/Zobrazovacia znaková sada:"
975
976msgid "&Select"
977msgstr "&Vybrať"
978
979msgid "Use passive mode over pro&xy"
980msgstr "Použiť pasívny režim pri pro&xy"
981
982msgid "Use &passive mode"
983msgstr "Použiť &pasívny režim"
984
985msgid "&Use ~/.netrc"
986msgstr "Po&užiť ~/.netrc"
987
988msgid "&Always use ftp proxy"
989msgstr "&Vždy použiť ftp proxy"
990
991msgid "sec"
992msgstr "sekúnd"
993
994msgid "ftpfs directory cache timeout:"
995msgstr "ftpfs časový limit pre cache:"
996
997msgid "ftp anonymous password:"
998msgstr "ftp anonymné heslo:"
999
1000msgid "Timeout for freeing VFSs:"
1001msgstr "Časový limit pre uvoľnenie VFS:"
1002
1003msgid " Virtual File System Setting "
1004msgstr " Nastavenie virtuálneho súborového systému "
1005
1006msgid "cd"
1007msgstr "cd"
1008
1009msgid "Quick cd"
1010msgstr "Rýchly cd"
1011
1012msgid "Symbolic link filename:"
1013msgstr "Meno symbolického odkazu:"
1014
1015msgid "Existing filename (filename symlink will point to):"
1016msgstr "Existujúce meno súboru (meno symb. odkazu odkazuje na):"
1017
1018msgid "Symbolic link"
1019msgstr "Symbolický odkaz"
1020
1021msgid "Running "
1022msgstr "Spustenie "
1023
1024msgid "Stopped"
1025msgstr "Zastavený"
1026
1027msgid "&Stop"
1028msgstr "&Zastaviť"
1029
1030msgid "&Resume"
1031msgstr "&Pokračovať"
1032
1033msgid "&Kill"
1034msgstr "&Ukončiť"
1035
1036msgid "Background Jobs"
1037msgstr "Úlohy v pozadí"
1038
1039msgid "Domain:"
1040msgstr "Doména:"
1041
1042msgid "Username:"
1043msgstr "Meno použivateľa:"
1044
1045msgid "Password:"
1046msgstr "Heslo:"
1047
1048#, c-format
1049msgid "Password for \\\\%s\\%s"
1050msgstr "Heslo pre \\\\%s\\%s"
1051
1052#, c-format
1053msgid "Warning: file %s not found\n"
1054msgstr "Upozornenie: súbor %s nenájdený\n"
1055
1056msgid "7-bit ASCII"
1057msgstr "7-bitový ASCII"
1058
1059#, c-format
1060msgid "Cannot translate from %s to %s"
1061msgstr "Nepodarilo sa preložiť z %s do %s"
1062
1063msgid "execute/search by others"
1064msgstr "vykonávaný/hľadaný ostat."
1065
1066msgid "write by others"
1067msgstr "zapisovaný ostatnými"
1068
1069msgid "read by others"
1070msgstr "čítaný ostatnými"
1071
1072msgid "execute/search by group"
1073msgstr "vykonávaný/hľadaný skup."
1074
1075msgid "write by group"
1076msgstr "zapisovaný skupinou"
1077
1078msgid "read by group"
1079msgstr "čítaný skupinou"
1080
1081msgid "execute/search by owner"
1082msgstr "vykonávaný/hľadaný vlast."
1083
1084msgid "write by owner"
1085msgstr "zapisovaný vlastníkom"
1086
1087msgid "read by owner"
1088msgstr "čítaný vlastníkom"
1089
1090msgid "sticky bit"
1091msgstr "sticky bit"
1092
1093msgid "set group ID on execution"
1094msgstr "nastav skup. ID pre vykon."
1095
1096msgid "set user ID on execution"
1097msgstr "nastav použ. ID pre vykon."
1098
1099msgid "C&lear marked"
1100msgstr "z&Mazať označ."
1101
1102msgid "S&et marked"
1103msgstr "n&Astaviť označ."
1104
1105msgid "&Marked all"
1106msgstr "&Označiť všetko"
1107
1108msgid "Name"
1109msgstr "Meno"
1110
1111msgid "Permissions (Octal)"
1112msgstr "Práva (Osmičkové)"
1113
1114msgid "Owner name"
1115msgstr "Meno vlastníka"
1116
1117msgid "Group name"
1118msgstr "Meno skupiny"
1119
1120msgid "Use SPACE to change"
1121msgstr "Použite medzeru pre zmenu"
1122
1123msgid "an option, ARROW KEYS"
1124msgstr "voľby, KURZOROVÉ KLÁVESY"
1125
1126msgid "to move between options"
1127msgstr "na presun medzi voľbami"
1128
1129msgid "and T or INS to mark"
1130msgstr "a T alebo INS pre označ."
1131
1132msgid " Permission "
1133msgstr " Práva "
1134
1135msgid " File "
1136msgstr " Súbor "
1137
1138msgid "Chmod command"
1139msgstr "Príkaz zmeny práv"
1140
1141msgid "Set &users"
1142msgstr "Nastaviť &použ."
1143
1144msgid "Set &groups"
1145msgstr "Nastaviť &skup."
1146
1147msgid " Name "
1148msgstr " Meno "
1149
1150msgid " Owner name "
1151msgstr " Meno vlastníka "
1152
1153msgid " Group name "
1154msgstr " Meno skupiny "
1155
1156msgid " Size "
1157msgstr " Veľkosť "
1158
1159msgid " User name "
1160msgstr " Meno používateľa "
1161
1162msgid " Chown command "
1163msgstr " Príkaz zmeny vlastníka "
1164
1165msgid "<Unknown user>"
1166msgstr "<Neznámy použ.>"
1167
1168msgid "<Unknown group>"
1169msgstr "<Neznáma skupina>"
1170
1171msgid "Files tagged, want to cd?"
1172msgstr "Označené súbory chcú cd?"
1173
1174msgid "Cannot change directory"
1175msgstr "Nemohol som zmeniť adresár"
1176
1177msgid " View file "
1178msgstr " Prezrieť si súbor "
1179
1180msgid " Filename:"
1181msgstr " Meno súboru:"
1182
1183msgid " Filtered view "
1184msgstr " Filtrované zobrazenie"
1185
1186msgid " Filter command and arguments:"
1187msgstr " Príkaz a argumenty pre filtrovanie:"
1188
1189msgid "Create a new Directory"
1190msgstr "Vytvoriť nový adresár"
1191
1192msgid " Enter directory name:"
1193msgstr " Zadajte meno adresára:"
1194
1195msgid " Filter "
1196msgstr " Filter "
1197
1198msgid " Set expression for filtering filenames"
1199msgstr " Nastaviť výraz pre filtrovanie mien súborov"
1200
1201msgid "&Using shell patterns"
1202msgstr "po&Užiť shell vzory"
1203
1204msgid "&Case sensitive"
1205msgstr "&Rozlišovať veľkosť"
1206
1207msgid "&Files only"
1208msgstr "&Iba súbory"
1209
1210msgid " Select "
1211msgstr " Vyber "
1212
1213msgid " Unselect "
1214msgstr " Odobrať "
1215
1216msgid "Extension file edit"
1217msgstr "Upraviť príponu názvu súboru"
1218
1219msgid " Which extension file you want to edit? "
1220msgstr " Ktorú príponu názvu súboru chcete upraviť? "
1221
1222msgid "Highlighting groups file edit"
1223msgstr "Úprava súboru zvýrazňovacích skupín"
1224
1225msgid " Which highlighting file you want to edit? "
1226msgstr " Ktorý zvýrazňovací súbor chcete upraviť? "
1227
1228msgid " Compare directories "
1229msgstr " Porovnanie dvoch adresárov "
1230
1231msgid " Select compare method: "
1232msgstr " Vyberte porovnávaciu metódu: "
1233
1234msgid "&Quick"
1235msgstr "&Rýchla"
1236
1237msgid "&Size only"
1238msgstr "&Iba veľkosť"
1239
1240msgid "&Thorough"
1241msgstr "ú&Plná"
1242
1243msgid " Both panels should be in the listing mode to use this command "
1244msgstr " Oba panely môžu použiť pre režim prezerania tento príkaz "
1245
1246msgid ""
1247" Not an xterm or Linux console; \n"
1248" the panels cannot be toggled. "
1249msgstr ""
1250" Nie je to xterm alebo Linuxovsky terminál; \n"
1251" medzi panelmi nemôže byť prepínané.  "
1252
1253#, c-format
1254msgid "Link %s to:"
1255msgstr "Odkaz %s na:"
1256
1257msgid " Link "
1258msgstr " Odkaz "
1259
1260#, c-format
1261msgid " link: %s "
1262msgstr " odkaz: %s "
1263
1264#, c-format
1265msgid " symlink: %s "
1266msgstr " symb. odkaz: %s "
1267
1268#, c-format
1269msgid " Symlink `%s' points to: "
1270msgstr " Symb. odkaz '%s' odkazuje: "
1271
1272msgid " Edit symlink "
1273msgstr " Upraviť symb. odkaz "
1274
1275#, c-format
1276msgid " edit symlink, unable to remove %s: %s "
1277msgstr " upraviť symb.odkaz, nepodarilo sa odstrániť %s: %s "
1278
1279#, c-format
1280msgid " edit symlink: %s "
1281msgstr " upraviť symb. odkaz: %s "
1282
1283#, c-format
1284msgid "`%s' is not a symbolic link"
1285msgstr "`%s' nie je symbolický odkaz"
1286
1287#, c-format
1288msgid " Cannot chdir to %s "
1289msgstr " Nemohol som chdir do %s "
1290
1291msgid " Enter machine name (F1 for details): "
1292msgstr " Zadajte meno počítača (F1 pre detaily): "
1293
1294msgid " Link to a remote machine "
1295msgstr " Pripojenie k vzdialenému počítaču "
1296
1297msgid " FTP to machine "
1298msgstr " FTP k počítaču "
1299
1300msgid " Shell link to machine "
1301msgstr " Shell pripojenie k počítaču "
1302
1303msgid " SMB link to machine "
1304msgstr " SMB pripojenie k počítaču "
1305
1306msgid " Undelete files on an ext2 file system "
1307msgstr " Obnoviť súbory na súborovom systéme ext2 "
1308
1309msgid ""
1310" Enter device (without /dev/) to undelete\n"
1311"   files on: (F1 for details)"
1312msgstr ""
1313" Zadajte zariadenie (bez /dev/) pre obnovenie\n"
1314"   súborov na: (F1 pre detaily)"
1315
1316msgid " Setup "
1317msgstr " Nastavenie "
1318
1319#, c-format
1320msgid " Setup saved to ~/%s"
1321msgstr " Nastavenie bolo uložené do ~/%s"
1322
1323#, c-format
1324msgid ""
1325" Cannot chdir to \"%s\" \n"
1326" %s "
1327msgstr ""
1328" Nepodarilo sa zmeniť adresár na \"%s\" \n"
1329" %s "
1330
1331msgid " Cannot execute commands on non-local filesystems"
1332msgstr " Nemôžete spustiť príkazy na nelokálnych súborových systémoch"
1333
1334msgid " The shell is already running a command "
1335msgstr " Shell už spustil príkaz "
1336
1337msgid "Cannot read directory contents"
1338msgstr "Nepodarilo sa načítať obsah adresára"
1339
1340msgid ""
1341" The Commander can't change to the directory that \n"
1342" the subshell claims you are in.  Perhaps you have \n"
1343" deleted your working directory, or given yourself \n"
1344" extra access permissions with the \"su\" command? "
1345msgstr ""
1346" Commander nemôže modifikovať tento adresár, \n"
1347" kedže subshell tvrdí, že ste v ňom.  Možno ste \n"
1348" zmazali svoj pracovný adresár alebo ste si udelili \n"
1349" špeciálne prístupové práva príkazom \"su\"? "
1350
1351#, c-format
1352msgid "Press any key to continue..."
1353msgstr "Pokračujte stlačením ľubovoľného klávesu..."
1354
1355#, c-format
1356msgid "Type `exit' to return to the Midnight Commander"
1357msgstr "Napíšte `exit' ak sa chcete vrátiť do Midnight Commandera"
1358
1359#, c-format
1360msgid " Cannot fetch a local copy of %s "
1361msgstr " Nepodarilo sa získať miestnu kópiu %s "
1362
1363#, c-format
1364msgid ""
1365" Cannot create temporary command file \n"
1366" %s "
1367msgstr ""
1368" Nepodarilo sa vytvoriť dočasný príkazový súbor \n"
1369" %s "
1370
1371msgid " Parameter "
1372msgstr " Parameter "
1373
1374#, c-format
1375msgid " %s%s file error"
1376msgstr " %s%s chyba v súbore"
1377
1378#, c-format
1379msgid "The format of the %smc.ext file has changed with version 3.0.  It seems that the installation failed.  Please fetch a fresh copy from the Midnight Commander package."
1380msgstr "Formát súboru %smc.ext sa vo verzii 3.0 zmenil. Vyzerá to, že inštalácia zlyhala. Prosím, vezmite si novú kópiu z balíka Midnight Commander."
1381
1382#, c-format
1383msgid " ~/%s file error "
1384msgstr " ~/%s chyba v súbore "
1385
1386#, c-format
1387msgid "The format of the ~/%s file has changed with version 3.0.  You may either want to copy it from %smc.ext or use that file as an example of how to write it."
1388msgstr "Formát súboru ~/%s sa vo verzii 3.0 zmenil. Buď si ho skopírujte z %smc.ext alebo ho použite ako vzor."
