Ticket #1462: 20_pl.patch

File 20_pl.patch, 49.2 KB (added by narcan, 15 years ago)
 • doc/man/pl/mc.1.in

  Fix hyphen-used-as-minus-sign and manpage-has-errors-from-man
  old new  
  22.TH MC 1 "January 2003" "MC Version 4.6.0" "GNU Midnight Commander" 
  33.\"SKIP_SECTION" 
  44.SH NAZWA 
  5 mc - wizualny interpetator poleceń dla systemów Unixopodobnych 
   5mc \- wizualny interpetator poleceń dla systemów Unixopodobnych 
  66.\"SKIP_SECTION" 
  77.SH UŻYTKOWANIE 
  88.B mc 
  9 [-abcCdfPstuUVx] [-l log] [kat1 [kat2]] [-v plik] 
   9[\-abcCdfPstuUVx] [\-l log] [kat1 [kat2]] [\-v plik] 
  1010.\"NODE "DESCRIPTION" 
  1111.SH OPIS 
  1212Midnight Commander jest przeszukiwarką katalogów/menedżerem plików dla systemów 
   
  1919Wyłącza używanie symboli graficznych przy rysowaniu ramek. 
  2020.TP 
  2121.I \-b 
  22 Wymusza wyświetlanie czarno-białe. 
   22Wymusza wyświetlanie czarno\-białe. 
  2323.TP 
  2424.I \-c 
  2525Wymusza wyświetlanie w kolorze, zobacz sekcję 
   
  4444Resetuje "miękkie" klawisze do ich standardowych funkcji z termcap/terminfo. 
  4545Użyteczne tylko przy terminalach HP, kiedy klawisze funkcyjne nie działają. 
  4646.TP 
  47 .I -l plik 
   47.I \-l plik 
  4848Zachowuje logi z serwerów ftp do pliku 
  4949.IR plik . 
  5050.TP 
   
  6060 
  6161mc () 
  6262{ 
  63         MC=$HOME/tmp/mc$$-"$RANDOM" 
  64         @prefix@/bin/mc -P "$@" > "$MC" 
   63        MC=$HOME/tmp/mc$$\-"$RANDOM" 
   64        @prefix@/bin/mc \-P "$@" > "$MC" 
  6565        cd "`cat $MC`" 
  6666        rm "$MC" 
  6767        unset MC; 
  6868} 
  6969 
  7070użytkownicy tcsh: 
  71 alias mc 'setenv MC `@prefix@/bin/mc -P \!*`; cd $MC; unsetenv MC' 
   71alias mc 'setenv MC `@prefix@/bin/mc \-P \!*`; cd $MC; unsetenv MC' 
  7272.fi 
  7373Wiem, że ta funkcja mogłaby być krótsza dla basha i zsh, ale małe cudzysłowy 
  7474nie zaakceptowały by zawieszenia programu kombinacją 
  75 .BR C-z . 
   75.BR C\-z . 
  7676.TP 
  7777.I \-s 
  7878Włącza tryb powolnego terminala, w którym program nie będzie rysował zbyt 
   
  143143.PP 
  144144Kiedy klikniesz lewym przyciskiem na panel z katalogami, plik zostanie 
  145145wybrany jako aktywny; jeśli klikniesz prawym przyciskiem zostanie on 
  146 zaznaczony [lub odznaczony - w zależności od jego aktualnego stanu - 
   146zaznaczony [lub odznaczony \- w zależności od jego aktualnego stanu \- 
  147147działanie podobne do klawisza 
  148148.B Insert 
  149 - przyp. tłumacza]. 
   149\- przyp. tłumacza]. 
  150150.PP 
  151151Podwójne kliknięcie w plik spowoduje wykonanie pliku, jeśli jest on wykonywalny, 
  152152a jeśli rozszerzenie pliku jest rozpoznawane przez Midnight Commander'a i dostępny 
   
  178178.I Meta 
  179179(opisywanego ALT lub nawet Compose). W tym manualu (pliku pomocy) będziemy 
  180180używać następujących kombinacji: 
  181 C-<klawisz> - znaczy: trzymając klawisz Control naciśnij 
  182 <klawisz>. Więc C-f będzie oznaczać: trzymając Control, naciśnij f. 
   181C\-<klawisz> \- znaczy: trzymając klawisz Control naciśnij 
   182<klawisz>. Więc C\-f będzie oznaczać: trzymając Control, naciśnij f. 
  183183.PP 
  184 M-<klawisz> - znaczy, że trzymając klawisz Meta lub alt naciskamy <klawisz>. 
   184M\-<klawisz> \- znaczy, że trzymając klawisz Meta lub alt naciskamy <klawisz>. 
  185185Jeśli na twojej klawiaturze nie ma ani klawisza Alt ani Meta, naciśnij ESC, puść 
  186186go i wtedy naciśnij <klawisz> [skutek ten sam, acz jednak użycie trochę 
  187 mniej przyjemne i bardziej skomlikowane - przyp. tłumacza]. 
   187mniej przyjemne i bardziej skomlikowane \- przyp. tłumacza]. 
  188188.PP 
  189189Wszystkie linie wprowadzające Midnight Commandera używają w przybliżeniu tych 
  190190samych przypisań klawiszy co wersja GNU edytora Emacs. 
   
  233233rozszerzenie pliku zgadza się z obługiwanym przez programy zewnętrzne, które 
  234234są obsługiwane prze Midnight Commandera, są one wywoływane z owym programem. 
  235235.PP 
  236 .BR C-l . 
   236.BR C\-l . 
  237237Od nowa rysuje wszystkie informacje okna Midnight Commandera. 
  238238.PP 
  239 .BR "C-x c" . 
   239.BR "C\-x c" . 
  240240Uruchamia komendę Chmod dla aktualnego pliku lub zaznaczonych plików. 
  241241.PP 
  242 .BR "C-x o" . 
   242.BR "C\-x o" . 
  243243Uruchamia komendę Chown dla aktualnego pliku lub zaznaczonych plików. 
  244244.PP 
  245 .BR "C-x l" . 
   245.BR "C\-x l" . 
  246246Uruchamia komendę dowiązywania. 
  247247.PP 
  248 .BR "C-x s" . 
   248.BR "C\-x s" . 
  249249Uruchamia komendę miękkiego dowiązywania. 
  250250.PP 
  251 .BR "C-x i" . 
   251.BR "C\-x i" . 
  252252Zmienia aktywny panel. 
  253253.PP 
  254 .BR "C-x q" . 
   254.BR "C\-x q" . 
  255255Przełacza nieaktywny panel w tryb "quick view". 
  256256.PP 
  257 .BR "C-x !" . 
   257.BR "C\-x !" . 
  258258Wykonuje komendę z zewnętrznego panelu. 
  259259.PP 
  260 .BR "C-x h" . 
   260.BR "C\-x h" . 
  261261Uruchamia komendę dodawania katalogów do hotlisty. 
  262262.PP 
  263 .BR M-! . 
   263.BR M\-! . 
  264264Uruchamia komendę filtrowanego podglądu, opisanego w sekcji 
  265265.IR Podgląd . 
  266266.PP 
  267 .BR M-? . 
   267.BR M\-? . 
  268268Uruchamia komendę szukania pliku. 
  269269.PP 
  270 .BR M-c . 
   270.BR M\-c . 
  271271Włącza okno dialogowe quick cd (szybkiej zmiany katalogów) 
  272272.PP 
  273 .BR C-o . 
   273.BR C\-o . 
  274274Jeśli program jest uruchamiany na konsoli typu Linux lub FreeBSD lub też 
  275275na konsoli xterm, pokaże wyjście ostatnio wykonywanego programu. Jeśli 
  276276uruchomiono Midnight Commandera na konsoli type Linux, MC używa 
   
  278278informacji na ekranie komputera. 
  279279.PP 
  280280Jeśli użycie trybu powłoki w tle jest wkompilowane, możesz nacisnąć 
  281 C-o w dowolnej chwili i zostataniesz przeniesiony z powrotem bezpośrednio 
   281C\-o w dowolnej chwili i zostataniesz przeniesiony z powrotem bezpośrednio 
  282282do głównego okna Midnight Commandera, żeby powrócić do wykonywania aplikacji 
  283 po prostu naciśnij znów C-o. Jeśli masz zawieszoną aplikację właśnie przez 
   283po prostu naciśnij znów C\-o. Jeśli masz zawieszoną aplikację właśnie przez 
  284284użycie tego triku, nie będziesz mógł "odpalać" innych programów spod Midnight 
  285285Commandera dopóki nie zamkniesz zawieszonego programu. 
  286286.PP 
   
