wiki:McDevelopers

Version 26 (modified by zaytsev, 6 years ago) (diff)

Additional info

Development team (active developers)

NameNicknameCountryAdditional info
Andrew Borodinandrew_bRussiaaborodin at vmail dot ru
Ilya Maslakov (Илья Маслаков)angel_ilRussia(il.smind@…)
Slava Zankoslavaz, slavazankoBelarus(jabber+gmail: slavazanko at gmail dot com)
Yury V. Zaytsev zaytsev Germany yury@…