1389
1390msgid "DialogTitle|Copy"
1391msgstr "DialogTitle|Kopírovať"
1392
1393msgid "DialogTitle|Move"
1394msgstr "DialogTitle|Presunúť"
1395
1396msgid "DialogTitle|Delete"
1397msgstr "DialogTitle|Zmazať"
1398
1399msgid " Cannot make the hardlink "
1400msgstr " Nepodarilo sa vytvoriť pevný odkaz "
1401
1402#, c-format
1403msgid ""
1404" Cannot read source link \"%s\" \n"
1405" %s "
1406msgstr ""
1407" Nepodarilo sa prečítať zdrojový odkaz \"%s\" \n"
1408" %s "
1409
1410msgid ""
1411" Cannot make stable symlinks across non-local filesystems: \n"
1412"\n"
1413" Option Stable Symlinks will be disabled "
1414msgstr ""
1415" Nepodarilo sa vyrobiť pevný symb. odkaz naprieč nelokálnymi súb. systémami: \n"
1416"\n"
1417" Voľba stáleho Symbolického odkazu bude vypnutá "
1418
1419#, c-format
1420msgid ""
1421" Cannot create target symlink \"%s\" \n"
1422" %s "
1423msgstr ""
1424" Nepodarilo sa vytvoriť cieľový symbolický odkaz \"%s\" \n"
1425" %s "
1426
1427msgid "&Abort"
1428msgstr "p&Rerušiť"
1429
1430#, c-format
1431msgid ""
1432" Cannot overwrite directory \"%s\" \n"
1433" %s "
1434msgstr ""
1435" Nepodarilo sa prepísať adresár \"%s\" \n"
1436" %s "
1437
1438#, c-format
1439msgid ""
1440" Cannot stat source file \"%s\" \n"
1441" %s "
1442msgstr ""
1443" Nepodarilo sa zistiť stav zdrojový súbor \"%s\" \n"
1444" %s "
1445
1446#, c-format
1447msgid ""
1448" `%s' \n"
1449" and \n"
1450" `%s' \n"
1451" are the same file "
1452msgstr ""
1453" `%s' \n"
1454" a \n"
1455" `%s' \n"
1456" sú rovnaký súbor "
1457
1458#, c-format
1459msgid ""
1460" Cannot create special file \"%s\" \n"
1461" %s "
1462msgstr ""
1463" Nepodarilo sa vytvoriť špeciálny súbor \"%s\" \n"
1464" %s "
1465
1466#, c-format
1467msgid ""
1468" Cannot chown target file \"%s\" \n"
1469" %s "
1470msgstr ""
1471" Nepodarilo sa zmeniť vlastníka cieľového súboru \"%s\" \n"
1472" %s "
1473
1474#, c-format
1475msgid ""
1476" Cannot chmod target file \"%s\" \n"
1477" %s "
1478msgstr ""
1479" Nepodarilo sa zmeniť práva cieľového súboru \"%s\" \n"
1480" %s "
1481
1482#, c-format
1483msgid ""
1484" Cannot open source file \"%s\" \n"
1485" %s "
1486msgstr ""
1487" Nepodarilo sa otvoriť zdrojový súbor \"%s\" \n"
1488" %s "
1489
1490msgid " Reget failed, about to overwrite file "
1491msgstr " Reget zlyhal, chystá sa prepísanie súboru"
1492
1493#, c-format
1494msgid ""
1495" Cannot fstat source file \"%s\" \n"
1496" %s "
1497msgstr ""
1498" Nepodarilo sa vykonať fstat zdrojového súboru \"%s\" \n"
1499" %s "
1500
1501#, c-format
1502msgid ""
1503" Cannot create target file \"%s\" \n"
1504" %s "
1505msgstr ""
1506" Nepodarilo sa vytvoriť cieľový súbor \"%s\" \n"
1507" %s "
1508
1509#, c-format
1510msgid ""
1511" Cannot fstat target file \"%s\" \n"
1512" %s "
1513msgstr ""
1514" Nepodarilo sa vykonať fstat cieľového súboru \"%s\" \n"
1515" %s "
1516
1517#, c-format
1518msgid ""
1519" Cannot read source file \"%s\" \n"
1520" %s "
1521msgstr ""
1522" Nepodarilo sa prečítať zdrojový súbor \"%s\" \n"
1523" %s "
1524
1525#, c-format
1526msgid ""
1527" Cannot write target file \"%s\" \n"
1528" %s "
1529msgstr ""
1530" Nepodarilo sa zapísať do cieľového súboru \"%s\" \n"
1531" %s "
1532
1533msgid "(stalled)"
1534msgstr "(zastavený)"
1535
1536#, c-format
1537msgid ""
1538" Cannot close source file \"%s\" \n"
1539" %s "
1540msgstr ""
1541" Nepodarilo sa zavrieť zdrojový súbor \"%s\" \n"
1542" %s "
1543
1544#, c-format
1545msgid ""
1546" Cannot close target file \"%s\" \n"
1547" %s "
1548msgstr ""
1549" Nepodarilo sa zavrieť cieľový súbor \"%s\" \n"
1550" %s "
1551
1552msgid "Incomplete file was retrieved. Keep it?"
1553msgstr "Bol získaný neúplný súbor. Ponechať ho?"
1554
1555msgid "&Keep"
1556msgstr "pO&nechať"
1557
1558#, c-format
1559msgid ""
1560" Cannot stat source directory \"%s\" \n"
1561" %s "
1562msgstr ""
1563" Nepodarilo sa zistiť stav zdrojového adresára \"%s\" \n"
1564" %s "
1565
1566#, c-format
1567msgid ""
1568" Source \"%s\" is not a directory \n"
1569" %s "
1570msgstr ""
1571" Zdrojový adresár \"%s\" nie je adresárom \n"
1572" %s "
1573
1574#, c-format
1575msgid ""
1576" Cannot copy cyclic symbolic link \n"
1577" `%s' "
1578msgstr ""
1579" Nepodarilo sa kopírovať cyklický symbolický odkaz \n"
1580" `%s' "
1581
1582#, c-format
1583msgid ""
1584" Destination \"%s\" must be a directory \n"
1585" %s "
1586msgstr ""
1587" Cieľ \"%s\" musí byť adresár \n"
1588" %s "
1589
1590#, c-format
1591msgid ""
1592" Cannot create target directory \"%s\" \n"
1593" %s "
1594msgstr ""
1595" Nepodarilo sa vytvoriť cieľový adresár \"%s\" \n"
1596" %s "
1597
1598#, c-format
1599msgid ""
1600" Cannot chown target directory \"%s\" \n"
1601" %s "
1602msgstr ""
1603" Nepodarilo sa zmeniť vlastníka cieľového adresára \"%s\" \n"
1604" %s "
1605
1606#, c-format
1607msgid ""
1608" Cannot stat file \"%s\" \n"
1609" %s "
1610msgstr ""
1611" Nepodarilo sa zistiť stav súboru \"%s\" \n"
1612" %s "
1613
1614#, c-format
1615msgid " Cannot overwrite directory `%s' "
1616msgstr " Nepodarilo sa prepísať adresár `%s' "
1617
1618#, c-format
1619msgid ""
1620" Cannot move file \"%s\" to \"%s\" \n"
1621" %s "
1622msgstr ""
1623" Nepodarilo sa presunúť súbor \"%s\" do \"%s\" \n"
1624" %s "
1625
1626#, c-format
1627msgid ""
1628" Cannot remove file \"%s\" \n"
1629" %s "
1630msgstr ""
1631" Nepodarilo sa odstrániť súbor \"%s\" \n"
1632" %s "
1633
1634#, c-format
1635msgid ""
1636" `%s' \n"
1637" and \n"
1638" `%s' \n"
1639" are the same directory "
1640msgstr ""
1641" `%s' \n"
1642" a \n"
1643" `%s' \n"
1644" sú rovnaký adresár "
1645
1646#, c-format
1647msgid " Cannot overwrite directory \"%s\" %s "
1648msgstr " Nepodarilo sa prepísať adresár \"%s\" %s "
1649
1650#, c-format
1651msgid " Cannot overwrite file \"%s\" %s "
1652msgstr " Nepodarilo sa prepísať súbor \"%s\" %s "
1653
1654#, c-format
1655msgid ""
1656" Cannot move directory \"%s\" to \"%s\" \n"
1657" %s "
1658msgstr ""
1659" Nepodarilo sa presunúť adresár \"%s\" do \"%s\" \n"
1660" %s "
1661
1662#, c-format
1663msgid ""
1664" Cannot delete file \"%s\" \n"
1665" %s "
1666msgstr ""
1667" Nepodarilo sa zmazať súbor \"%s\" \n"
1668" %s "
1669
1670#, c-format
1671msgid ""
1672" Cannot remove directory \"%s\" \n"
1673" %s "
1674msgstr ""
1675" Nepodarilo sa odstrániť adresár \"%s\" \n"
1676" %s "
1677
1678msgid "Directory scanning"
1679msgstr "Prehľadávanie adresára"
1680
1681msgid "FileOperation|Copy"
1682msgstr "FileOperation|Kopírovať"
1683
1684msgid "FileOperation|Move"
1685msgstr "FileOperation|Presunúť"
1686
1687msgid "FileOperation|Delete"
1688msgstr "FileOperation|Zmazať"
1689
1690#, no-c-format
1691msgid "%o %f \"%s\"%m"
1692msgstr "%o %f \"%s\"%m"
1693
1694#, no-c-format
1695msgid "%o %d %f%m"
1696msgstr "%o %d %f%m"
1697
1698msgid "file"
1699msgstr "súbor"
1700
1701msgid "files"
1702msgstr "súbory"
1703
1704msgid "directory"
1705msgstr "adresár"
1706
1707msgid "directories"
1708msgstr "adresáre"
1709
1710msgid "files/directories"
1711msgstr "súbory/adresáre"
1712
1713msgid " with source mask:"
1714msgstr " so zdrojovou maskou:"
1715
1716msgid " to:"
1717msgstr " na:"
1718
1719#, c-format
1720msgid "%s?"
1721msgstr "%s?"
1722
1723msgid " Cannot operate on \"..\"! "
1724msgstr " Nie je možné pracovať na \"..\"! "
1725
1726msgid " Sorry, I could not put the job in background "
1727msgstr " Bohužiaľ, nebolo možné presunúť úlohu do pozadia "
1728
1729msgid "&Retry"
1730msgstr "&Zopakovať"
1731
1732msgid ""
1733"\n"
1734"   Directory not empty.   \n"
1735"   Delete it recursively? "
1736msgstr ""
1737"\n"
1738"   Adresár nie je prázdny.  \n"
1739"   Vymazať ho rekurzívne? "
1740
1741msgid ""
1742"\n"
1743"   Background process: Directory not empty \n"
1744"   Delete it recursively? "
1745msgstr ""
1746"\n"
1747"   Proces v pozadí: Adresár nie je prázdny \n"
1748"   Vymazať ho rekurzívne? "
1749
1750msgid " Delete: "
1751msgstr " Zmazať: "
1752
1753msgid "Non&e"
1754msgstr "žia&Dne"
1755
1756#, c-format
1757msgid "ETA %d:%02d.%02d"
1758msgstr "Zostáva %d:%02d.%02d"
1759
1760#, c-format
1761msgid "%.2f MB/s"
1762msgstr "%.2f MB/s"
1763
1764#, c-format
1765msgid "%.2f KB/s"
1766msgstr "%.2f KB/s"
1767
1768#, c-format
1769msgid "%ld B/s"
1770msgstr "%ld B/s"
1771
1772msgid "File"
1773msgstr "Súbor"
1774
1775msgid "Count"
1776msgstr "Počet"
1777
1778msgid "Bytes"
1779msgstr "Bajtov"
1780
1781msgid "Source"
1782msgstr "Zdroj"
1783
1784msgid "Target"
1785msgstr "Cieľ"
1786
1787msgid "Deleting"
1788msgstr "Deleting"
1789
1790msgid "Target file already exists!"
1791msgstr "Cieľový súbor už existuje!"
1792
1793#, c-format
1794msgid "Source date: %s, size %llu"
1795msgstr "Dátum zdroja: %s, veľkosť %llu"
1796
1797#, c-format
1798msgid "Target date: %s, size %llu"
1799msgstr "Dátum cieľa: %s, veľkosť %llu"
1800
1801#, c-format
1802msgid "Source date: %s, size %u"
1803msgstr "Dátum zdroja: %s, veľkosť %u"
1804
1805#, c-format
1806msgid "Target date: %s, size %u"
1807msgstr "Dátum cieľa: %s, veľkosť %u"
1808
1809msgid "If &size differs"
1810msgstr "Ak sa líši v&eľkosť"
1811
1812msgid "&Update"
1813msgstr "&Aktualizovať"
1814
1815msgid "Overwrite all targets?"
1816msgstr "Prepísať všetky ciele?"
1817
1818msgid "&Reget"
1819msgstr "re&Get"
1820
1821msgid "A&ppend"
1822msgstr "&Pridať"
1823
1824msgid "Overwrite this target?"
1825msgstr "Prepísať tento cieľ?"