  294294wiedzieć jak zmienić panele zobacz sekcję 
  295295.IR "Lewe i prawe menu" . 
  296296.PP 
  297 .BR Tab ", " C-i . 
   297.BR Tab ", " C\-i . 
  298298Zmienia aktywny panel. Stary panel staje się w tym momencie aktywnym panelem, 
  299299a aktywny staje się starym. Linia wyboru zmienia swoje położenia do aktywnego 
  300300panelu. 
  301301.PP 
  302 .BR Insert ", " C-t . 
  303 DEPRECATED! Do zaznaczania plików możesz używać klawisza Insert lub C-t. Żeby odznaczyć plik 
   302.BR Insert ", " C\-t . 
   303DEPRECATED! Do zaznaczania plików możesz używać klawisza Insert lub C\-t. Żeby odznaczyć plik 
  304304po prostu zaznacz jakiś już zaznaczony. 
  305305.TP 
  306306.B Insert 
  307307to tag files you may use the Insert key (the kich1 terminfo sequence).  
  308308To untag files, just retag a tagged file. 
  309309.TP 
  310 .B C-t 
  311 to change charset of panel you may use C-t (Control-t). 
   310.B C\-t 
   311to change charset of panel you may use C\-t (Control\-t). 
  312312Recoding is made from selected codepage into system codepage. To 
  313313cancel the recoding you may select "directory up" (..) in active panel. 
  314314To cancel the charsets in all directories, select "No translation " in  
  315315the dialog of encodings. 
  316316.PP 
  317 .BR M-g ", " M-r ", " M-j . 
   317.BR M\-g ", " M\-r ", " M\-j . 
  318318Używane do wybierania najwyższego, środkowego i najniższego pliku w panelu. 
  319319.PP 
  320 .BR C-s ", " M-s . 
   320.BR C\-s ", " M\-s . 
  321321Uruchamia szukanie pliku w katalogu na podstawie jego nazwy. Kiedy szukanie 
  322322jest aktywne, każde naciśnięcie klawisza doda jeden znak do poszukiwania 
  323323zamiast wypisania go linii poleceń. Jeśli opcja 
  324 .I "Show mini-status" 
  325 jest włączona, szukany ciąg znaków pojawia się w linii mini-statusu. Kiedy 
   324.I "Show mini\-status" 
   325jest włączona, szukany ciąg znaków pojawia się w linii mini\-statusu. Kiedy 
  326326wpisujemy znak, linia wyboru przemieszcza się do następnego pliku zaczynającego 
  327327się od podanych liter. Klawisze 
  328328.I backspace 
  329329lub 
  330330.I del 
  331 mogą być używane do poprawiania błędów. Jeśli C-s zostanie naciśnięte ponownie, 
   331mogą być używane do poprawiania błędów. Jeśli C\-s zostanie naciśnięte ponownie, 
  332332Midnight Commander rozpoczyna szukanie następnego pliku 
  333333zaczynającego się od podanych znaków. 
  334334.PP 
  335 .BR M-t . 
   335.BR M\-t . 
  336336Przełącza tryb wyświetlania do następnego możliwego. Używając tej opcji 
  337337łatwo jest przejść szybko z długiego do krótkiego trybu wyświetlania 
  338338jak również do tego zdefiniowanego przez użytkownika. 
  339339.PP 
  340 .B C-\\\\ 
  341 (control-backslash). 
   340.B C\-\\\\ 
   341(control\-backslash). 
  342342Pokazuje hotlistę katalogów i zmienia katalog do wybranego przez użytkownika. 
  343343.PP 
  344344.B + 
   
  358358Używaj znaków "\\" do odznaczania grupy plików. Jest to przeciwieństwo klawisza 
  359359plus. 
  360360.PP 
  361 .BR "strzałka do góry" ", " C-p . 
   361.BR "strzałka do góry" ", " C\-p . 
  362362Przenosi linię wyboru do poprzedniej pozycji w panelu. 
  363363.PP 
  364 .BR "strzałka do dołu" ", " C-n . 
   364.BR "strzałka do dołu" ", " C\-n . 
  365365Przenosi linię wyboru do następnej pozycji w panelu. 
  366366.PP 
  367 .BR home ", " a1 ", " M-< . 
   367.BR home ", " a1 ", " M\-< . 
  368368Przenosi linię wyboru do pierwszej pozycji w panelu. 
  369369.PP 
  370 .BR end ", " c1 ", " M-> . 
   370.BR end ", " c1 ", " M\-> . 
  371371Przenosi linię wyboru do ostatniej pozycji w panelu. 
  372372.PP 
  373 .BR PageDown ", " C-v . 
   373.BR PageDown ", " C\-v . 
  374374Przenosi linię wyboru jedną stronę do dołu. 
  375375.PP 
  376 .BR PageUp ", " M-v . 
   376.BR PageUp ", " M\-v . 
  377377Przenosi linię wyboru jedną stronę do góry. 
  378378.PP 
  379 .BR M-o . 
   379.BR M\-o . 
  380380Jeśli drugi panel jest zwykłym panelem wyświetlającym i w aktywnym panelu 
  381381stoisz na katalogu, drugi panel będzie 
  382382pokazywać zawartość 
  383 akutalnego katalogu (tak jak w Emacsie kombinacja C-o). Jeśli nie stoisz 
   383akutalnego katalogu (tak jak w Emacsie kombinacja C\-o). Jeśli nie stoisz 
  384384na katalogu zawartością drugiego katalogu stanie się katalog o jedno piętro 
  385385wyższy od aktualnego. 
  386386.PP 
  387 .BR C-PageUp ", " C-PageDown . 
   387.BR C\-PageUp ", " C\-PageDown . 
  388388Działa tylko na konsoli typu Linux: wykonuje przejście do katalogu ".." lub 
  389389do aktualnie wybranego, w zależności od kombinacji. 
  390390.PP 
  391 .BR M-y . 
   391.BR M\-y . 
  392392Przenosi do poprzedniego katalogu w historii, podobne do kliknięcia myszką. 
  393 '<'. 
   393\&'<'. 
  394394.PP 
  395 .BR M-u . 
   395.BR M\-u . 
  396396Przechodzi do następnego katalogu w historii, podobne do kliknięcie myszką 
  397397w '>'. 
  398398.PP 
  399 .BR M-S-h ", " M-H . 
   399.BR M\-S\-h ", " M\-H . 
  400400Wyświetla historię katalogów, podobne działanie do kliknięcia myszką 'v'. 
  401401.PP 
  402402.\"NODE "  Shell Command Line" 
   
  404404Ta sekcja opisuje klawisze, które są użyteczne do efektywniejszego 
  405405wpisywania podczas podawania komend powłoki. 
  406406.PP 
  407 .BR M-Enter . 
   407.BR M\-Enter . 
  408408Kopiuje nazwę aktualniego wybranego pliku do linii poleceń. 
  409409.PP 
  410 .BR C-Enter . 
  411 To samo co M-Enter, działa tylko na konsoli typu Linux. 
   410.BR C\-Enter . 
   411To samo co M\-Enter, działa tylko na konsoli typu Linux. 
  412412.PP 
  413 .BR M-Tab . 
   413.BR M\-Tab . 
  414414Wykonuje dokończenie nazw plików, komend, zmiennych, użytkowników, nazw hostów 
  415415za Ciebie. 
  416416.PP 
  417 .BR "C-x t" ", " "C-x C-t" . 
  418 Kopiuje nazwy zaznaczonych plików (lub jeśli nie ma zaznaczonych - aktywnego) 
  419 w aktywnym (C-x t) lub nieaktywnym panelu (C-x C-t) do linii poleceń. 
   417.BR "C\-x t" ", " "C\-x C\-t" . 
   418Kopiuje nazwy zaznaczonych plików (lub jeśli nie ma zaznaczonych \- aktywnego) 
   419w aktywnym (C\-x t) lub nieaktywnym panelu (C\-x C\-t) do linii poleceń. 
  420420.PP 
  421 .BR "C-x p" ", " "C-x C-p" . 
   421.BR "C\-x p" ", " "C\-x C\-p" . 
  422422Pierwsza kombinacja kopiuje pełną ścieżkę z aktywnego, a druga z nieaktywnego 
  423423panelu. 
  424424.PP 
  425 .BR C-q . 
   425.BR C\-q . 
  426426Komenda 'quote' (cytuj) może być używana do wpisywania do wiersza poleceń znaków, które 
  427427normalnie przechwytywane są przez Commandera (tak jak znak '+'). 
  428428.PP 
  429 .BR M-p ", " M-n . 
  430 Używaj tych klawiszy, żeby przeglądać historię komend. M-p wyświetla poprzednią, 
  431 a M-n następną komendę. 
   429.BR M\-p ", " M\-n . 
   430Używaj tych klawiszy, żeby przeglądać historię komend. M\-p wyświetla poprzednią, 
   431a M\-n następną komendę. 
  432432.PP 
  433 .BR M-h . 
   433.BR M\-h . 
  434434Wyświetla historię aktualnej linii poleceń. 
  435435.PP 
  436436.\"NODE "  General Movement Keys" 
   
