wiki:McDevelopers

Version 11 (modified by zaytsev, 10 years ago) (diff)

--

Development team (active developers)

  • Andrew Borodin aka andrew_b
  • Stan. S. Krupoderov aka iNode
  • Ilia Maslakov aka angel_il (il.smind at gmail dot com)
  • Mikhail Pobolovets aka styx
  • Sergei Trofimovich aka slyfox
  • Patrick Winnertz aka winnie
  • Slava Zanko aka slavaz
  • Yury V. Zaytsev aka ZYV