1826
1827msgid " File exists "
1828msgstr " Súbor existuje "
1829
1830msgid " Background process: File exists "
1831msgstr " Proces v pozadí: Súbor existuje "
1832
1833msgid "&Background"
1834msgstr "&Pozadie"
1835
1836msgid "&Stable Symlinks"
1837msgstr "&Stále Sym. odkazy"
1838
1839msgid "di&Ve into subdir if exists"
1840msgstr "&Vnoriť sa do podadr. ak existuje"
1841
1842msgid "preserve &Attributes"
1843msgstr "uchovať a&Tribúty"
1844
1845msgid "follow &Links"
1846msgstr "nasledovať o&Dkazy"
1847
1848msgid "to:"
1849msgstr "k:"
1850
1851#, c-format
1852msgid "Invalid source pattern `%s'"
1853msgstr "Neplatný zdrojový vzor `%s'"
1854
1855msgid "&Suspend"
1856msgstr "z&Astaviť"
1857
1858msgid "Con&tinue"
1859msgstr "po&Kračovať"
1860
1861msgid "&Chdir"
1862msgstr "&Chdir"
1863
1864msgid "&Again"
1865msgstr "&Znovu"
1866
1867msgid "Pane&lize"
1868msgstr "pane&Lizovať"
1869
1870msgid "&View - F3"
1871msgstr "&Zobrazenie - F3"
1872
1873msgid "&Edit - F4"
1874msgstr "&Editácia - F4"
1875
1876#, c-format
1877msgid "Found: %ld"
1878msgstr "Nájdené: %ld"
1879
1880msgid " Malformed regular expression "
1881msgstr " Chybne vytvorený regulárny výraz "
1882
1883msgid "Cas&e sensitive"
1884msgstr "Rozlišovať v&eľkosť"
1885
1886msgid "&Find recursively"
1887msgstr "&Hľadať rekurzívne"
1888
1889msgid "S&kip hidden"
1890msgstr "Pres&kočiť skryté"
1891
1892msgid "&All charsets"
1893msgstr "Všetky zn&akové sady"
1894
1895msgid "Case sens&itive"
1896msgstr "Rozl&išovať veľkosť"
1897
1898msgid "Re&gular expression"
1899msgstr "Re&gulárny výraz"
1900
1901msgid "Fir&st hit"
1902msgstr "Prvý vý&skyt"
1903
1904msgid "All cha&rsets"
1905msgstr "Všetky &znakové sady"
1906
1907msgid "&Tree"
1908msgstr "&Strom"
1909
1910msgid "Find File"
1911msgstr "Nájsť súbor"
1912
1913msgid "Content:"
1914msgstr "Obsah:"
1915
1916msgid "File name:"
1917msgstr "Názov súboru:"
1918
1919msgid "Start at:"
1920msgstr "Začať na:"
1921
1922#, c-format
1923msgid "Grepping in %s"
1924msgstr "Grepping v %s"
1925
1926msgid "Finished"
1927msgstr "Skončené"
1928
1929#, c-format
1930msgid "Searching %s"
1931msgstr "Hľadanie %s"
1932
1933msgid "Searching"
1934msgstr "Hľadanie"
1935
1936msgid " Help file format error\n"
1937msgstr " Chyba vo formáte súboru pomocníka\n"
1938
1939msgid " Internal bug: Double start of link area "
1940msgstr " Vnútorná chyba: Dvojité spustenie pripojenej oblasti "
1941
1942#, c-format
1943msgid " Cannot find node %s in help file "
1944msgstr " Nepodarilo sa nájsť uzol %s v súbore pomocníka "
1945
1946msgid "Help"
1947msgstr "Pomoc"
1948
1949msgid "ButtonBar|Index"
1950msgstr "ButtonBar|Index"
1951
1952msgid "ButtonBar|Prev"
1953msgstr "ButtonBar|Pred"
1954
1955msgid "&Remove"
1956msgstr "&Odstrániť"
1957
1958msgid "&Append"
1959msgstr "p&Ridať"
1960
1961msgid "&Insert"
1962msgstr "v&Ložiť"
1963
1964msgid "New &Entry"
1965msgstr "Nový &Vstup"
1966
1967msgid "New &Group"
1968msgstr "Nová &Skupina"
1969
1970msgid "&Up"
1971msgstr "&Hore"
1972
1973msgid "&Add current"
1974msgstr "&Pridať aktuálny"
1975
1976msgid "&Refresh"
1977msgstr "&Obnoviť"
1978
1979msgid "Fr&ee VFSs now"
1980msgstr "&Uvoľniť VFS teraz"
1981
1982msgid "Change &To"
1983msgstr "Zmeniť &Do"
1984
1985msgid "Subgroup - press ENTER to see list"
1986msgstr "Podskupina - stlačte ENTER, ak chcete vidieť zoznam"
1987
1988msgid "Active VFS directories"
1989msgstr "Aktívne VFS adresáre"
1990
1991msgid "Directory hotlist"
1992msgstr "Hotlist adresára"
1993
1994msgid " Directory path "
1995msgstr " Cesta k adresáru "
1996
1997msgid " Directory label "
1998msgstr " Označenie adresára "
1999
2000#, c-format
2001msgid "Moving %s"
2002msgstr "Presun %s"
2003
2004msgid "New hotlist entry"
2005msgstr "Nový hotlist vstupov"
2006
2007msgid "Directory label"
2008msgstr "Označenie adresára"
2009
2010msgid "Directory path"
2011msgstr "Cesta k adresáru"
2012
2013msgid " New hotlist group "
2014msgstr " Nová hotlist skupina "
2015
2016msgid "Name of new group"
2017msgstr "Názov novej skupiny"
2018
2019#, c-format
2020msgid "Label for \"%s\":"
2021msgstr "Označenie pre \"%s\":"
2022
2023msgid " Add to hotlist "
2024msgstr " Pridať do hotlistu "
2025
2026msgid " Remove: "
2027msgstr " Odstrániť: "
2028
2029msgid ""
2030"\n"
2031" Are you sure you want to remove this entry?"
2032msgstr ""
2033"\n"
2034" Ste si istý, že chcete odstrániť túto položku?"
2035
2036msgid ""
2037"\n"
2038" Group not empty.\n"
2039" Remove it?"
2040msgstr ""
2041"\n"
2042" Skupina nie je prázdna.\n"
2043" Odstrániť ju?"
2044
2045msgid " Top level group "
2046msgstr " Skupina vrchného stupňa "
2047
2048msgid " Hotlist Load "
2049msgstr " Nahrať Hotlistu "
2050
2051#, c-format
2052msgid "MC was unable to write ~/%s file, your old hotlist entries were not deleted"
2053msgstr "MC nedokázal zapísať súbor ~/%s, vaše staré položky hotlistu neboli zmazané"
2054
2055#, c-format
2056msgid "Midnight Commander %s"
2057msgstr "Midnight Commander %s"
2058
2059#, c-format
2060msgid "File:       %s"
2061msgstr "Súbor:     %s"
2062
2063#, c-format
2064msgid "Free nodes: %d (%d%%) of %d"
2065msgstr "Voľné uzly %d (%d%%) z %d"
2066
2067msgid "No node information"
2068msgstr "Žiadne informácie o uzle"
2069
2070#, c-format
2071msgid "Free space: %s (%d%%) of %s"
2072msgstr "Voľné miesto: %s (%d%%) z %s"
2073
2074msgid "No space information"
2075msgstr "Žiadne informácie o mieste"
2076
2077#, c-format
2078msgid "Type:      %s "
2079msgstr "Typ:        %s"
2080
2081msgid "non-local vfs"
2082msgstr "nie je to lokálny vfs"
2083
2084#, c-format
2085msgid "Device:    %s"
2086msgstr "Zariadenie:  %s"
2087
2088#, c-format
2089msgid "Filesystem: %s"
2090msgstr "Súborový systém: %s"
2091
2092#, c-format
2093msgid "Accessed:  %s"
2094msgstr "Prístupný:  %s"
2095
2096#, c-format
2097msgid "Modified:  %s"
2098msgstr "Zmenený:  %s"
2099
2100#. TRANSLATORS: "Status changed", like in the stat(2) man page
2101#, c-format
2102msgid "Status:    %s"
2103msgstr "Stav:      %s"
2104
2105#, c-format
2106msgid "Dev. type: major %lu, minor %lu"
2107msgstr "Typ zariad.: major %lu, minor %lu"
2108
2109#, c-format
2110msgid "Size:      %s"
2111msgstr "Veľkosť:     %s"
2112
2113#, c-format
2114msgid " (%ld block)"
2115msgid_plural " (%ld blocks)"
2116msgstr[0] " (%ld block)"
2117msgstr[1] " (%ld blocks)"
2118msgstr[2] " (%ld blokov)"
2119
2120#, c-format
2121msgid "Owner:     %s/%s"
2122msgstr "Vlastník    %s/%s"
2123
2124#, c-format
2125msgid "Links:     %d"
2126msgstr "Odkazy:    %d"
2127
2128#, c-format
2129msgid "Mode:      %s (%04o)"
2130msgstr "Režim:    %s (%04o)"
2131
2132#, c-format
2133msgid "Location:  %Xh:%Xh"
2134msgstr "Umiestnenie:  %Xh:%Xh"
2135
2136msgid "File:       None"
2137msgstr "Súbor:     Žiaden"
2138
2139msgid "&Vertical"
2140msgstr "&Vertikálne"
2141
2142msgid "&Horizontal"
2143msgstr "&Horizontálne"
2144
2145msgid "show free sp&Ace"
2146msgstr "zobr&Aziť voľné miesto"
2147
2148msgid "&Xterm window title"
2149msgstr "Titulok okna &Xterm"
2150
2151msgid "h&Intbar visible"
2152msgstr "vi&Diteľná pomocná tabuľka"
2153
2154msgid "&Keybar visible"
2155msgstr "vid&Iteľná tabuľka klávesov"
2156
2157msgid "command &Prompt"
2158msgstr "prík&Azový riadok"
2159
2160msgid "show &Mini status"
2161msgstr "ukázať mi&Ni Stav"
2162
2163msgid "menu&Bar visible"
2164msgstr "vidit&Eľné pomocné menu"
2165
2166msgid "&Equal split"
2167msgstr "&Rovnako rozdeliť"
2168
2169msgid "pe&Rmissions"
2170msgstr "&Práva"
2171
2172msgid "&File types"
2173msgstr "&Typ súboru"
2174
2175msgid " Panel split "
2176msgstr " Rozdelenie panela "
2177
2178msgid " Highlight... "
2179msgstr " Zvýraznenie... "
2180
2181msgid " Other options "
2182msgstr " Ďalšie voľby "
2183
2184msgid "output lines"
2185msgstr "výstupné riadky"
2186
2187msgid "Layout"
2188msgstr "Schéma výstupu"
2189
2190msgid "Learn keys"
2191msgstr "Učenie klávesov"
2192
2193msgid " Teach me a key "
2194msgstr " Nauč ma kláves "
2195
2196#, c-format
2197msgid ""
2198"Please press the %s\n"
2199"and then wait until this message disappears.\n"
2200"\n"
2201"Then, press it again to see if OK appears\n"
2202"next to its button.\n"
2203"\n"
2204"If you want to escape, press a single Escape key\n"
2205"and wait as well."
2206msgstr ""
2207"Prosím stlačte %s\n"
2208"a potom čakajte pokiaľ toto hlásenie zmizne.\n"
2209"\n"
2210"Potom to stlačte znova, ak uvidíte Áno objaví sa\n"
2211"vedľa neho jeho tlačidlo.\n"
2212"\n"
2213"Ak chcete skončiť, stlačte jediný kláves Esc\n"
2214"a taktiež počkajte."
2215
2216msgid " Cannot accept this key "
2217msgstr " Nepodarilo sa akceptovať tento kláves "
2218
2219#, c-format
2220msgid " You have entered \"%s\""
2221msgstr " Zadali ste \"%s\""
2222
2223#. TRANSLATORS: This label appears near learned keys.  Keep it short.
2224msgid "OK"
2225msgstr "Áno"
2226
2227msgid ""
2228"It seems that all your keys already\n"
2229"work fine. That's great."
2230msgstr ""
2231"Vyzerá to, že všetky vaše klávesy už\n"
2232"pracujú dobre. To je skvelé."
2233
2234msgid "&Discard"
2235msgstr "&Vymazať"
2236
2237msgid ""
2238"Great! You have a complete terminal database!\n"
2239"All your keys work well."
2240msgstr ""
2241"Výborne! Máte kompletnú terminálovú databázu!\n"
2242"Všetky vaše klávesy pracujú správne."
2243
2244msgid "Press all the keys mentioned here. After you have done it, check"
2245msgstr "Stlačte všetky tu spomenuté klávesy a skontrolujte, ktoré klávesy"
2246
2247msgid "which keys are not marked with OK.  Press space on the missing"
2248msgstr "nie sú označené s Áno. Stlačte medzeru pre vynechanie klávesy,"
2249
2250msgid "key, or click with the mouse to define it. Move around with Tab."
2251msgstr "alebo kliknite myšou pre jeho definovanie. Pohybujte sa pomocou Tab."
2252
2253msgid " The Midnight Commander "
2254msgstr " Midnight Commander "
2255
2256msgid " Do you really want to quit the Midnight Commander? "
2257msgstr " Naozaj chcete ukončiť Midnight Commander? "
2258
2259msgid "&Listing mode..."
2260msgstr "&Režim výpisu..."
2261
2262msgid "&Quick view"
2263msgstr "&Rýchle zobrazenie"
2264
2265msgid "&Info"
2266msgstr "&Info"
2267
2268msgid "&Sort order..."
2269msgstr "&Poradie výpisu..."
2270
2271msgid "&Filter..."
2272msgstr "fi&Lter..."
2273
2274msgid "&Encoding..."
2275msgstr "Kódovani&E..."
2276
2277msgid "&Network link..."
2278msgstr "si&Eťové pripojenie..."
2279
2280msgid "FT&P link..."
2281msgstr "FT&P pripojenie..."
2282
2283msgid "S&hell link..."