  442442Niektóre partie Midnight Commandera również używają tych klawiszy, 
  443443więc niniejsza sekcja może być użyteczna również dla tych partii. 
  444444.PP 
  445 .BR "strzałka w górę" ", " C-p . 
   445.BR "strzałka w górę" ", " C\-p . 
  446446Przechodzi jedną linię wstecz. 
  447447.PP 
  448 .BR "strzałka w dół" ", " C-n . 
   448.BR "strzałka w dół" ", " C\-n . 
  449449Przechodzi jedną linię naprzód. 
  450450.PP 
  451 .BR "Page Up" ", " M-v . 
   451.BR "Page Up" ", " M\-v . 
  452452Przechodzi jedną stronę wstecz. 
  453453.PP 
  454 .BR "Next Page" ", " "Page Down" ", " C-v . 
   454.BR "Next Page" ", " "Page Down" ", " C\-v . 
  455455Przechodzi jedną stronę naprzód. 
  456456.PP 
  457457.BR Home ", " A1 . 
   
  463463Przeglądarka pomocy i podgląd plików akceptują następujące klawisze 
  464464(poza tymi opisanymi powyżej). 
  465465.PP 
  466 .BR b ", " C-b ", " C-h ", " Backspace ", " Delete . 
   466.BR b ", " C\-b ", " C\-h ", " Backspace ", " Delete . 
  467467Przechodzi jedną stronę wstecz. 
  468468.PP 
  469469.BR "klawisz spacji" . 
   
  480480Linie wejściowe (te używane w linii komend i w oknach dialogowych), akceptują 
  481481następujące klawisze: 
  482482.PP 
  483 .BR C-a . 
   483.BR C\-a . 
  484484umieszcza kursor na początku linii. 
  485485.PP 
  486 .BR C-e . 
   486.BR C\-e . 
  487487umieszcza kursor na końcu linii. 
  488488.PP 
  489 .BR C-b ", " move-left . 
   489.BR C\-b ", " move\-left . 
  490490przenosi kursor o jedną pozycję w lewo. 
  491491.PP 
  492 .BR C-f ", " move-right . 
   492.BR C\-f ", " move\-right . 
  493493przenosi kursor o jedną pozycję w prawo. 
  494494.PP 
  495 .BR M-f . 
   495.BR M\-f . 
  496496przesuwa kursor o jedno słowo naprzód. 
  497497.PP 
  498 .BR M-b . 
   498.BR M\-b . 
  499499przesuwa kursor o jedno słowo wstecz. 
  500500.PP 
  501 .BR C-h ", " backspace . 
   501.BR C\-h ", " backspace . 
  502502kasuje poprzedni znak. 
  503503.PP 
  504 .BR C-d ", " Delete . 
   504.BR C\-d ", " Delete . 
  505505kasuje znak w miejscu kursora (nad nim). 
  506506.PP 
  507 .BR C-@ . 
   507.BR C\-@ . 
  508508wstawia zaznaczenie do kasowanie (patrz następne pozycje). 
  509509.PP 
  510 .BR C-w . 
   510.BR C\-w . 
  511511kopiuje tekst spomiędzy kursora i zaznaczenia do bufora i usuwa go z linii 
  512512poleceń. 
  513513.PP 
  514 .BR M-w . 
  515 to samo co C-w tylko, że nie usuwa tekstu z linii. 
   514.BR M\-w . 
   515to samo co C\-w tylko, że nie usuwa tekstu z linii. 
  516516.PP 
  517 .BR C-y . 
   517.BR C\-y . 
  518518wstawia spowrotem zawartość wyciętego bufora. 
  519519.PP 
  520 .BR C-k . 
   520.BR C\-k . 
  521521wycina tekst od kursora do końca linii. 
  522522.PP 
  523 .BR M-p ", " M-n . 
  524 Używaj tych klawiszy, żeby przeglądać historię komend. M-p wyświetla poprzednią, 
  525 a M-n następną. 
   523.BR M\-p ", " M\-n . 
   524Używaj tych klawiszy, żeby przeglądać historię komend. M\-p wyświetla poprzednią, 
   525a M\-n następną. 
  526526.PP 
  527 .BR M-C-h ", " M-Backspace . 
   527.BR M\-C\-h ", " M\-Backspace . 
  528528kasuje jedno słowo wstecz (poprzednie). 
  529529.PP 
  530 .BR M-Tab . 
   530.BR M\-Tab . 
  531531Wykonuje dokończenie nazw plików, komend, zmiennych, użytkowników, nazw hostów 
  532532za Ciebie. 
  533533.PP 
   
  568568Tryb "Brief" pokazuje tylko nazwę pliku i ma dwie kolumny (dzięki temu 
  569569może pokazywać nawet dwa razy więcej niż inne tryby). Tryb "Long" jest 
  570570podobny do wyniku polecenia 
  571 .BR "ls -l" . 
   571.BR "ls \-l" . 
  572572Zabiera on szerokość całego ekranu. 
  573573.PP 
  574574Jeśli wybierzesz tryb "user" (użytkownika), będziesz mógł wybrać własny 
   
  594594jest alternatywą dla format 
  595595.BR size . 
  596596Wyświetla rozmiar plików, a dla katalogów po prostu wyświetla tekst 
  597 "SUB-DIR" lub "UP--DIR". 
   597"SUB\-DIR" lub "UP\-\-DIR". 
  598598.TP 
  599599.B type 
  600600wyświetla jednoznakowy opis typu pliku. Ten znak jest taki sam co ten 
  601 wyświetlany prze komendę ls z flagą -F. Wyświetlana jest gwiazdka 
   601wyświetlany prze komendę ls z flagą \-F. Wyświetlana jest gwiazdka 
  602602dla plików wykonywalnych, 
  603603ukośnik dla katalogów, małpa (@) dla dowiązań, znak równości dla gniazd, 
  604604minus dla urządzeń niestniejących, znak plus dla urządzeń istniejących, 
   
  638638grupa pliku. 
  639639.TP 
  640640.B inode 
  641 numer i-węzła pliku. 
   641numer i\-węzła pliku. 
  642642.PP 
  643643Możesz również używać następujących znaków dla zmiany wyświetlania: 
  644644.TP 
   
  692692.SH "    Porządek sortowania (Sort order...)" 
  693693Istnieje osiem porządków sortowania. Przez: nazwę, rozszerzenie, 
  694694datę modyfikacje, datę odczytu, datę zmiany, rozmiar, 
  695 numeru i-węzła i niesortowane. Porządek sortowanie możesz wybrać w oknie 
   695numeru i\-węzła i niesortowane. Porządek sortowanie możesz wybrać w oknie 
  696696dialogowym porządku sortowania. Możliwe jest również wybranie porządku 
  697697wstecznego (od tyłu). 
  698698.PP 
   
  715715.\"NODE "  File Menu" 
  716716.SH "Menu plików (File menu)" 
  717717.PP 
  718 Midnight Commander używa klawiszy F1 - F10 jako skrótów klawiszowych do komend 
  719 występujących w menu plików. Na terminalach bez funkcji klawiszowych (F1 - F10) 
   718Midnight Commander używa klawiszy F1 \- F10 jako skrótów klawiszowych do komend 
   719występujących w menu plików. Na terminalach bez funkcji klawiszowych (F1 \- F10) 
  720720można używać kombinacji klawisza Escape i numeru ( odpowiednio 1 dla F1, 
  7217212 dla F2 itd. ) 
  722722.PP 
   