2284msgstr "S&hell pripojenie..."
2285
2286msgid "SM&B link..."
2287msgstr "SM&B pripojenie..."
2288
2289msgid "&Rescan"
2290msgstr "&Obnoviť"
2291
2292msgid "&View"
2293msgstr "&Zobraziť"
2294
2295msgid "Vie&w file..."
2296msgstr "Zo&Braziť súbor..."
2297
2298msgid "&Filtered view"
2299msgstr "&Filtrované zobrazenie"
2300
2301msgid "C&hmod"
2302msgstr "C&hmod"
2303
2304msgid "&Link"
2305msgstr "&Odkaz"
2306
2307msgid "&SymLink"
2308msgstr "&SymOdkaz"
2309
2310msgid "Edit s&ymlink"
2311msgstr "Upraviť s&Ymb. odkaz "
2312
2313msgid "Ch&own"
2314msgstr "Ch&own"
2315
2316msgid "&Advanced chown"
2317msgstr "Rozšírená zmen&A vlastníka"
2318
2319msgid "&Rename/Move"
2320msgstr "&Premenovať/presunúť"
2321
2322msgid "&Mkdir"
2323msgstr "&Vytvoriť adr."
2324
2325msgid "&Quick cd"
2326msgstr "&Rýchly cd"
2327
2328msgid "Select &group"
2329msgstr "Vybrať &skup."
2330
2331msgid "U&nselect group"
2332msgstr "Zrušiť výber &skup."
2333
2334msgid "Reverse selec&tion"
2335msgstr "Inver&Tovať označenie"
2336
2337msgid "E&xit"
2338msgstr "&Ukončiť"
2339
2340msgid "&User menu"
2341msgstr "Po&Užívateľské menu "
2342
2343msgid "&Directory tree"
2344msgstr "adr&Esárový strom"
2345
2346msgid "&Find file"
2347msgstr "&Nájsť súbor"
2348
2349msgid "S&wap panels"
2350msgstr "&Vymeniť panely"
2351
2352msgid "Switch &panels on/off"
2353msgstr "&Panely zap./vyp."
2354
2355msgid "&Compare directories"
2356msgstr "&Porovnanie adresárov "
2357
2358msgid "E&xternal panelize"
2359msgstr "Panelizovať e&Xterným"
2360
2361msgid "Show directory s&izes"
2362msgstr "Zobraz&Iť veľkosť adresárov"
2363
2364msgid "Command &history"
2365msgstr "&História príkazov"
2366
2367msgid "Di&rectory hotlist"
2368msgstr "Hotlist ad&Resára"
2369
2370msgid "&Active VFS list"
2371msgstr "&Aktívny VFS zoznam"
2372
2373msgid "&Background jobs"
2374msgstr "Úlohy v &Pozadí"
2375
2376msgid "&Undelete files (ext2fs only)"
2377msgstr "Obnoviť &Súbory (iba ext2fs)"
2378
2379msgid "&Listing format edit"
2380msgstr "&Upraviť formát výpisu"
2381
2382msgid "Edit &extension file"
2383msgstr "Upraviť priradenie sú&boru"
2384
2385msgid "Edit &menu file"
2386msgstr "Upraviť súborové me&nu"
2387
2388msgid "Edit hi&ghlighting group file"
2389msgstr "Úprava súboru &zvýrazňovacích skupín"
2390
2391msgid "&Configuration..."
2392msgstr "&Konfigurácia..."
2393
2394msgid "&Layout..."
2395msgstr "&Rozmiestnenie..."
2396
2397msgid "C&onfirmation..."
2398msgstr "P&Otvrdenie..."
2399
2400msgid "&Display bits..."
2401msgstr "&Zobrazené bity..."
2402
2403msgid "&Virtual FS..."
2404msgstr "&Virtuálny FS..."
2405
2406msgid "&Above"
2407msgstr "n&Ad"
2408
2409msgid "&Left"
2410msgstr "Ľ&Avý"
2411
2412msgid "&Below"
2413msgstr "&Pod"
2414
2415msgid "&Right"
2416msgstr "P&Ravý"
2417
2418msgid " Information "
2419msgstr " Informácie "
2420
2421msgid ""
2422" Using the fast reload option may not reflect the exact \n"
2423" directory contents. In this case you'll need to do a   \n"
2424" manual reload of the directory. See the man page for   \n"
2425" the details.                                           "
2426msgstr ""
2427" Použitie nastavenia rýchleho načítania nemusí presne   \n"
2428" odrážať obsah adresára. V týchto prípadoch budete      \n"
2429" musieť znovu načítať adresár manuálne. Podrobnosti \n"
2430" nájdete v manuálovej stránke.                          "
2431
2432msgid "ButtonBar|Menu"
2433msgstr "ButtonBar|Menu"
2434
2435msgid "The TERM environment variable is unset!\n"
2436msgstr "Premenlivé prostredie TERM je vymazané!\n"
2437
2438msgid "&Fix it"
2439msgstr "&Opraviť"
2440
2441msgid "don't ask again"
2442msgstr "znova sa nepýtať"
2443
2444msgid ""
2445"Chosen display charset (Settings->Display bits)\n"
2446"or source codeset (in mcedit ctrl-t) \n"
2447"does not match one set via locale. \n"
2448"Set correct codeset manually or press <<Fix it>> \n"
2449"to set locale default.\n"
2450"\n"
2451"Or set 'don't ask again' and press <<Skip>>"
2452msgstr ""
2453"Zvolená zobrazovacia znaková sada (Nastavenia->Zobrazené bity)\n"
2454"alebo zdrojová kódová sada (v mcedit ctrl-t) \n"
2455"sa nezhoduje s tou, ktorá je nastavená prostredníctvom locale.\n"
2456"Nastavte správnu kódovú sada manuálne alebo nastavte \n"
2457"predvolenú hodnotu locale stlačením <<Opraviť>>.\n"
2458"\n"
2459"Alebo označte 'znova sa nepýtať' a stlačte <<Preskočiť>>"
2460
2461#, c-format
2462msgid "Cannot create %s directory"
2463msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť adresár %s"
2464
2465msgid "safe de&Lete"
2466msgstr "bezpečn&É mazanie"
2467
2468msgid "cd follows lin&Ks"
2469msgstr "c&D nasleduje odkazy"
2470
2471msgid "L&ynx-like motion"
2472msgstr "Pohyb štýlom lyn&Xu"
2473
2474msgid "rotatin&G dash"
2475msgstr "To&Čiaca sa palička"
2476
2477msgid "co&Mplete: show all"
2478msgstr "ukončené: &Zobraziť všetko"
2479
2480msgid "&Use internal view"
2481msgstr "po&Užiť vstavaný prehliadač"
2482
2483msgid "use internal ed&It"
2484msgstr "použiť vstavaný ed&Itor"
2485
2486msgid "auto m&Enus"
2487msgstr "Automatické m&Enu"
2488
2489msgid "&Auto save setup"
2490msgstr "&Autom. ukladanie nastav."
2491
2492msgid "shell &Patterns"
2493msgstr "shel&L vzorov"
2494
2495msgid "Compute &Totals"
2496msgstr "vypočí&Tať súčty"
2497
2498msgid "&Verbose operation"
2499msgstr "&Výrečná prevádzka"
2500
2501msgid "Mkdir autoname"
2502msgstr "Mkdir autonázov"
2503
2504msgid "&Fast dir reload"
2505msgstr "rýc&Hle načítanie adresára"
2506
2507msgid "mi&X all files"
2508msgstr "mi&Ešať všetky súbory"
2509
2510msgid "&Drop down menus"
2511msgstr "rolova&Ť ponuky nadol"
2512
2513msgid "ma&Rk moves down"
2514msgstr "z&Načiť pohybom dole"
2515
2516msgid "show &Hidden files"
2517msgstr "ukázať &Skryté súbory"
2518
2519msgid "show &Backup files"
2520msgstr "u&Kázať zálohované súbory"
2521
2522msgid "Use SI si&ze units"
2523msgstr "Používať &SI jednotky veľkosti"
2524
2525msgid "&Never"
2526msgstr "n&Ikdy"
2527
2528msgid "on dumb &Terminals"
2529msgstr "na &Termináloch"
2530
2531msgid "Alwa&ys"
2532msgstr "&Vždy"
2533
2534msgid " Panel options "
2535msgstr " Voľby panela "
2536
2537msgid " Pause after run... "
2538msgstr " Pauza po spustení..."
2539
2540msgid "Configure options"
2541msgstr "Nastavovateľne voľby"
2542
2543msgid "&Add new"
2544msgstr "&Pridať nové"
2545
2546msgid "External panelize"
2547msgstr "Panelizovať externým príkazom"
2548
2549msgid "Command"
2550msgstr "Príkaz"
2551
2552msgid "Other command"
2553msgstr "Další príkaz"
2554
2555msgid " Add to external panelize "
2556msgstr " Pridať k panelizovaniu externým príkazom"
2557
2558msgid " Enter command label: "
2559msgstr " Zadajte návestie pre príkaz: "
2560
2561msgid " Cannot run external panelize in a non-local directory "
2562msgstr " Nepodarilo sa spustiť panelizovanie externým príkazom v nelokálnom adresári "
2563
2564msgid "Find rejects after patching"
2565msgstr "Nájsť súbory po oprave"
2566
2567msgid "Find *.orig after patching"
2568msgstr "Nájsť *.orig po oprave"
2569
2570msgid "Find SUID and SGID programs"
2571msgstr "Nájsť SUID a SGID programy"
2572
2573msgid "Cannot invoke command."
2574msgstr "Nepodarilo sa vyvolať príkaz."
2575
2576msgid "Pipe close failed"
2577msgstr "Pipe, neúspešné uzavretie"
2578
2579msgid "[dev]"
2580msgstr "[dev]"
2581
2582msgid "UP--DIR"
2583msgstr "UP--DIR"
2584
2585msgid "SYMLINK"
2586msgstr "SYMLINK"
2587
2588msgid "SUB-DIR"
2589msgstr "SUB-DIR"
2590
2591#. TRANSLATORS: one single character to represent 'unsorted' sort mode
2592#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2593msgid "sort|u"
2594msgstr "sort|u"
2595
2596msgid "&Unsorted"
2597msgstr "&Netriedené"
2598
2599#. TRANSLATORS: one single character to represent 'name' sort mode
2600#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2601msgid "sort|n"
2602msgstr "sort|n"
2603
2604msgid "&Name"
2605msgstr "&Meno"
2606
2607#. TRANSLATORS: one single character to represent 'extension' sort mode
2608#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2609msgid "sort|e"
2610msgstr "sort|e"
2611
2612msgid "&Extension"
2613msgstr "&Prípona súboru"
2614
2615#. TRANSLATORS: one single character to represent 'size' sort mode
2616#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2617msgid "sort|s"
2618msgstr "sort|s"
2619
2620msgid "&Size"
2621msgstr "&Veľkosť"
2622
2623msgid "Block Size"
2624msgstr "Veľkosť bloku"
2625
2626#. TRANSLATORS: one single character to represent 'Modify time' sort mode
2627#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2628msgid "sort|m"
2629msgstr "sort|m"
2630
2631msgid "&Modify time"
2632msgstr "čas úp&Ravy"
2633
2634#. TRANSLATORS: one single character to represent 'Access time' sort mode
2635#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2636msgid "sort|a"
2637msgstr "sort|a"
2638
2639msgid "&Access time"
2640msgstr "ča&S prístupu "
2641
2642#. TRANSLATORS: one single character to represent 'Change time' sort mode
2643#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2644msgid "sort|h"
2645msgstr "sort|h"
2646
2647msgid "C&Hange time"
2648msgstr "čas zmen&Y "
2649
2650msgid "Permission"
2651msgstr "Práva"
2652
2653msgid "Perm"
2654msgstr "Perm"
2655
2656msgid "Nl"
2657msgstr "Nl"
2658
2659#. TRANSLATORS: one single character to represent 'inode' sort mode
2660#. TRANSLATORS: no need to translate 'sort', it's just a context prefix
2661msgid "sort|i"
2662msgstr "sort|i"
2663
2664msgid "&Inode"
2665msgstr "&I-uzol"
2666
2667msgid "UID"
2668msgstr "UID"
2669
2670msgid "GID"
2671msgstr "GID"
2672
2673msgid "Owner"
2674msgstr "Vlastník"
2675
2676msgid "Group"
2677msgstr "Skupina"
2678
2679msgid "<readlink failed>"
2680msgstr "<čítanie odkazu zlyhalo>"
2681
2682#, c-format
2683msgid "%s byte"
2684msgid_plural "%s bytes"
2685msgstr[0] "%s bajt"
2686msgstr[1] "%s bajty"
2687msgstr[2] "%s bajtov"
2688
2689#, c-format
2690msgid "%s in %d file"
2691msgid_plural "%s in %d files"
2692msgstr[0] "%s bajt v %d súboroch"
2693msgstr[1] "%s bajty v %d súboroch"
2694msgstr[2] "%s bajtov v %d súboroch"
2695
2696msgid "Unknown tag on display format: "
2697msgstr "Neznámy tag v zobrazenom formáte: "
2698
2699msgid "User supplied format looks invalid, reverting to default."
2700msgstr "Používateľom dodaný formát výzerá neplatný, vraciam sa k predvoleným."
2701
2702msgid " Do you really want to execute? "
2703msgstr " Naozaj chcete spustiť? "
2704
2705msgid "ButtonBar|View"
2706msgstr "ButtonBar|Zobraz"
2707
2708msgid "ButtonBar|Edit"
2709msgstr "ButtonBar|Upravi"
2710
2711msgid "ButtonBar|RenMov"
2712msgstr "ButtonBar|PremPres"
2713
2714msgid "ButtonBar|Mkdir"
2715msgstr "ButtonBar|VytAdr"
2716
2717msgid " Not implemented yet "
2718msgstr " Zatiaľ neimplementované"
2719
2720msgid " Num of replace tokens not equal to num of found tokens "
2721msgstr " Počet tokenov nahradiť nezodpovedá počtu tokenov nájdené "
2722
2723#, c-format
2724msgid " Invalid token number %d "
2725msgstr " Neplatné číslo tokenu %d "
2726
2727msgid "Normal"
2728msgstr "Normálny"
2729
2730msgid "&Regular expression"
2731msgstr "&Regulárny výraz"
2732
2733msgid "Hexadecimal"
2734msgstr "Hexadecimálne"
2735
2736msgid "Wildcard search"
2737msgstr "Vyhľadávanie pomocou zástupných znakov"
2738
2739msgid "Choose codepage"
2740msgstr "Zvoľte kódovú stránku"
2741
2742msgid "-  < No translation >"
2743msgstr "-  < Žiadny preklad >"
2744
2745#, c-format
2746msgid ""
2747"Cannot save file %s:\n"
2748"%s"
2749msgstr ""
2750"Nebolo možné uložiť súbor %s:\n"
2751"%s "
2752
2753#, c-format
2754msgid ""
2755"Unable to load '%s' skin.\n"
2756"Default skin has been loaded"
2757msgstr ""
2758"Nepodarilo sa načítať tému vzhľadu „%s“.\n"
2759"Bola načítaná predvolená téma"
2760
2761#, c-format
2762msgid ""
2763"Unable to parse '%s' skin.\n"
2764"Default skin has been loaded"
2765msgstr ""
2766"Nepodarilo sa spracovať tému vzhľadu „%s“.\n"
2767"Bola načítaná predvolená téma"
2768
2769msgid ""
2770"GNU Midnight Commander is already\n"
2771"running on this terminal.\n"
2772"Subshell support will be disabled."
2773msgstr ""
2774"GNU Midnight Commander už na tomto\n"
2775"termináli beží.\n"
2776"Podpora subshell bude vypnutá."
2777
2778#, c-format
2779msgid "Cannot open named pipe %s\n"
2780msgstr "Nemohol som otvoriť pipe %s\n"
2781
2782msgid " The shell is still active. Quit anyway? "
2783msgstr " Shell je ešte stále aktívny. Skončiť napriek tomu? "
2784
2785#, c-format
2786msgid "Warning: Cannot change to %s.\n"
2787msgstr "Upozornenie: Nemohol som zmeniť na %s.\n"
2788
2789msgid "With builtin Editor\n"
2790msgstr "So zabudovaným editorom\n"
2791
2792msgid "Using system-installed S-Lang library"
2793msgstr "Použiť nainštalovaná knižnicu S-Lang"
2794
2795msgid "with terminfo database"
2796msgstr "s databázou terminfo"
2797
2798msgid "Using the ncurses library"
2799msgstr "Použiť knižnicu ncurses"
2800
2801msgid "Using the ncursesw library"
2802msgstr "Pomocou knižnice ncursesw"
2803
2804msgid "With optional subshell support"
2805msgstr "S nepovinnou podporou subshellu"
2806
2807msgid "With subshell support as default"
2808msgstr "So štandardnou podporou subshellu"
2809
2810msgid "With support for background operations\n"
2811msgstr "S podporou operácií na pozadí\n"
2812
2813msgid "With mouse support on xterm and Linux console\n"
2814msgstr "S podporou pre myš v xterme a Linuxovej konzole\n"
2815
2816msgid "With mouse support on xterm\n"
2817msgstr "S podporou pre myš v xterme\n"
2818
2819msgid "With support for X11 events\n"
2820msgstr "S podporou udalostí X11\n"
2821
2822msgid "With internationalization support\n"
2823msgstr "S podporou internacionalizácie\n"
2824
2825msgid "With multiple codepages support\n"
2826msgstr "S podporou znakových sád\n"
2827
2828#, c-format
2829msgid "Virtual File System:"
2830msgstr "Virtuálny súborový systém:"
2831
2832#, c-format
2833msgid ""
2834"Cannot open the %s file for writing:\n"
2835"%s\n"
2836msgstr ""
2837"Nepodarilo sa otvoriť súbor %s pre zápis:\n"
2838"%s\n"
2839
2840#, c-format
2841msgid "Copy \"%s\" directory to:"
2842msgstr "Kopíruje sa adresár \"%s\" do:"
2843
2844#, c-format
2845msgid "Move \"%s\" directory to:"
2846msgstr "Presúvam \"%s\" adresár do:"
2847
2848#, c-format
2849msgid ""
2850" Cannot stat the destination \n"
2851" %s "
2852msgstr ""
2853" Nepodarilo sa určiť cieľ \n"
2854" %s "
2855
2856#, c-format
2857msgid "  Delete %s?  "
2858msgstr " Zmazať %s?  "
2859
2860msgid "ButtonBar|Static"
2861msgstr "ButtonBar|Static"
2862
2863msgid "ButtonBar|Dynamc"
2864msgstr "ButtonBar|Dynamc"
2865
2866msgid "ButtonBar|Rescan"
2867msgstr "ButtonBar|Obnoviť"
2868
2869msgid "ButtonBar|Forget"
2870msgstr "ButtonBar|Zabudn"
2871
2872msgid "ButtonBar|Rmdir"
2873msgstr "ButtonBar|OdsAdr"
2874
2875#, c-format
2876msgid ""
2877"Cannot write to the %s file:\n"
2878"%s\n"
2879msgstr ""
2880"Nepodarilo sa zapísať do súboru %s:\n"
2881"%s\n"
2882
2883msgid "Function key 1"
2884msgstr "Funkčný klá. 1"
2885
2886msgid "Function key 2"
2887msgstr "Funkčný klá. 2"
2888
2889msgid "Function key 3"
2890msgstr "Funkčný klá. 3"
2891
2892msgid "Function key 4"
2893msgstr "Funkčný klá. 4"
2894
2895msgid "Function key 5"
2896msgstr "Funkčný klá. 5"
2897
2898msgid "Function key 6"
2899msgstr "Funkčný klá. 6"
2900
2901msgid "Function key 7"
2902msgstr "Funkčný klá. 7"
2903
2904msgid "Function key 8"
2905msgstr "Funkčný klá. 8"
2906
2907msgid "Function key 9"
2908msgstr "Funkčný klá. 9"
2909
2910msgid "Function key 10"
2911msgstr "Funkčný klá. 10"
2912
2913msgid "Function key 11"
2914msgstr "Funkčný klá. 11"
2915
2916msgid "Function key 12"
2917msgstr "Funkčný klá. 12"
2918
2919msgid "Function key 13"
2920msgstr "Funkčný klá. 13"
2921
2922msgid "Function key 14"
2923msgstr "Funkčný klá. 14"
2924
2925msgid "Function key 15"
2926msgstr "Funkčný klá. 15"
2927
2928msgid "Function key 16"
2929msgstr "Funkčný klá. 16"
2930
2931msgid "Function key 17"
2932msgstr "Funkčný klá. 17"
2933
2934msgid "Function key 18"
2935msgstr "Funkčný klá. 18"
2936
2937msgid "Function key 19"
2938msgstr "Funkčný klá. 19"
2939
2940msgid "Function key 20"
2941msgstr "Funkčný klá. 20"
2942
2943msgid "Backspace key"
2944msgstr "Kláv. Backspace"
2945
2946msgid "End key"
2947msgstr "Klávesa End"
2948
2949msgid "Up arrow key"
2950msgstr "Šípka hore"
2951
2952msgid "Down arrow key"
2953msgstr "Šípka dole"
2954
2955msgid "Left arrow key"
2956msgstr "Šípka vľavo"
2957
2958msgid "Right arrow key"
2959msgstr "Šípka vpravo"
2960
2961msgid "Home key"
2962msgstr "Klávesa Home"
2963
2964msgid "Page Down key"
2965msgstr "Kláv. Page Down"
2966
2967msgid "Page Up key"
2968msgstr "Kláv. Page Up"
2969
2970msgid "Insert key"
2971msgstr "Klávesa Insert"
2972
2973msgid "Delete key"
2974msgstr "Klávesa Delete"
2975
2976msgid "Completion/M-tab"
2977msgstr "Doplnenie/M-tab"
2978
2979msgid "+ on keypad"
2980msgstr "+ na num. kláves."
2981
2982msgid "- on keypad"
2983msgstr "- na num. kláves."
2984
2985msgid "Slash on keypad"
2986msgstr "Lomka na kláves."
2987
2988msgid "* on keypad"
2989msgstr "* na num. kláves."
2990
2991msgid "Left arrow keypad"
2992msgstr "Ľava šípka na kláv."
2993
2994msgid "Right arrow keypad"
2995msgstr "Pravá šípka na kláv."
2996
2997msgid "Up arrow keypad"
2998msgstr "Šípka hore na kláv."
2999
3000msgid "Down arrow keypad"
3001msgstr "Šípka dole na kláv."
3002
3003msgid "Home on keypad"
3004msgstr "Home na klávesnici"
3005
3006msgid "End on keypad"
3007msgstr "End na klávesnici"
3008
3009msgid "Page Down keypad"
3010msgstr "Page Down na kláves."
3011
3012msgid "Page Up keypad"
3013msgstr "Page Up na kláves."
3014
3015msgid "Insert on keypad"
3016msgstr "Insert na kláves."
3017
3018msgid "Delete on keypad"
3019msgstr "Delete na kláves."
3020
3021msgid "Enter on keypad"
3022msgstr "Enter na kláves."
3023
3024msgid "Function key 21"
3025msgstr "Funkčný klá. 21"
3026
3027msgid "Function key 22"
3028msgstr "Funkčný klá. 22"
3029
3030msgid "Function key 23"
3031msgstr "Funkčný klá. 23"
3032
3033msgid "Function key 24"
3034msgstr "Funkčný klá. 24"
3035
3036msgid "Plus"
3037msgstr "Plus"
3038
3039msgid "Minus"
3040msgstr "Mínus"
3041
3042msgid "Asterisk"
3043msgstr "Hviezdička"
3044
3045msgid "Dot"
3046msgstr "Bodka"
3047
3048msgid "Less than"
3049msgstr "Menší ako"
3050
3051msgid "Great than"
3052msgstr "Väčší ako"
3053
3054msgid "Equal"
3055msgstr "Rovný"
3056
3057msgid "Comma"
3058msgstr "Čiarka"
3059
3060msgid "Apostrophe"
3061msgstr "Apostrof"
3062
3063msgid "Colon"
3064msgstr "Dvojbodka"
3065
3066msgid "Exclamation mark"
3067msgstr "Výkričník"
3068
3069msgid "Question mark"
3070msgstr "Otáznik"
3071
3072msgid "Ampersand"
3073msgstr "Ampersand"
3074
3075msgid "Dollar sign"
3076msgstr "Znak dolára"
3077
3078msgid "Quotation mark"
3079msgstr "Úvodzovky"
3080
3081msgid "Caret"
3082msgstr "Vokáň"
3083
3084msgid "Tilda"
3085msgstr "Tilda"
3086
3087msgid "Prime"
3088msgstr "Stupeň"
3089
3090msgid "Underline"
3091msgstr "Podčiarknutie"
3092
3093msgid "Understrike"
3094msgstr "Podčiarknutie"
3095
3096msgid "Pipe"
3097msgstr "Rúra"
3098
3099msgid "Enter"
3100msgstr "Enter"
3101
3102msgid "Tab key"
3103msgstr "Tabulátor"
3104
3105msgid "Space key"
3106msgstr "Medzerník"
3107
3108msgid "Slash key"
3109msgstr "Lomka"
3110
3111msgid "Backslash key"
3112msgstr "Spät. lomka"
3113
3114msgid "Number sign #"
3115msgstr "Krížik"
3116
3117msgid "Ctrl"
3118msgstr "Ctrl"
3119
3120msgid "Alt"
3121msgstr "Alt"
3122
3123msgid "Shift"
3124msgstr "Shift"
3125
3126#, c-format
3127msgid ""
3128"Screen size %dx%d is not supported.\n"
3129"Check the TERM environment variable.\n"
3130msgstr ""
3131"Veľkosť obrazovky %dx%d nie je podporovaná.\n"
3132"Skontrolujte premennú prostredia TERM.\n"
3133
3134msgid " Format error on file Extensions File "
3135msgstr " Chyba formátu v súbore prípon "
3136
3137#, c-format
3138msgid " The %%var macro has no default "
3139msgstr " Makro %%var nemá štandardnú hodnotu"
3140
3141#, c-format
3142msgid " The %%var macro has no variable "
3143msgstr " Makro %%var nemá premennú "
3144
3145msgid " Debug "
3146msgstr " Ladenie "
3147
3148msgid " ERROR: "
3149msgstr " CHYBA: "
3150
3151msgid " True:  "
3152msgstr " Pravda: "
3153
3154msgid " False: "
3155msgstr " Nepravda: "
3156
3157msgid " Warning -- ignoring file "
3158msgstr " Upozornenie -- ignoruje sa súbor "
3159
3160#, c-format
3161msgid ""
3162"File %s is not owned by root or you or is world writable.\n"
3163"Using it may compromise your security"
3164msgstr ""
3165"Súbor %s nevlastní root ani vy alebo nie je zapisovateľný pre ostatných.\n"
3166"Ak ho použijete, môže to kompromitovať vašu bezpečnosť"
3167
3168#, c-format
3169msgid " No suitable entries found in %s "
3170msgstr " Nenájdené žiadne zodpovedajúce položky v %s "
3171
3172msgid " User menu "
3173msgstr " Používateľské menu "
3174
3175msgid "%b %e  %Y"
3176msgstr "%b %e  %Y"
3177
3178msgid "%b %e %H:%M"
3179msgstr "%b %e %H:%M"
3180
3181#, c-format
3182msgid "%s is not a directory\n"
3183msgstr "%s nie je adresár\n"
3184
3185#, c-format
3186msgid "Directory %s is not owned by you\n"
3187msgstr "Nevlastníte adresár %s\n"
3188
3189#, c-format
3190msgid "Cannot set correct permissions for directory %s\n"
3191msgstr "Nepodarilo sa nastaviť správne prístupové práva pre adresár %s\n"
3192
3193#, c-format
3194msgid "Cannot create temporary directory %s: %s\n"
3195msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť dočasný adresár %s: %s\n"
3196
3197#, c-format
3198msgid "Temporary files will be created in %s\n"
3199msgstr "Dočasné súbory budú vytvorené v %s\n"
3200
3201#, c-format
3202msgid "Temporary files will not be created\n"
3203msgstr "Dočasné súbory nebudú vytvorené\n"
3204
3205msgid " Pipe failed "
3206msgstr " Zlyhanie pipe "
3207
3208msgid " Dup failed "
3209msgstr " Zlyhanie dup "
3210
3211#, c-format
3212msgid ""
3213" The current line number is %lld.\n"
3214" Enter the new line number:"
3215msgstr ""
3216" Aktuálne číslo riadka je %lld.\n"
3217" Zadajte nové číslo riadka:"
3218
3219#, c-format
3220msgid ""
3221" The current address is %s.\n"
3222" Enter the new address:"
3223msgstr ""
3224" Aktuálna adresa je %s.\n"
3225" Zadajte novú adresu:"
3226
3227msgid " Goto Address "
3228msgstr " Ísť na adresu "
3229
3230msgid " Invalid address "
3231msgstr " Neplatná adresa"
3232
3233msgid " Cannot spawn child process "
3234msgstr " Nepodarilo sa spustiť proces potomka "
3235
3236msgid "Empty output from child filter"
3237msgstr "Prázdny výstup z filtra potomka"
3238
3239msgid "ButtonBar|Ascii"
3240msgstr "ButtonBar|Ascii"
3241
3242msgid "ButtonBar|Hex"
3243msgstr "ButtonBar|Hex"
3244
3245msgid "ButtonBar|Goto"
3246msgstr "ButtonBar|ÍsťNa"
3247
3248msgid "ButtonBar|Line"
3249msgstr "ButtonBar|Riadok"
3250
3251msgid "ButtonBar|UnWrap"
3252msgstr "ButtonBar|Nezal."