  737737służącym do obsługi zewnętrznych programów i dodatkowych opcji Midnight 
  738738Commandera. 
  739739.PP 
  740 .B Podgląd (F3, Shift-F3) 
   740.B Podgląd (F3, Shift\-F3) 
  741741.PP 
  742742Włącza podgląd aktualnie wybranego pliku. Standardowowo wywoływany jest 
  743743wbudowany podgląd plików, ale jeśli opcja "Use internal view" jest wyłączona, 
   
  747747.B PAGER 
  748748nie została jeszcze zdefiniowana, wywoływana jest komenda "view". Jeśli użyjesz 
  749749kombinacji klawiszy 
  750 .BR Shift-F3 , 
   750.BR Shift\-F3 , 
  751751pogląd zostanie wywołany bez jakiegokolwiek 
  752752formatownia pliku. 
  753753.PP 
  754 .B Filtrowany podgląd (M-!) 
   754.B Filtrowany podgląd (M\-!) 
  755755.PP 
  756756Ta kombinacja klawiszy oczekuje na komendę i jej argument (argumentem standardowo 
  757757jest wybrany aktualnie plik), całe wyjście programu przekierowywane jest do pliku, 
   
  770770katalogu w 
  771771nieaktywnym panelu, po czym kopiuje aktualny plik (lub wybrane 
  772772jeśli wybrano jakiekolwiek) do katalogu, który wybraliśmy w oknie dialogowym. 
  773 Podczas procesu kopiowania możesz go w każdej chwili przerwać wciskając C-c lub 
   773Podczas procesu kopiowania możesz go w każdej chwili przerwać wciskając C\-c lub 
  774774Esc. Żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat jokerów w ścieżce źródłowej 
  775775(którymi najczęściej będą * lub ^\\(.*\\)$) i innych możliwych określeń w 
  776776katalogu docelowym zobacz kategorię 
  777777.B "Maski kopiowania/przenoszenia" 
  778778.PP 
  779779Na niektórych systemach możliwe jest kopiowanie w tle, robi się to klikając 
  780 na przycisk backgorund (lub naciskając kombinację M-b w oknie dialogowym). 
   780na przycisk backgorund (lub naciskając kombinację M\-b w oknie dialogowym). 
  781781Background Jobs jest używane do kontrolowania prac w tle. 
  782782.PP 
  783 .B Link (C-x l) 
   783.B Link (C\-x l) 
  784784.PP 
  785785Tworzy sztywne dowiązanie do aktualnego pliku. 
  786786.PP 
  787 .B SymLink (C-x s) 
   787.B SymLink (C\-x s) 
  788788.PP 
  789789Tworzy symboliczne dowiązanie do aktualnego pliku. Dla tych, którzy nie wiedzą 
  790790co to jest dowiązanie: tworzenie dowiązania do pliku jest tak jak kopiowanie 
   
  808808pokazuje znak "@" przed nazwą pliku jeśli jest dowiązaniem 
  809809symbolicznym do innych 
  810810(poza katalogami, przed którymi pokazuje tyldę (~)). Oryginalny plik wskazywany 
  811 przez dowiązanie jest pokazywany w linii mini-statusu, jeśli opcja 
  812 .I "Show mini-status" 
   811przez dowiązanie jest pokazywany w linii mini\-statusu, jeśli opcja 
   812.I "Show mini\-status" 
  813813jest włączona. Używaj dowiązań symbolicznych, jeśli chcesz unikąć problemów z 
  814814rozpoznawaniem twardych dowiązań. 
  815815.PP 
   
  818818Włącza okno dialogowe, gdzie standardowo wpisana jest nazwa katalogu w 
  819819nieaktywnym panelu, i przenosi aktualnie wybrany plik (lub zaznaczone jeśli 
  820820choć jeden jest zaznaczony) do katalogu wpisanego w oknie dialogowym. Podczas 
  821 procesu przenoszenia możesz użyć kombinacji klawiszy C-c lub ESC, żeby przerwać 
   821procesu przenoszenia możesz użyć kombinacji klawiszy C\-c lub ESC, żeby przerwać 
  822822operację. Po więcej szczegółów zobacz operację 
  823823.B Kopiuj 
  824824opisaną powyżej. Większość rzeczy jest całkiem podobna. 
  825825.PP 
  826826Na niektórych systemach możliwe jest przenoszenie w tle, robi się to klikając 
  827 na przycisk background (lub naciskając kombinację M-b w oknie dialogowym). 
   827na przycisk background (lub naciskając kombinację M\-b w oknie dialogowym). 
  828828Background Jobs jest używane do kontrolowania prac w tle. 
  829829.PP 
  830830.B "Utwórz katalog (F7)" 
   
  834834.B Kasuj (F8) 
  835835.PP 
  836836Kasuje aktualnie wybrany lub zaznaczone pliki w aktywnym panelu. Podczas 
  837 procesu możesz nacisnąć C-C lub Esc żeby przerwać operację. [skasowane pliki 
  838 nie będą jednak odzyskane - przyp. tłumacza]. 
   837procesu możesz nacisnąć C\-C lub Esc żeby przerwać operację. [skasowane pliki 
   838nie będą jednak odzyskane \- przyp. tłumacza]. 
  839839.PP 
  840840.B Zaznacz grupę (+) 
  841841.PP 
   
  853853Używane do odznaczania grupy plików. Jest przeciwieństwem komendy 
  854854.IR "Zaznacz pliki" . 
  855855.PP 
  856 .B Wyjdź (F10, Shift-F10) 
   856.B Wyjdź (F10, Shift\-F10) 
  857857.PP 
  858 Zamyka Midnight Commandera. Shift-F10 jest używany jeśli używasz 
  859 "wrappera" powłoki. Shift-F10 nie przeniesie cię do katalogu, w którym 
   858Zamyka Midnight Commandera. Shift\-F10 jest używany jeśli używasz 
   859"wrappera" powłoki. Shift\-F10 nie przeniesie cię do katalogu, w którym 
  860860byłeś ostatnio w Midnight Commanderze, zamiast tego przejdzie do katalogu, 
  861861z którego uruchomiłeś program. 
  862862.PP 
  863863.\"NODE "    Quick cd" 
  864 .SH "    Szybka zmiana katalogów (Quick cd) M-c" 
   864.SH "    Szybka zmiana katalogów (Quick cd) M\-c" 
  865865Ta komenda jest bardzo użyteczna, jeśli masz już pełną linię poleceń, a 
  866866chcesz przejść do innego katalogu. Uruchamia ona małe okno dialogowe, 
  867867w którym podajesz to co po normalnej komendzie 
   
  879879Komenda "Panels on/off" pokazuje wyjście ostatniej komendy interpetatora 
  880880poleceń. Działa ona tylko na terminalach typu Linux lub FreeBSD. 
  881881.PP 
  882 Komenda porównywania katalogów (Compare directories) (C-x d) porównuje 
   882Komenda porównywania katalogów (Compare directories) (C\-x d) porównuje 
  883883zawartości panelu katalogowego z drugim. Możesz potem użyc Kopiuj (F5) 
  884884żeby stworzyć dwa dokładnie identyczne panele. Metoda "quick" porównuje 
  885885tylko i wyłącznie rozmiary plików i ich daty. Metoda "thorough" porównuje 
  886886pliki bajt po bajcie. Ta metoda działa tylko wtedy kiedy komputer obsługuje 
  887 wywołanie mmap(2). Metoda "size-only" zwraca uwagę tylko na rozmiar plików. 
   887wywołanie mmap(2). Metoda "size\-only" zwraca uwagę tylko na rozmiar plików. 
  888888Nie ma dla niej żadnego znaczenia czy plik ma inną datę lub zawartość, liczy 
  889889się tylko rozmiar. 
  890890.PP 
  891891Komenda historii komend (Command history) pokazuje listę wpisanych komend. 
  892892Ta, którą wybierzesz, jest kopiowana do linii poleceń. Do historii komend 
  893 można mieć dostęp również przy użyciu kombinacji M-p lub M-n. 
   893można mieć dostęp również przy użyciu kombinacji M\-p lub M\-n. 
  894894.PP 
  895 Komenda hotlisty katalogów (Directory hotlist) (C-\\) pozwala na zmienianie 
   895Komenda hotlisty katalogów (Directory hotlist) (C\-\\) pozwala na zmienianie 
  896896katalogów do tych najczęściej używanych dużo szybciej. 
  897897.PP 
  898898Komenda panelu zewnętrznego (External panelize) pozwala na wykonywania programów 
   