3253
3254msgid "ButtonBar|Wrap"
3255msgstr "ButtonBar|Zalam"
3256
3257msgid "ButtonBar|HxSrch"
3258msgstr "ButtonBar|HexHľ"
3259
3260msgid "ButtonBar|Raw"
3261msgstr "ButtonBar|Nespr"
3262
3263msgid "ButtonBar|Parse"
3264msgstr "ButtonBar|Analy"
3265
3266msgid "ButtonBar|Unform"
3267msgstr "ButtonBar|Neform"
3268
3269msgid "ButtonBar|Format"
3270msgstr "ButtonBar|Formát"
3271
3272#, c-format
3273msgid "File: %s"
3274msgstr "Súbor: %s"
3275
3276#, c-format
3277msgid "Offset 0x%08lx"
3278msgstr "Offset 0x%08lx"
3279
3280#, c-format
3281msgid "Line %lu Col %lu"
3282msgstr "Riad. %lu Stĺ. %lu"
3283
3284#, c-format
3285msgid "%s bytes"
3286msgstr "%s bajtov"
3287
3288#, c-format
3289msgid ">= %s bytes"
3290msgstr ">= %s bajtov"
3291
3292#, c-format
3293msgid ""
3294" Error while closing the file: \n"
3295" %s \n"
3296" Data may have been written or not. "
3297msgstr ""
3298" Chyba pri zatváraní súboru: \n"
3299" %s \n"
3300" Údaje nemuseli byť zapísané. "
3301
3302#, c-format
3303msgid ""
3304" Cannot save file: \n"
3305" %s "
3306msgstr ""
3307" Nebolo možné uložiť súbor: \n"
3308" %s "
3309
3310#, c-format
3311msgid ""
3312" Cannot open \"%s\"\n"
3313" %s "
3314msgstr ""
3315" Nepodarilo sa otvoriť \"%s\"\n"
3316" %s "
3317
3318#, c-format
3319msgid ""
3320" Cannot stat \"%s\"\n"
3321" %s "
3322msgstr ""
3323" Nepodrilo sa zistiť stav \"%s\"\n"
3324" %s "
3325
3326msgid " Cannot view: not a regular file "
3327msgstr " Nepodarilo sa zobraziť: toto nie je normálny súbor "
3328
3329msgid "Seeking to search result"
3330msgstr "Presúva sa na pozíciu výsledku vyhľadávania"
3331
3332msgid " History "
3333msgstr " História "
3334
3335msgid "Background process:"
3336msgstr "Proces v pozadí:"
3337
3338#, c-format
3339msgid ""
3340"Cannot open cpio archive\n"
3341"%s"
3342msgstr ""
3343"Nemohol som otvoriť cpio archív\n"
3344"%s"
3345
3346#, c-format
3347msgid ""
3348"Premature end of cpio archive\n"
3349"%s"
3350msgstr ""
3351"Predčasný koniec cpio archívu\n"
3352"%s"
3353
3354#, c-format
3355msgid ""
3356"Corrupted cpio header encountered in\n"
3357"%s"
3358msgstr ""
3359"Poškodená hlavička cpio v\n"
3360"%s"
3361
3362#, c-format
3363msgid ""
3364"Inconsistent hardlinks of\n"
3365"%s\n"
3366"in cpio archive\n"
3367"%s"
3368msgstr ""
3369"Nekonzistentné pevné odkazy\n"
3370"%s\n"
3371"v cpio archíve\n"
3372"%s"
3373
3374#, c-format
3375msgid "%s contains duplicate entries! Skipping!"
3376msgstr "%s obsahuje duplicitné položky! Preskakujem!"
3377
3378#, c-format
3379msgid ""
3380"Unexpected end of file\n"
3381"%s"
3382msgstr ""
3383"Neočakávaný koniec súboru\n"
3384"%s"
3385
3386#, c-format
3387msgid "Directory cache expired for %s"
3388msgstr "Vyrovnávacia pamäť adresárov vypršala pre %s"
3389
3390msgid "Starting linear transfer..."
3391msgstr "Začína sa lineárny prenos..."
3392
3393#, c-format
3394msgid "%s: %s: %s %3d%% (%lu bytes transferred)"
3395msgstr "%s: %s: %s %3d%% (%lu bajtov prenesených)"
3396
3397#, c-format
3398msgid "%s: %s: %s %lu bytes transferred"
3399msgstr "%s: %s: %s %lu bajtov prenesených"
3400
3401msgid "Getting file"
3402msgstr "Získavam súbor"
3403
3404#, c-format
3405msgid ""
3406"Cannot open %s archive\n"
3407"%s"
3408msgstr ""
3409"Nebolo možné otvoriť archív %s\n"
3410"%s"
3411
3412msgid "Inconsistent extfs archive"
3413msgstr "Neúplný extfs archív"
3414
3415#, c-format
3416msgid "fish: Disconnecting from %s"
3417msgstr "fish: Odpája sa z %s"
3418
3419msgid "fish: Waiting for initial line..."
3420msgstr "fish: Čakám na inicializačný riadok..."
3421
3422msgid "Sorry, we cannot do password authenticated connections for now."
3423msgstr "Ľutujem, nemôžeme overiť heslo pre terajšie spojenie."
3424
3425msgid " fish: Password required for "
3426msgstr " fish: Vyžaduje heslo "
3427
3428msgid "fish: Sending password..."
3429msgstr "fish: Posiela sa heslo..."
3430
3431msgid "fish: Sending initial line..."
3432msgstr "fish: Posiela sa inicializačný riadok..."
3433
3434msgid "fish: Handshaking version..."
3435msgstr "fish: Preberá sa verzia..."
3436
3437msgid "fish: Setting up current directory..."
3438msgstr "fish: Nastavenie aktuálneho adresár..."
3439
3440#, c-format
3441msgid "fish: Connected, home %s."
3442msgstr "fish: Pripojený, domáci %s."
3443
3444#, c-format
3445msgid "fish: Reading directory %s..."
3446msgstr "fish: Načítava sa adresár %s..."
3447
3448#, c-format
3449msgid "%s: done."
3450msgstr "%s: hotovo."
3451
3452#, c-format
3453msgid "%s: failure"
3454msgstr "%s: zlyhanie"
3455
3456#, c-format
3457msgid "fish: store %s: sending command..."
3458msgstr "fish: store %s: posiela sa príkaz..."
3459
3460msgid "fish: Local read failed, sending zeros"
3461msgstr "fish: Miestne čítanie zlyhalo, posielajú sa nuly"
3462
3463#, c-format
3464msgid "fish: storing %s %d (%lu)"
3465msgstr "fish: skladám %s %d (%lu)"
3466
3467msgid "zeros"
3468msgstr "nuly"
3469
3470msgid "Aborting transfer..."
3471msgstr "Prerušuje sa prenos..."
3472
3473msgid "Error reported after abort."
3474msgstr "Chyba hlásená po prerušení."
3475
3476msgid "Aborted transfer would be successful."
3477msgstr "Prerušenie prenosu bolo úspešné."
3478
3479#, c-format
3480msgid "ftpfs: Disconnecting from %s"
3481msgstr "ftpfs: Odpája sa z %s"
3482
3483msgid " FTP: Password required for "
3484msgstr " FTP: Vyžaduje sa heslo pre"
3485
3486msgid "ftpfs: sending login name"
3487msgstr "ftpfs: posiela sa prihlasovacie meno"
3488
3489msgid "ftpfs: sending user password"
3490msgstr "ftpfs: posiela sa používateľovo heslo"
3491
3492#, c-format
3493msgid "FTP: Account required for user %s"
3494msgstr "FTP: Pre používateľa %s sa požaduje účet"
3495
3496msgid "Account:"
3497msgstr "Účet:"
3498
3499msgid "ftpfs: sending user account"
3500msgstr "ftpfs: posiela sa používateľský účet"
3501
3502msgid "ftpfs: logged in"
3503msgstr "ftpfs: prihlásený"
3504
3505#, c-format
3506msgid "ftpfs: Login incorrect for user %s "
3507msgstr "ftpfs: Nesprávne prihlásenie sa používateľa %s "
3508
3509msgid "ftpfs: Invalid host name."
3510msgstr "ftpfs: Neplatné meno hostiteľa."
3511
3512#, c-format
3513msgid "ftpfs: %s"
3514msgstr "ftpfs: %s"
3515
3516#, c-format
3517msgid "ftpfs: making connection to %s"
3518msgstr "ftpfs: pripájam sa na %s"
3519
3520msgid "ftpfs: connection interrupted by user"
3521msgstr "ftpfs: pripojenie prerušené používateľom"
3522
3523#, c-format
3524msgid "ftpfs: connection to server failed: %s"
3525msgstr "ftpfs: pripojenie k serveru neúspešné: %s"
3526
3527#, c-format
3528msgid "Waiting to retry... %d (Control-C to cancel)"
3529msgstr "Vyčkávam na zopakovanie... %d (Control-C pre zrušenie)"
3530
3531msgid "ftpfs: invalid address family"
3532msgstr "ftpfs: neplatná rodina adries"
3533
3534#, c-format
3535msgid "ftpfs: could not setup passive mode: %s"
3536msgstr "ftpfs: nepodarilo sa nastaviť pasívny režim: %s"
3537
3538#, c-format
3539msgid "ftpfs: could not create socket: %s"
3540msgstr "ftpfs: nepodarilo sa vytvoriť socket: %s "
3541
3542msgid "ftpfs: could not setup passive mode"
3543msgstr "ftpfs: nepodarilo sa nastaviť pasívny režim"
3544
3545msgid "ftpfs: aborting transfer."
3546msgstr "ftpfs: prerušuje sa prenos."
3547
3548#, c-format
3549msgid "ftpfs: abort error: %s"
3550msgstr "ftpfs: chyba zrušenia: %s"
3551
3552msgid "ftpfs: abort failed"
3553msgstr "ftpfs: zrušenie zlyhalo"
3554
3555msgid "ftpfs: CWD failed."
3556msgstr "ftpfs: CWD Zhyhanie."
3557
3558msgid "ftpfs: couldn't resolve symlink"
3559msgstr "ftpfs: nemohol som vylúštiť symbolickú linku"
3560
3561msgid "Resolving symlink..."
3562msgstr "Prekladá sa symb. odkaz..."
3563
3564#, c-format
3565msgid "ftpfs: Reading FTP directory %s... %s%s"
3566msgstr "ftpfs: Číta sa adresár FTP %s... %s%s"
3567
3568msgid "(strict rfc959)"
3569msgstr "(striktne rfc959)"
3570
3571msgid "(chdir first)"
3572msgstr "(naprv cd)"
3573
3574msgid "ftpfs: failed; nowhere to fallback to"
3575msgstr "ftpfs: zlyhanie; niet kam sa vrátiť"
3576
3577#, c-format
3578msgid "ftpfs: storing file %lu (%lu)"
3579msgstr "ftpfs: ukladá sa súbor %lu (%lu)"
3580
3581msgid ""
3582"~/.netrc file has incorrect mode.\n"
3583"Remove password or correct mode."