  916916.PP 
  917917Żeby nie mieć zbyt dużych opóźnień Midnight Commander skanuje tylko małą 
  918918ilość katalogów (tę potrzebną w danej chwili). Jeśli jakiegoś katalogu nie 
  919 widać przejdź do jego katalogu nadrzędnego i naciśnij C-r (lub F2). 
   919widać przejdź do jego katalogu nadrzędnego i naciśnij C\-r (lub F2). 
  920920.PP 
  921921Możesz używać następujących klawiszy: 
  922922.PP 
   
  927927zwykłego panelu. W podglądzie drzewa zmienia katalog w drugim panelu i zostaje 
  928928w trybie podglądu drzewa w panelu aktywnym. 
  929929.PP 
  930 .BR C-r ", " F2 " (Rescan)." 
   930.BR C\-r ", " F2 " (Rescan)." 
  931931Odświeża aktualny katalog. Używane jeśli drzewo nie jest już aktualne. Nie 
  932932pokazuje katalogów, które już istnieją lub pokazuje te, których już nie ma. 
  933933.PP 
   
  964964(Delete). 
  965965Kasuje katalog z systemu plików. 
  966966.PP 
  967 .BR C-s ", " M-s . 
   967.BR C\-s ", " M\-s . 
  968968Szuka natępnego katalogu spełniającego podane warunki szukania. Jeśli taki 
  969969nie istnieje te klawisze spowodują przemieszczenie się o jedną linię w dół. 
  970970.PP 
  971 .BR C-h ", " Backspace . 
   971.BR C\-h ", " Backspace . 
  972972Kasuje ostatni znak w ciągu znaków do poszukiwania. 
  973973.PP 
  974974.BR "Jakikolwiek inny klawisz" . 
  975975Dodaje klawisz do ciągu znaków do szukania i przenosi do najbliższego 
  976976katalogu, którego nazwa zaczyna się od tych znaków. W podglądzie drzewa musisz 
  977 najpierw uaktywnić szukanie naciskając C-s. Ciąg szukający jest pokazywany 
  978 w linii mini-statusu. 
   977najpierw uaktywnić szukanie naciskając C\-s. Ciąg szukający jest pokazywany 
   978w linii mini\-statusu. 
  979979.PP 
  980980Następujące klawisze są dostępne tylko w drzewie katalogów. Nie działają one 
  981981w poglądzie katalogów. 
   
  10121012Przycisk Quit kończy przeszukiwanie. Przycisk Panelize umieści znalezione 
  10131013pliki w aktywnym panelu katalogowym tak, że będziesz mógł wykonywać na nich 
  10141014standardowe czynności (podgląd, kopiowanie, przenoszenie, kasowanie itp.). 
  1015 Po spanelizowaniu wystarczy naciśnąć C-r żeby powrócić do normalnego trybu. 
   1015Po spanelizowaniu wystarczy naciśnąć C\-r żeby powrócić do normalnego trybu. 
  10161016.PP 
  10171017Możliwe jest posiadanie listy katalogów, których szukanie plików nie 
  10181018powinno uwzględniać (na przykład możesz chcieć ominąć przeszukiwanie CDROMu 
   
  10471047i następującej komendy: 
  10481048.PP 
  10491049.nf 
  1050 find . -type l -print 
   1050find . \-type l \-print 
  10511051.fi 
  10521052Zanim komenda zakończy działanie, zawartość katalogów nie będzie już dłużej 
  10531053zawartością aktualnego katalogu, ale wszystkie pliki będą symbolicznymi 
   
  10721072Hotlista katalogów pokazuje nazwy katalogów wprowadzonych do hotlisty. 
  10731073Midnight Commander zmieni miejsce do tego, które wskazuje nazwa katalogu. 
  10741074Z hotlisty możesz wyrzucać już dodane pozycje par nazw/wskazań i dodawać nowe. 
  1075 Dla dodawania możesz wykorzystać kombinację (C-x h), która dodaje 
   1075Dla dodawania możesz wykorzystać kombinację (C\-x h), która dodaje 
  10761076ścieżkę 
  10771077aktualnego katalogu do hotlisty. Użytkownik musi tylko podać pod jaką 
  10781078nazwą ma być ten katalog widoczny. 
   
  11571157przy użyciu tego menu, ładowany jest plik .mc.menu z aktualnego katalogu, ale 
  11581158tylko wtedy kiedy jest on w posiadaniu użytkownika lub roota i mamy do niego 
  11591159prawa zapisu. Jeśli takiego nie ma próbuje się z plikiem ~/.mc/menu z tymi 
  1160 samymi założeniami, jeśli jego też nie ma - używa się standardowego pliku 
   1160samymi założeniami, jeśli jego też nie ma \- używa się standardowego pliku 
  11611161systemowego, który znajduje się w @prefix@/share/mc/mc.menu. 
  11621162.PP 
  11631163Format pliku z menu użytkownika jest bardzo prosty. Linie zaczynające się 
   
  11771177.PP 
  11781178.nf 
  11791179A       Wyrzuć aktualny plik. 
  1180         od -c %f 
   1180        od \-c %f 
  11811181 
  11821182B       Stwórz raport o błędzie i wyślij do roota. 
  1183         I=`mktemp ${MC_TMPDIR:-/tmp}/mail.XXXXXX` || exit 1 
   1183        I=`mktemp ${MC_TMPDIR:\-/tmp}/mail.XXXXXX` || exit 1 
  11841184        vi $I 
  1185         mail -s "Błąd Midnight Commandera" root < $I 
  1186         rm -f $I 
   1185        mail \-s "Błąd Midnight Commandera" root < $I 
   1186        rm \-f $I 
  11871187 
  11881188M       Przeczytaj pocztę. 
  1189         emacs -f rmail 
   1189        emacs \-f rmail 
  11901190 
  11911191N       Przeczytaj grupę dyskucyjną. 
  1192         emacs -f gnus 
   1192        emacs \-f gnus 
  11931193 
  11941194J       Skopiuj rekursywnie cały aktualny katalog. 
  1195         tar cf - . | (cd %D && tar xvpf -) 
   1195        tar cf \- . | (cd %D && tar xvpf \-) 
  11961196 
  11971197= f *.tar.gz | f *.tgz & t n 
  11981198X       Zdekompresuj skompresowany plik tar. 
   
  12491249Jeśli warunek rozpoczyna się od '=?' zamiast '=' droga przechodzenia 
  12501250przez warunki będzie pokazywana 
  12511251za każdym razem kiedy warunek będzie obliczany [przydatne do wyszukiwania błędów 
  1252 - przyp. tłumacza]. 
   1252\- przyp. tłumacza]. 
  12531253.PP 
  12541254Warunki są obliczane od lewej do prawej. Oznacza to, że 
  12551255.nf 
   
  12651265.nf 
  12661266= f *.tar.gz | f *.tgz & t n 
  12671267L       Listuje zawartość skompresowanego archiwum tar 
  1268         gzip -cd %f | tar xvf - 
   1268        gzip \-cd %f | tar xvf \- 
  12691269.fi 
  12701270.PP 
  12711271.B Warunki dodania 
   
  12761276.PP 
  12771277Możesz łączyć ze sobą standardowe i dodane warunki zaczynając warunek od 
  12781278kombinacji 
  1279 '+=' lub '=+' (lub '+=?' lub '=+?' jeśli chcesz zobaczyć trasę błędów). 
   1279\&'+=' lub '=+' (lub '+=?' lub '=+?' jeśli chcesz zobaczyć trasę błędów). 
  12801280Jeśli chcesz użyć różnych warunków, dodanego i standardowego, 
  12811281możesz poprzedzić wpis menu dwoma wierszami warunkowymi. Jednym zaczynającym 
  12821282się od znaku '+', a drugim od '='. 
   
  13331333.PP 
  13341334.I Show Backup Files. 
  13351335Standardowo Midnight Commander nie wyświetla plików kończących się znakiem 
  1336 '~' (tak jak komenda ls -B w wersji GNU). 
   1336\&'~' (tak jak komenda ls \-B w wersji GNU). 
  13371337.PP 
  13381338.I Show Hidden Files. 
  13391339Standardowo Midnight Commander wyświetla wszystkie pliki zaczynające się 
  1340 od kropki (tak jak ls -a). 
   1340od kropki (tak jak ls \-a). 
  13411341.PP 
  13421342.I Mark moves down. 
  13431343Standardowo kiedy zaznaczasz plik (zarówno przy klawisze Insert) 
   
  13581358.I Fast directory reload. 
  13591359Standardowo ta opcja jest wyłączona. Jeśli ją włączysz Midnight Commander 
  13601360będzie używał triku do sprawdzenia czy zawartość katalogu się zmieniła. 
  1361 Trik polega na tym, że sprawdza się i-węzeł katalogu i jeśli się on zmienił 
   1361Trik polega na tym, że sprawdza się i\-węzeł katalogu i jeśli się on zmienił 
  13621362to katalog jest ładowany na nowo. Oznacza to przeładowywanie zawartości panelu 
  13631363tylko wtedy, kiedy tworzysz lub kasujesz pliki. Jeśli robisz inne zmiany 
  13641364(rozmiaru, właściciela, uprawnień, grupy itp.) będziesz musiał ręcznie przeładować 
  1365 widok (np. używając kombinacji klawiszy C-r). 
   1365widok (np. używając kombinacji klawiszy C\-r). 
  13661366.PP 
  13671367.B Zatrzymaj po uruchomieniu 
  13681368.PP 
   
  13731373.I Nigdy (Never) 
  13741374Oznacza, że nie chcesz widzieć wyjścia twojej komendy. Jeśli używasz 
  13751375termianala typu Linux lub FreeBSD czy też xterm, będziesz mógł jednak 
  1376 zobaczyć jej wyjście naciskając C-o. 
   1376zobaczyć jej wyjście naciskając C\-o. 
  13771377.IP 
  13781378.I "On dumb terminals" 
  13791379Będziesz miał pauzę po uruchomieniu na terminalach, które nie są w stanie 
   
  14361436.I Dokańczanie: pokaż wszystkie (Complete: show all). 
  14371437Standardowo Midnight Commander pokazuje wszystkie możliwe dokończenia 
  14381438jeśli jest ich więcej, kiedy naciśniesz drugi raz klawisz 
  1439 .BR M-Tab , 
   1439.BR M\-Tab , 
  14401440za pierwszym razem, po prostu dokańcza to na ile można i wydaje krótki 
  14411441dźwięk. Jeśli chcesz widzieć wszystkie możliwości po pierwszym naciśnięciu 
  1442 .B M-Tab 
   1442.B M\-Tab 
  14431443włącz tę opcję. 
  14441444.PP 
  14451445.I Obrotowy myślnik (Rotating dash). 
   
  14471447się myślnik w lewym górnym rogu, jeśli będzie akurat w trakcie wykonywania 
  14481448jakiegoś procesu. 
  14491449.PP 
  1450 .I Lynx-like motion. 
   1450.I Lynx\-like motion. 
  14511451Jeśli ta opcja jest włączona, możesz używać strzałek przemieszczenia 
  14521452żeby automatycznie zmieniać katalog jeśli aktualnie wybrany katalog jest 
  14531453podkatalogiem, a linia poleceń jest pusta. Standardowo ta opcja jest wyłączona. 
   
  14941494typu (np. katalogi, pliki typu core, wykonywalne, ...). 
  14951495.PP 
  14961496Jeśli opcja 
  1497 .I Show Mini-Status 
   1497.I Show Mini\-Status 
  14981498jest włączona, jeden wiersz informacji statusowych na temat aktualnie 
  14991499wybranej rzeczy w panelu, będzie pokazany na dole panelu. 
  15001500.PP 
   
  15071507.\"NODE "    Display bits" 
  15081508.SH "    Wyświetlanie znaków (Display bits)" 
  15091509Używane do konfigurowania zakresu znaków widocznych potem na ekranie. 
  1510 To ustawienie może być 7-bitowe jeśli twój terminal obsługuje tylko 
  1511 siedmiobitowe wyjście, ISO-8859-1 wyświetla wszystkie znaki z mapy 
  1512 ISO-8859-1 a pełny 8 bitowy przeznaczony jest dla tych terminali, które radzą 
   1510To ustawienie może być 7\-bitowe jeśli twój terminal obsługuje tylko 
   1511siedmiobitowe wyjście, ISO\-8859\-1 wyświetla wszystkie znaki z mapy 
   1512ISO\-8859\-1 a pełny 8 bitowy przeznaczony jest dla tych terminali, które radzą 
  15131513sobie z wyświetlaniem znaków ośmiobitowych. 
  15141514.PP 
  15151515Zobacz sekcję 
   
  15181518.PP 
  15191519.\"NODE "    Learn keys" 
  15201520.SH "    Nauka klawiszy (Learn keys)" 
  1521 W tym oknie możesz przetestować czy twoje klawisz F1-F20, Home, End itp. 
   1521W tym oknie możesz przetestować czy twoje klawisz F1\-F20, Home, End itp. 
  15221522pracują poprawnie na twoim terminalu. Często nie działają tak, ponieważ 
  15231523bazy danych terminali są poniszczone. 
  15241524.PP 
   
  16421642.PP 
  16431643.I Poprzedni katalog (Previous directory) 
  16441644Możesz przeskakiwać do katalogu, w którym byłeś poprzednio, używając specjalnej 
  1645 nazwy katalogu '-' tak jak: 
  1646 .B cd - 
   1645nazwy katalogu '\-' tak jak: 
   1646.B cd \- 
  16471647.PP 
  16481648.I katalogi CDPATH 
  16491649Jeśli katalog wybrany do przejścia nie jest w naszym aktualnym katalogu, to 
   
  17631763mogą wstawiać komendy startowe do pliku ~/.mc/tcshrc. 
  17641764.PP 
  17651765Jeśli kod powłoki w tle jest użyty, możesz zawiesić aplikację w dowolnej chwili 
  1766 po prostu naciskając kombinację C-o i przeskakując spowrotem do Midnight 
   1766po prostu naciskając kombinację C\-o i przeskakując spowrotem do Midnight 
  17671767Commandera, jeśli zawiesisz jakąś aplikację nie będziesz mógł używać innych 
  17681768zewnętrznych komend zanim nie wyjdziesz z aplikacji, którą przerwałeś. 
  17691769.PP 
   
  17761776.\"NODE "Chmod" 
  17771777.SH "Chmod" 
  17781778Okno Chmod jest używane do zmieniania atrybutów grupy plików lub katalogów. 
  1779 Może być ono wywołane kombinacją C-x c. 
   1779Może być ono wywołane kombinacją C\-x c. 
  17801780.PP 
  1781 Okno Chmod ma dwie części - 
   1781Okno Chmod ma dwie części \- 
  17821782.I Uprawnienia (Permissions) 
  17831783i 
  17841784.I Plik (File) 
   
  18311831.\"NODE "Chown" 
  18321832.SH "Chown" 
  18331833Komenda chown jest używana do zmiany właściela/grupy pliku. Skrótem 
  1834 klawiszowym jest kombinacja C-x o. 
   1834klawiszowym jest kombinacja C\-x o. 
  18351835.PP 
  18361836.\"NODE "Advanced Chown" 
  18371837.SH "Zaawansowane chown (Advanced Chown)" 
   
  19201920.B "Use shell patterns on" 
  19211921.PP 
  19221922Jeśli opcja obsługi wzorców powłoki jest włączona, możesz używać znaków '*' i 
  1923 '?' w maskach źródłowych. Działają one tak jak w powłoce. W masce docelowej możesz 
   1923\&'?' w maskach źródłowych. Działają one tak jak w powłoce. W masce docelowej możesz 
  19241924używać tylko '*' i '\\<cyfra>'. Pierwsza maska '*' w nazwie docelowej 
  19251925odnosi sie do pierwszej gwiazdki w masce źródłowej, druga do drugiej itd. 
  19261926Joker '\\1' odnosi się do pierwszego jokera w masce źródłowej, '\\2' odnosi 
   
  19581958.B "Konwersje nazwy (Case Conversions)" 
  19591959.PP 
  19601960Możesz również zmieniać nazwy plików. Jeśli użyjesz '\\u' lub 
  1961 '\\l' w masce docelowej, następny znak będzie przekonwertowany na 
   1961\&'\\l' w masce docelowej, następny znak będzie przekonwertowany na 
  19621962duży lub mały, zależnie od podanej opcji. 
  19631963.PP 
  19641964Jeśli użyjesz '\\U' lub '\\L' w masce docelowej, następne znaki będą 
  19651965zmieniane na małe lub duże (zależnie od opcji), aż do napotkania znaku 
  1966 '\\E' lub następnych '\\U', '\\L' bądź też końca linii. 
   1966\&'\\E' lub następnych '\\U', '\\L' bądź też końca linii. 
  19671967.PP 
  19681968Konwersje '\\u' i '\\l' mają wyższy priorytet niż '\\U' i '\\L'. 
  19691969.PP 
   