3584msgstr ""
3585"~/.netrc súbor nemá správny režim.\n"
3586"Odstráňte heslo alebo opravte režim."
3587
3588msgid " MCFS "
3589msgstr " MCFS "
3590
3591msgid " The server does not support this version "
3592msgstr " Server nepodporuje túto verziu "
3593
3594msgid ""
3595" The remote server is not running on a system port \n"
3596" you need a password to log in, but the information may \n"
3597" not be safe on the remote side.  Continue? \n"
3598msgstr ""
3599" Vzdialený server nebeží na systémovom porte \n"
3600" potrebujete heslo k prihláseniu sa, ale informácia nemusí \n"
3601" byť na vzdialenej strane v bezpečí. Pokračovať? \n"
3602
3603msgid " MCFS Password required "
3604msgstr " MCFS požaduje Heslo "
3605
3606msgid " Invalid password "
3607msgstr " Neplatné heslo "
3608
3609#, c-format
3610msgid " Cannot locate hostname: %s "
3611msgstr " Nie je možné určiť hostiteľa: %s "
3612
3613#, c-format
3614msgid " Cannot create socket: %s "
3615msgstr " Nie je možné vytvoriť socket: %s "
3616
3617#, c-format
3618msgid " Cannot connect to server: %s "
3619msgstr " Nie je možné pripojiť sa k serveru: %s"
3620
3621msgid " Too many open connections "
3622msgstr " Príliš veľa otvorených spojení "
3623
3624#, c-format
3625msgid ""
3626"Warning: Invalid line in %s:\n"
3627"%s\n"
3628msgstr ""
3629"Upozornenie: neplatný riadok v %s:\n"
3630"%s\n"
3631
3632#, c-format
3633msgid ""
3634"Warning: Invalid flag %c in %s:\n"
3635"%s\n"
3636msgstr ""
3637"Upozornenie: Neplatný príznak %c v %s:\n"
3638"%s\n"
3639
3640#, c-format
3641msgid ""
3642" reconnect to %s failed\n"
3643" "
3644msgstr ""
3645" prepájanie na %s zlyhalo\n"
3646" "
3647
3648msgid " Authentication failed "
3649msgstr " Overenie zlyhalo "
3650
3651#, c-format
3652msgid " Error %s creating directory %s "
3653msgstr " Chyba %s pri vytváraní adresára %s "
3654
3655#, c-format
3656msgid " Error %s removing directory %s "
3657msgstr " Chyba %s pri odstraňovaní adresára %s "
3658
3659#, c-format
3660msgid " %s opening remote file %s "
3661msgstr " %s otvára sa vzdialený súbor %s "
3662
3663#, c-format
3664msgid " %s removing remote file %s "
3665msgstr " %s odstraňuje sa vzdialený súbor %s "
3666
3667#, c-format
3668msgid " %s renaming files\n"
3669msgstr " %s premenúvajú sa súbory\n"
3670
3671#, c-format
3672msgid ""
3673"Cannot open tar archive\n"
3674"%s"
3675msgstr ""
3676"Nie je možné otvoriť tar archív\n"
3677"%s"
3678
3679msgid "Inconsistent tar archive"
3680msgstr "Poškodený archív tar"
3681
3682msgid "Unexpected EOF on archive file"
3683msgstr "Neočakávaný koniec archívneho súboru"
3684
3685#, c-format
3686msgid ""
3687"Hmm,...\n"
3688"%s\n"
3689"doesn't look like a tar archive."
3690msgstr ""
3691"Hmm,...\n"
3692"%s\n"
3693"to nevyzerá ako tar archív."
3694
3695msgid " undelfs: error "
3696msgstr " undelfs: chyba"
3697
3698msgid " not enough memory "
3699msgstr " nedostatok pamäte"
3700
3701msgid " while allocating block buffer "
3702msgstr " počas alokovania bufferu pre bloky "
3703
3704#, c-format
3705msgid " open_inode_scan: %d "
3706msgstr " open_inode_scan: %d "
3707
3708#, c-format
3709msgid " while starting inode scan %d "
3710msgstr " počas štartovania prechodu i-uzlov %d "
3711
3712#, c-format
3713msgid "undelfs: loading deleted files information %d inodes"
3714msgstr "undelfs: načítavajú sa informácie o odstránených súboroch %d i-uzlov"
3715
3716#, c-format
3717msgid " while calling ext2_block_iterate %d "
3718msgstr " počas volania ext2_block_iterate %d "
3719
3720msgid " no more memory while reallocating array "
3721msgstr " nedostatok pamäte počas zmeny alokácie poľa "
3722
3723#, c-format
3724msgid " while doing inode scan %d "
3725msgstr " počas prechádzania inode %d "
3726
3727msgid " Ext2lib error "
3728msgstr " Ext2lib: chyba "
3729
3730#, c-format
3731msgid " Cannot open file %s "
3732msgstr " Nie je možné otvoriť súbor %s "
3733
3734msgid "undelfs: reading inode bitmap..."
3735msgstr "undelfs: číta sa bitová mapa inode..."
3736
3737#, c-format
3738msgid ""
3739" Cannot load inode bitmap from: \n"
3740" %s \n"
3741msgstr ""
3742" Nie je možné načítať bitmapu inode z: \n"
3743" %s \n"
3744
3745msgid "undelfs: reading block bitmap..."
3746msgstr "undelfs: číta sa bitová mapa blokov..."
3747
3748#, c-format
3749msgid ""
3750" Cannot load block bitmap from: \n"
3751" %s \n"
3752msgstr ""
3753" Nie je možné načítať bitovú mapu blokov z: \n"
3754" %s \n"
3755
3756msgid " vfs_info is not fs! "
3757msgstr " vfs_info nie je fs! "
3758
3759msgid " You have to chdir to extract files first "
3760msgstr " Ak chcete rozbaliť súbory, musíte najprv zmeniť aktuálny adresár"
3761
3762msgid " while iterating over blocks "
3763msgstr " počas prechodu cez bloky "
3764
3765msgid "Cannot parse:"
3766msgstr "Nie je možné spracovať:"
3767
3768msgid "More parsing errors will be ignored."
3769msgstr "Ďalšie chyby spracovania budú ignorované."
3770
3771msgid "Internal error:"
3772msgstr "Vnútorná chyba:"
3773
3774msgid "Changes to file lost"
3775msgstr "Zmeny súboru stratené"
3776
3777#~ msgid "Do backups -->"
3778#~ msgstr "Zálož. kópiu do"
3779#~ msgid "Extension:"
3780#~ msgstr "Prípona:"
3781#~ msgid "&New              C-n"
3782#~ msgstr "&Nový                 C-n"
3783#~ msgid "&Save              F2"
3784#~ msgstr "&Uložiť                F2"
3785#~ msgid "Save &as...       F12"
3786#~ msgstr "uložiť &Ako           F12"
3787#~ msgid "A&bout...            "
3788#~ msgstr "&O aplikácii...     "
3789#~ msgid "&Quit             F10"
3790#~ msgstr "&Skončiť              F10"
3791#~ msgid "&New            C-x k"
3792#~ msgstr "&Nový           C-x k"
3793#~ msgid "Copy to &file...     "
3794#~ msgstr "kopírovať do &Súboru... "
3795#~ msgid "&Toggle mark                 F3"
3796#~ msgstr "&Prepnúť označenie           F3"
3797#~ msgid "Mar&k columns              S-F3"
3798#~ msgstr "&Označiť stĺpce            S-F3"
3799#~ msgid "&Copy                        F5"
3800#~ msgstr "&Kopírovať                   F5"
3801#~ msgid "&Move                        F6"
3802#~ msgstr "p&Resnúť                     F6"
3803#~ msgid "&Delete                      F8"
3804#~ msgstr "z&Mazať                      F8"
3805
3806#, fuzzy
3807#~ msgid "&Next bookmark              M-j"
3808#~ msgstr "ď&alšia záložka"
3809#~ msgid "&Undo                       C-u"
3810#~ msgstr "&Vrátiť                     C-u"
3811#~ msgid "&Beginning               C-PgUp"
3812#~ msgstr "z&Ačiatok                C-PgUp"
3813#~ msgid "&End                     C-PgDn"
3814#~ msgstr "koni&Ec                  C-PgDn"
3815#~ msgid "C&opy to clipfile           M-w"
3816#~ msgstr "k&Opírovať do ústrižku      M-w"
3817#~ msgid "C&ut to clipfile            C-w"
3818#~ msgstr "&Vystrihnúť do ústrižku     C-w"
3819#~ msgid "&Paste from clipfile        C-y"
3820#~ msgstr "&Vložiť z ústrižku          C-y"
3821#~ msgid "Toggle bookmar&k               "
3822#~ msgstr "prepnúť zálož&Ku"
3823#~ msgid "&Next bookmark                 "
3824#~ msgstr "ď&alšia záložka"
3825#~ msgid "Pre&v bookmark                 "
3826#~ msgstr "&Predošlá záložka"
3827#~ msgid "&Flush bookmark                "
3828#~ msgstr "&Zrušiť záložku"
3829#~ msgid "&Search...         F7"
3830#~ msgstr "&Hľadať...           F7"
3831#~ msgid "&Replace...        F4"
3832#~ msgstr "&Nahradiť...         F4"
3833#~ msgid "&Go to line...            M-l"
3834#~ msgstr "&Choď na riadok...           M-1"
3835
3836#, fuzzy
3837#~ msgid "Encod&ing...             M-e"
3838#~ msgstr "kódovan&Ie...            C-t"
3839#~ msgid "Delete macr&o...            "
3840#~ msgstr "z&Mazať makro...    "
3841#~ msgid "Sor&t...                 M-t"
3842#~ msgstr "&Usporiadať...               M-t"
3843#~ msgid "&Mail...                    "
3844#~ msgstr "&Pošta...                    "
3845#~ msgid "&Execute macro... C-x e, KEY"
3846#~ msgstr "&Vykonať makro... C-x e, KEY"
3847#~ msgid "'ispell' s&pell check    M-$"
3848#~ msgstr "kontrola &Pravopisu isp&ell M-$"
3849#~ msgid "Save setu&p"
3850#~ msgstr "&Uložiť nastavenie"
3851#~ msgid " Edit "
3852#~ msgstr " Upraviť"
3853#~ msgid " Sear/Repl "
3854#~ msgstr " Hľad/Nahr "
3855#~ msgid " Command "
3856#~ msgstr " Príkaz "
3857#~ msgid " Options "
3858#~ msgstr " Voľby "
3859#~ msgid "Intuitive"
3860#~ msgstr "Intuitívne"
3861#~ msgid "Emacs"
3862#~ msgstr "Emacs"
3863#~ msgid "User-defined"
3864#~ msgstr "d&Efinovaný používateľom"
3865#~ msgid "Key emulation"
3866#~ msgstr "Emulácia kláves"
3867#~ msgid "Save"
3868#~ msgstr "Uložiť"
3869#~ msgid "Mark"
3870#~ msgstr "Označiť"
3871#~ msgid "Replac"
3872#~ msgstr "Nahradiť"
3873#~ msgid "Move"
3874#~ msgstr "Presunúť"
3875#~ msgid "Delete"
3876#~ msgstr "Zmazať"
3877#~ msgid "PullDn"
3878#~ msgstr "H.menu"
3879#~ msgid " Copy "
3880#~ msgstr " Kopírovať "
3881#~ msgid " Move "
3882#~ msgstr " Presunúť "
3883#~ msgid " Delete "
3884#~ msgstr " Zmazať "
3885#~ msgid "1Copy"
3886#~ msgstr "1Skopírovať"
3887#~ msgid "1Move"
3888#~ msgstr "1Presunúť"
3889#~ msgid "1Delete"
3890#~ msgstr "1Zmazať"
3891#~ msgid "Index"
3892#~ msgstr "Index"
3893#~ msgid "Prev"
3894#~ msgstr "Pred"
3895#~ msgid "&Quick view     C-x q"
3896#~ msgstr "&Rýchle zobrazenie  C-x q"
3897#~ msgid "&Info           C-x i"
3898#~ msgstr "&Informácie     C-x i"
3899#~ msgid "&Rescan         C-r"
3900#~ msgstr "ob&Noviť          C-r"
3901#~ msgid "&View               F3"
3902#~ msgstr "p&Ohľad                   F3"
3903#~ msgid "Vie&w file...         "
3904#~ msgstr "Po&zrieť súbor...           "
3905#~ msgid "&Filtered view     M-!"
3906#~ msgstr "&Filtrovaný pohľad       M-!"