  20262026.B F7 
  20272027Normalne wyszukiwanie\wyszukiwanie w trybie hex. 
  20282028.PP 
  2029 .BR C-s . 
   2029.BR C\-s . 
  20302030Zaczyna normalne szukanie jeśli nie było żadnego wcześniej, w przeciwnym 
  20312031razie szuka następnego wystąpienia. 
  20322032.PP 
  2033 .BR C-r . 
   2033.BR C\-r . 
  20342034Zaczyna szukanie wsteczne jeśli jeszcze żadnego nie było, w przeciwnym 
  20352035razie szuka następnego wystąpienia. 
  20362036.PP 
   
  20542054.BR F10 ", " Esc . 
  20552055Wychodzi z wbudowanego podglądu. 
  20562056.PP 
  2057 .BR "Page Down" ", " space ", " C-v . 
   2057.BR "Page Down" ", " space ", " C\-v . 
  20582058Przewija jedną stronę naprzód. 
  20592059.PP 
  2060 .BR "Page Up" ", " M-v ", " C-b ", " backspace . 
   2060.BR "Page Up" ", " M\-v ", " C\-b ", " backspace . 
  20612061Przewija jedną stronę wstecz. 
  20622062.PP 
  20632063.BR "strzałka w dół" . 
   
  20662066.BR "strzałka w górę" . 
  20672067Przewija jedną linię wstecz. 
  20682068.PP 
  2069 .BR C-l . 
   2069.BR C\-l . 
  20702070Odświeża ekran. 
  20712071.PP 
  20722072.BR ! . 
  20732073Włącza powłokę w aktualnym katalogu roboczym. 
  20742074.PP 
  2075 .BR C-f . 
   2075.BR C\-f . 
  20762076Przeskakuje do następnego pliku. 
  20772077.PP 
  2078 .BR C-b . 
   2078.BR C\-b . 
  20792079Przeskakuje do poprzedniego pliku. 
  20802080.PP 
  2081 .BR M-r . 
   2081.BR M\-r . 
  20822082Przełącza linijkę. 
  20832083.PP 
  20842084Możliwe jest poinstruowanie podglądu pliku jak ma wyświetlać plik, zobacz 
   
  20862086.\"NODE "Internal File Editor" 
  20872087.SH "Wbudowany edytor plików" 
  20882088Wbudowany edytor plików ma większość funkcji posiadanych przez inne 
  2089 edytory pełno-ekranowe. Jest wywoływany po naciśnięciu klawisza 
   2089edytory pełno\-ekranowe. Jest wywoływany po naciśnięciu klawisza 
  20902090.B F4 
  20912091o ile opcja 
  20922092.I use_internal_edit 
   
  20982098.IR "klawisz dla klawisza undo" ; 
  20992099rozciągane menu; wklejanie plików; definiowanie makr; szukanie i 
  21002100zastępowanie wyrażeń regularnych; strzałki z Shiftem zaznaczające teksty 
  2101 w stylu MSW-MAC (tylko dla konsoli typu Linux); przełączanie trybu 
  2102 wstawiania-zastępowania; opcja pozwalająca na "przerzucenie" bloku tekstu 
   2101w stylu MSW\-MAC (tylko dla konsoli typu Linux); przełączanie trybu 
   2102wstawiania\-zastępowania; opcja pozwalająca na "przerzucenie" bloku tekstu 
  21032103przez komendę powłoki jak na przykład indent. 
  21042104.PP 
  21052105Edytor jest bardzo prosty w użyciu i nie wymaga żadnego przygotowania. Aby 
  21062106zobaczyć jakie są klawisze po prostu obejrzyj odpowiednie menu 
  21072107rozwijalne. Inne klawisze to: przemieszczanie z Shiftem zaznaczające tekst. 
  2108 .B Ctrl-Ins 
   2108.B Ctrl\-Ins 
  21092109kopiuje do pliku 
  21102110.B cooledit.clip 
  21112111a 
  2112 .B Shift-Ins 
   2112.B Shift\-Ins 
  21132113wkleja z pliku cooledit.clip. 
  2114 .B Shift-Del 
   2114.B Shift\-Del 
  21152115Wycina do 
  21162116.BR cooledit.clip , 
  21172117a 
  2118 .B Ctrl-Del 
   2118.B Ctrl\-Del 
  21192119kasuje zaznaczony tekst. Klawisze dokończenia również dają Enter z 
  21202120automatycznym wcięciem. Podświetlanie myszą również działa, 
  21212121i możesz je przesłonić i spowodować normalne zaznaczanie tekstu (takie jak 
  21222122obsługuje terminal) po prostu trzymając klawisz Shift. 
  21232123.PP 
  21242124Aby zdefiniować makro, naciśnij 
  2125 .B Ctrl-R 
   2125.B Ctrl\-R 
  21262126i potem naciśnij klawisze, które chcesz aby były wykonywane. Naciśnij 
  21272127ponownie 
  2128 .B Ctrl-R 
   2128.B Ctrl\-R 
  21292129kiedy skończysz. Możesz również przyporządkować makro do dowolnego klawisza 
  21302130jaki chcesz naciskając ten klawisz. Makro jest wykonywane kiedy naciśniesz 
  2131 .B Ctrl-A 
   2131.B Ctrl\-A 
  21322132i przyporządkowany klawisz. Makro jest wykonywane również jeśli naciśniesz 
  21332133klawisz Meta, Ctrl, lub Esc i wybrany klawisz, jednak tylko jeśli ten 
  21342134klawisz nie jest używane przez inne funkcje. Raz zdefiniowane, makro 
   
  21452145.PP 
  21462146.nf 
  21472147#!/bin/sh 
  2148 /usr/bin/indent -kr -pcs $HOME/.mc/cedit/cooledit.block >& /dev/null 
   2148/usr/bin/indent \-kr \-pcs $HOME/.mc/cedit/cooledit.block >& /dev/null 
  21492149cat /dev/null > $HOME/.mc/cedit/cooledit.error 
  21502150.fi 
  21512151.PP 
   
  21862186na właściwej pozycji. Możesz także nacisnąć pierwsze litery, którymi różnią 
  21872187się możliwości aby odrzucić tak dużą część dokończeń jak to tylko możliwe. 
  21882188Jeśli naciśniesz znowu 
  2189 .BR M-Tab , 
   2189.BR M\-Tab , 
  21902190pokazane zostaną tylko te pozycje, które zaczynają się od kolejnych 
  21912191podanych liter. Kiedy nie maja już więcej możliwości, okno znika, ale 
  21922192możesz je wcześniej schować używając klawiszy anulujących: 
   
  21952195oraz strzałek w lewo i prawo. Jeśli 
  21962196Complete: show all 
  21972197jest wyłączone, okno z listą włącza się dopiero wtedy, kiedy naciskasz 
  2198 .B M-Tab 
   2198.B M\-Tab 
  21992199po raz drugi. Za pierwszym razem MC wydaje tylko krótki dźwięk. 
  22002200.PP 
  22012201.\"NODE "Virtual File System" 
   
  22482248.PP 
  22492249.nf 
  22502250    /#ftp:ftp.nuclecu.unam.mx/linux/local 
  2251     /#ftp:tsx-11.mit.edu/pub/linux/packages 
   2251    /#ftp:tsx\-11.mit.edu/pub/linux/packages 
  22522252    /#ftp:!behind.firewall.edu/pub 
  2253     /#ftp:guest@remote-host.com:40/pub 
   2253    /#ftp:guest@remote\-host.com:40/pub 
  22542254    /#ftp:miguel:xxx@server/pub 
  22552255.fi 
  22562256.PP 
   