3907#~ msgid "&Edit               F4"
3908#~ msgstr "Upr&aviť                  F4"
3909#~ msgid "&Copy               F5"
3910#~ msgstr "&Kopírovať                F5"
3911#~ msgid "c&Hmod           C-x c"
3912#~ msgstr "Zmeniť prá&Va          C-x c"
3913#~ msgid "&Link            C-x l"
3914#~ msgstr "o&Dkaz                 C-x l"
3915#~ msgid "&SymLink         C-x s"
3916#~ msgstr "&Symb. odkaz           C-x s"
3917#~ msgid "edit s&Ymlink  C-x C-s"
3918#~ msgstr "upraviť s&Ymb. odkaz C-x C-s"
3919#~ msgid "ch&Own           C-x o"
3920#~ msgstr "&Zmeniť vlastníka      C-x o"
3921#~ msgid "&Rename/Move        F6"
3922#~ msgstr "pr&Emenovať/Presunúť      F6"
3923#~ msgid "&Mkdir              F7"
3924#~ msgstr "vy&Tvoriť adresár         F7"
3925#~ msgid "&Delete             F8"
3926#~ msgstr "z&Mazať                   F8"
3927#~ msgid "&Quick cd          M-c"
3928#~ msgstr "rých&Ly cd               M-c"
3929#~ msgid "select &Group      M-+"
3930#~ msgstr "oz&Načiť skupinu         M-+"
3931#~ msgid "u&Nselect group    M-\\"
3932#~ msgstr "odzna&Čiť skupinu        M-\\"
3933#~ msgid "e&Xit              F10"
3934#~ msgstr "&Ukončiť                 F10"
3935#~ msgid "&User menu          F2"
3936#~ msgstr "&Používateľské menu       F2"
3937#~ msgid "&Find file            M-?"
3938#~ msgstr "ná&Jsť súbor              M-?"
3939#~ msgid "s&Wap panels          C-u"
3940#~ msgstr "&Prepnúť panely           C-u"
3941#~ msgid "&Compare directories  C-x d"
3942#~ msgstr "po&Rovnať adresáre      C-x d"
3943#~ msgid "e&Xternal panelize    C-x !"
3944#~ msgstr "v&Onkajšia panelizácia  C-x !"
3945#~ msgid "Command &history      M-h"
3946#~ msgstr "&História príkazov    M-h"
3947#~ msgid "di&Rectory hotlist    C-\\"
3948#~ msgstr "&Adresárový hotlist      C-\\"
3949#~ msgid "&Background jobs      C-x j"
3950#~ msgstr "prá&Ca v pozadí         C-x j"
3951#~ msgid "learn &Keys..."
3952#~ msgstr "uč&Enie kláves..."
3953#~ msgid " &File "
3954#~ msgstr " &Súbor "
3955#~ msgid " &Command "
3956#~ msgstr " &Príkaz "
3957#~ msgid "Menu"
3958#~ msgstr "Menu"
3959
3960#, fuzzy
3961#~ msgid "n"
3962#~ msgstr "na"
3963
3964#, fuzzy
3965#~ msgid "Extension"
3966#~ msgstr "Prípona:"
3967#~ msgid "Size"
3968#~ msgstr "Veľkosť"
3969#~ msgid "MTime"
3970#~ msgstr "ČasMod"
3971#~ msgid "ATime"
3972#~ msgstr "ČasPri"
3973#~ msgid "CTime"
3974#~ msgstr "ČasVyt"
3975#~ msgid "Inode"
3976#~ msgstr "I-uzol"
3977#~ msgid "RenMov"
3978#~ msgstr "Presunúť/premenovať"
3979#~ msgid "Static"
3980#~ msgstr "Statický"
3981#~ msgid "Dynamc"
3982#~ msgstr "Dynamický"
3983#~ msgid "Forget"
3984#~ msgstr "Zabudnúť"
3985#~ msgid "Rmdir"
3986#~ msgstr "Zmazať adr."
3987
3988#, fuzzy
3989#~ msgid "Escape key"
3990#~ msgstr "Lomka na kláves."
3991#~ msgid "bind: Wrong argument number, bind <key> <command>"
3992#~ msgstr "bind: Nesprávne číslo argumentu, bind <kláv.> <príkaz>"
3993#~ msgid "bind: Bad key value `%s'"
3994#~ msgstr "bind: Zlá hodnota klávesu `%s'"
3995#~ msgid "bind: Ehh...no key?"
3996#~ msgstr "bind: Hmm... žiaden kláves?"
3997#~ msgid "bind: Unknown key: `%s'"
3998#~ msgstr "bind: neznámy kláves: `%s'"
3999#~ msgid "bind: Unknown command: `%s'"
4000#~ msgstr "bind: neznámy príkaz: `%s'"
4001#~ msgid "%s: Syntax: %s <n> <command> <label>"
4002#~ msgstr "%s: Syntax: %s <n> <príkaz> <menovka>"
4003#~ msgid "%s: Unknown command: `%s'"
4004#~ msgstr "%s: Neznámy príkaz: `%s'"
4005#~ msgid "%s: fn should be 1-10"
4006#~ msgstr "%s: fn by malo byť 1-10"
4007#~ msgid "%s: fopen(): %s"
4008#~ msgstr "%s: fopen(): %s"
4009#~ msgid "%s:%d: unknown command `%s'"
4010#~ msgstr "%s:%d: neznámy príkaz `%s'"
4011#~ msgid "%s:%d: %s"
4012#~ msgstr "%s:%d: %s"
4013#~ msgid "%s not found!"
4014#~ msgstr "%s nenájdené!"
4015#~ msgid "NumLock on keypad"
4016#~ msgstr "NumLock na kláves."
4017#~ msgid " Emacs key: "
4018#~ msgstr " Emacs kláves: "
4019#~ msgid " %d items found, %d bookmarks added "
4020#~ msgstr " %d nájdených, %d pridaných záložiek "
4021#~ msgid "Displays this help message"
4022#~ msgstr "Zobrazí tento pomocný odkaz"
4023#~ msgid "Displays a help screen on how to change the color scheme"
4024#~ msgstr "Zobrazí pomocníka o tom ako zmeniť farebnú schému"
4025#~ msgid "missing argument"
4026#~ msgstr "chýbajúci parameter"
4027#~ msgid "unknown option"
4028#~ msgstr "neznáma voľba"
4029#~ msgid "invalid numeric value"
4030#~ msgstr "neplatná číselná hodnota"
4031#~ msgid "Show this help message"
4032#~ msgstr "Ukázať túto správu pomocníka"
4033#~ msgid "Display brief usage message"
4034#~ msgstr "Zobraziť stručnú správu o používaní"
4035#~ msgid "ARG"
4036#~ msgstr "PAR"
4037#~ msgid "Usage:"
4038#~ msgstr "Použitie:"
4039#~ msgid "pro&Mpt on replace"
4040#~ msgstr "&Vyzvať pri nahradení"
4041#~ msgid "replace &All"
4042#~ msgstr "nahradiť vš&Etko"
4043#~ msgid "O&ne"
4044#~ msgstr "Jede&N"
4045#~ msgid "%b %d %H:%M"
4046#~ msgstr "%b %e %H:%M"
4047#~ msgid "%b %d %Y"
4048#~ msgstr "%b %e %Y"
4049#~ msgid " The current address is 0x%08"
4050#~ msgstr " Momentálna adresa je 0x%08"
4051#~ msgid "scanf &Expression"
4052#~ msgstr "&Výraz pre scanf"
4053#~ msgid " Enter replacement argument order eg. 3,2,1,4 "
4054#~ msgstr " Zadajte poradie nahradenia argumentov, napr. 3,2,1,4"
4055#~ msgid ""
4056#~ " Invalid regular expression, or scanf expression with too many "
4057#~ "conversions "
4058#~ msgstr " Nesprávny výraz, alebo scanf výraz s mnohými zmenami "
4059#~ msgid " Error in replacement format string. "
4060#~ msgstr " Chyba vo formáte nahradzovaného reťazca. "
4061#~ msgid " Replacement too long. "
4062#~ msgstr " Reťazec pre nahradenie je príliš dlhý."
4063#~ msgid "&Copy              F5"
4064#~ msgstr "&Kopírovať          F5"
4065#~ msgid "&Delete            F8"
4066#~ msgstr "&Zmazať             F8"
4067#~ msgid " The command history is empty "
4068#~ msgstr " História príkazov je prázdna "
4069#~ msgid "Edit edi&tor menu file"
4070#~ msgstr "Editor používateľského menu"
4071#~ msgid "Edit &syntax file"
4072#~ msgstr "Upraviť súbor so &Syntaxou"
4073#~ msgid ""
4074#~ "To use this feature select your codepage in\n"
4075#~ "Setup / Display Bits dialog!\n"
4076#~ "Do not forget to save options."
4077#~ msgstr ""
4078#~ "Pre túto funkciu vyberte znakovú sadu\n"
4079#~ "v Nastavenie / Zobrazené bity!\n"
4080#~ "A nezabudnite nastavenie uložiť."
4081#~ msgid "Invalid hex search expression"
4082#~ msgstr "Neplatný hexadecimány vyhľadávací výraz"
4083#~ msgid " Invalid regular expression "
4084#~ msgstr " Neplatný regulárny výraz "
4085#~ msgid " Enter regexp:"
4086#~ msgstr " Zadajte regexp:"
4087#~ msgid "ButtonBar|RxSrch"
4088#~ msgstr "ButtonBar|RegHľ"
4089#~ msgid "Using included S-Lang library"
4090#~ msgstr "Použiť vloženú S-lang knižnicu"
4091#~ msgid "with termcap database"
4092#~ msgstr "s databázou termcap"
4093#~ msgid "&Home"
4094#~ msgstr "&Domáci"
4095#~ msgid "&Type"
4096#~ msgstr "&Typ"
4097#~ msgid "N&GID"
4098#~ msgstr "N&GID"
4099#~ msgid "N&UID"
4100#~ msgstr "N&UID"
4101#~ msgid "&Owner"
4102#~ msgstr "&Vlastník"
4103#~ msgid "&Group"
4104#~ msgstr "s&Kupina"
4105#~ msgid "MC was unable to write ~/"
4106#~ msgstr "MC nebol schopný zapísať ~/"
4107#~ msgid " (%ld blocks)"
4108#~ msgstr " (%ld blokov)"
4109#~ msgid " Notice "
4110#~ msgstr " Správa "
4111#~ msgid ""
4112#~ " The Midnight Commander configuration files \n"
4113#~ " are now stored in the ~/.mc directory, the \n"
4114#~ " files have been moved now\n"
4115#~ msgstr ""
4116#~ " Konfiguračné súbory pre Midnight Commander \n"
4117#~ " sú teraz uložené v adresári ~/.mc, súbory  \n"
4118#~ " boli teraz presunuté\n"
4119#~ msgid "%s bytes in %d files"
4120#~ msgstr "%s bytov v %d súboroch"
4121#~ msgid " Cannot open file for reading: "
4122#~ msgstr " Neúspešný pokus o otvorenie súboru pre čítanie: "
4123#~ msgid " Not an ordinary file: "
4124#~ msgstr " Toto nie je súbor ordinálneho typu: "
4125#~ msgid "Format of the "
4126#~ msgstr "Formát "
4127#~ msgid ""
4128#~ " file has changed\n"
4129#~ "with version 3.0. You may want either to\n"
4130#~ "copy it from "
4131#~ msgstr ""
4132#~ " súbor bol zmemený\n"
4133#~ "verziou 3.0. Môžno ho tiež budete chcieť\n"
4134#~ "kopírovať z "
4135#~ msgid ""
4136#~ "mc.ext or use that\n"
4137#~ "file as an example of how to write it.\n"
4138#~ msgstr ""
4139#~ "mc.ext, alebo použite ten\n"
4140#~ "súbor ako príklad, ako to napísať.\n"
4141#~ msgid "mc.ext will be used for this moment."
4142#~ msgstr "mc.ext bude používaný v tejto chvíli."
4143#~ msgid " Cannot open file "
4144#~ msgstr " Nemohol som otvoriť súbor "
4145#~ msgid "Col %d"
4146#~ msgstr "Col %d"
4147#~ msgid "  [grow]"
4148#~ msgstr "  [rásť]"
4149#~ msgid "Ascii"
4150#~ msgstr "Ascii"
4151#~ msgid "Hex"
4152#~ msgstr "Hex"
4153#~ msgid "Goto"
4154#~ msgstr "Choď"
4155#~ msgid "Line"
4156#~ msgstr "Riadok"
4157#~ msgid "RxSrch"
4158#~ msgstr "RxSrch"
4159#~ msgid "EdHex"
4160#~ msgstr "EdHex"
4161#~ msgid "EdText"
4162#~ msgstr "EdText"
4163#~ msgid "UnWrap"
4164#~ msgstr "Rozbaľ"
4165#~ msgid "Wrap"
4166#~ msgstr "Zabaľ"
4167#~ msgid "HxSrch"
4168#~ msgstr "HxSrch"
4169#~ msgid "Raw"
4170#~ msgstr "Prvotný"
4171#~ msgid "User menu available only in mcedit invoked from mc"
4172#~ msgstr "Používateľské menu k dispozícii iba v mcedit spustenom z mc"
4173#~ msgid " Error while looking up IP address "
4174#~ msgstr "Nastala chyba počas vyhľadávania IP adresy "
4175#~ msgid ""
4176#~ "\n"
4177#~ "\n"
4178#~ "\n"
4179#~ "refresh stack underflow!\n"
4180#~ "\n"
4181#~ "\n"
4182#~ msgstr ""
4183#~ "\n"
4184#~ "\n"
4185#~ "\n"
4186#~ "obnovovací pamäťový zásobník nie je naplnený!\n"
4187#~ "\n"
4188#~ "\n"
4189#~ msgid " Listing format edit "
4190#~ msgstr " Upraviť formát výpisu "
4191#~ msgid "&Drive...       M-d"
4192#~ msgstr "&Jednotka...      M-d"
4193#~ msgid "Use to debug the background code"
4194#~ msgstr "Pre ladenie použite kód na pozadí"
4195#~ msgid "Force subshell execution"
4196#~ msgstr "vynútiť vykonanie v subshelli"
4197#~ msgid " No action taken "
4198#~ msgstr " Nie je zadaná činnosť "
4199