  22712271.PP 
  22722272Jeśli używasz systemu ftpfs będąc za routerem filtrującym, który nie 
  22732273pozwala ci na używanie standardowej metody otwierania plików, możesz 
  2274 chcieć wymusić na programie używanie trybu passive-open. Aby tego używać 
   2274chcieć wymusić na programie używanie trybu passive\-open. Aby tego używać 
  22752275ustaw opcję ftpfs_use_passive_connections w pliku inicjującym. 
  22762276.PP 
  22772277Midnight Commander przechowuje listę katalogów w buforze podręcznym. Czas wyrzucania 
  22782278bufora jest ustawiany w oknie dialogowym Wirtualnego Systemu Plików. To ma 
  22792279śmieszną właściwość taką, że nawet kiedy wystąpią jakieś zmiany w katalogu, nie 
  22802280będą one pokazane w strukturze katalogów, dopóki nie wymusisz tego przy 
  2281 użyciu kombinacji C-r. To jest dobre rozwiązanie (jeśli myślisz, że to jest 
   2281użyciu kombinacji C\-r. To jest dobre rozwiązanie (jeśli myślisz, że to jest 
  22822282bug, to pomyśl o pracy na zdalnych systemach położonych po drugiej stronie 
  22832283Atlantyku przy użyciu ftpfs :) ). 
  22842284.PP 
  22852285.\"NODE "  Tar File System" 
  22862286.SH "  System plików tar (Tar File System)" 
  2287 System plików tar pozwala na dostęp w trybie tylko-do-odczytu do plików typu 
   2287System plików tar pozwala na dostęp w trybie tylko\-do\-odczytu do plików typu 
  22882288tar i do skompresowanych plików typu tar, za pomocą komendy chdir. Aby 
  22892289zmienić katalog na plik tar, możesz zmienić aktualny katalog używając 
  22902290następującej konstrukcji: 
  22912291.PP 
  2292 .I /nazwa_pliku.tar:utar/[katalogu-wewnątrza-archiwum] 
   2292.I /nazwa_pliku.tar:utar/[katalogu\-wewnątrza\-archiwum] 
  22932293.PP 
  22942294Plik mc.ext pozwala już na tworzenie skrótów do plików tar, oznacza to, że 
  22952295możesz wybrać jakiś plik tar i nacisnąć enter aby do niego wejść, zobacz 
   
  22992299Przykłady 
  23002300.PP 
  23012301.nf 
  2302     mc-3.0.tar.gz#utar/mc-3.0/vfs 
  2303     /ftp/GCC/gcc-2.7.0.tar#utar 
   2302    mc\-3.0.tar.gz#utar/mc\-3.0/vfs 
   2303    /ftp/GCC/gcc\-2.7.0.tar#utar 
  23042304.fi 
  23052305.PP 
  23062306Późniejszy podaje pełną ścieżkę archiwum tar. 
   
  23162316specjalnego katalogu, którego nazwa jest w następującym formacie: 
  23172317.PP 
  23182318.nf 
  2319 /#sh:[użytkownik@]komputer[:opcje];/[zdalny-katalog];</em> 
   2319/#sh:[użytkownik@]komputer[:opcje];/[zdalny\-katalog];</em> 
  23202320.fi 
  23212321Elementy 
  23222322.IR użytkownik , 
   
  23302330.PP 
  23312331Jako 
  23322332.I opcja 
  2333 może wystąpić 'C' - włącza kompresje i 'rsh' - włącza rsh zamist ssh. Jeśli 
  2334 .I zdalny-katalog 
   2333może wystąpić 'C' \- włącza kompresje i 'rsh' \- włącza rsh zamist ssh. Jeśli 
   2334.I zdalny\-katalog 
  23352335istnieje, twój aktualny katalog na zdalnym komputerze będzie ustawiony 
  23362336na niego. 
  23372337.PP 
   
  24102410następujące wartości: 
  24112411.PP 
  24122412.nf 
  2413 set meta-flag on 
  2414 set convert-meta off 
  2415 set output-meta on 
   2413set meta\-flag on 
   2414set convert\-meta off 
   2415set output\-meta on 
  24162416.fi 
  24172417.PP 
  24182418w pliku /etc/sysconfig/i18n: 
  24192419.PP 
  24202420.nf 
  2421 SYSFONT=lat2u-16 
   2421SYSFONT=lat2u\-16 
  24222422SYSFONTACM=iso02 
  24232423.fi 
  24242424.PP 
   
  24402440F9). W menu opcji wybieramy 
  24412441.I Display bits 
  24422442i włączamy opcje  
  2443 .I ISO 8859-1 
   2443.I ISO 8859\-1 
  24442444oraz 
  24452445.IR "Full 8 bits input" . 
  24462446Potem zapisujemy konfigurację w opcje | Save setup. 
  24472447.PP 
  2448 I gotowe - polskie literki działają również w podglądzie i wbudowanym 
   2448I gotowe \- polskie literki działają również w podglądzie i wbudowanym 
  24492449edytorze plików. 
  24502450.PP 
  24512451.\"NODE "Colors" 
  24522452.SH Kolory 
  24532453Midnight Commander próbuje sprawdzić czy twój terminal obsługuje 
  24542454kolory używając bazy danych terminali. Czasami jest to zmieniane 
  2455 przez różne flagi startowe, np. możesz wymusić wyświetlanie czarno-białe 
  2456 lub kolorowe startując z opcją odpowiednio -b i -c. 
   2455przez różne flagi startowe, np. możesz wymusić wyświetlanie czarno\-białe 
   2456lub kolorowe startując z opcją odpowiednio \-b i \-c. 
  24572457.PP 
  24582458Jeśli program jest skompilowany z menedżerem ekranu Slang zamiast ncurses, 
  24592459sprawdzi on również wartość zmiennej 
  24602460.BR COLORTERM . 
  2461 Jeśli jest ustawiona, ma takie samo znaczenie jak opcja -c. 
   2461Jeśli jest ustawiona, ma takie samo znaczenie jak opcja \-c. 
  24622462.PP 
  24632463Możesz wybrać terminale, które zawsze żądają wyświetlania w kolorze, 
  24642464poprzez dodanie ich do pozycji 
   
  24702470color_terminals=linux,xterm 
  24712471.fi 
  24722472.nf 
  2473 color_terminals=terminal-name1,terminal-name2... 
   2473color_terminals=terminal\-name1,terminal\-name2... 
  24742474.fi 
  24752475.PP 
  24762476Program może być skompilowany zarówno z bibliotekami slang jak i ncurses. 
   
  25062506helpslink; Kolory podglądu: viewunderline; Specjalne tryby podświetlenia: 
  25072507executable, directory, link, device, special. 
  25082508[nie tłumaczyłem nazw z racji tego, że trzeba je stosować w ich angielskim 
  2509 brzmieniu - jeśli jesteś aż tak zaawansowany, użyj słownika]. 
   2509brzmieniu \- jeśli jesteś aż tak zaawansowany, użyj słownika]. 
  25102510.PP 
  25112511Okna dialogowe mogą mieć następujące kolory: 
  25122512.I dnormal 
   
  26412641.PP 
  26422642.I only_leading_plus_minus 
  26432643.IP 
  2644 zmienia znaczenia znaków '+', '-', '*' w linii komend (wybór, odznaczenie, 
   2644zmienia znaczenia znaków '+', '\-', '*' w linii komend (wybór, odznaczenie, 
  26452645odwrócenie zaznaczenia). Standardowo działają one tylko wtedy kiedy linia 
  26462646poleceń jest pusta. Jeśli coś jest w niej już napisane, znaki te są traktowane 
  26472647jako normalne. Jest to przydatne gdyż najczęściej w trakcie pisania nie chcemy 
  2648 zmieniać zaznaczenia. Jednak czasami ... - wystarczy przestawić tę opcję 
   2648zmieniać zaznaczenia. Jednak czasami ... \- wystarczy przestawić tę opcję 
  26492649i klawisze te będą zawsze działać. 
  26502650.I panel_scroll_pages 
  26512651.IP 
   
  26562656.I show_output_starts_shell 
  26572657.IP 
  26582658Ta opcja pracuje jeśli nie używasz obsługi powłoki w tle. Kiedy 
  2659 użyjesz kombinacji klawiszy C-o i ta opcja jest włączona, będziesz 
   2659użyjesz kombinacji klawiszy C\-o i ta opcja jest włączona, będziesz 
  26602660miał nową powłokę. Jeśli nie, dowolny klawisz przywróci znów Midnight 
  2661 Commandera (C-o działa jak podgląd). 
   2661Commandera (C\-o działa jak podgląd). 
  26622662.PP 
  26632663.I show_all_if_ambiguous. 
  26642664.IP 
  26652665Standardowo Midnight Commander pokazuje wszystkie możliwe dokończenia 
  26662666jeśli jest ich więcej i naciśnięto kombinację 
  2667 .B M-Tab 
   2667.B M\-Tab 
  26682668po raz drugi, za pierwszym razem dokończone zostanie tylko tyle ile jest to 
  26692669możliwe i jeśli będzie więcej możliwości słychać będzie krótkie bipnięcie. 
  26702670Jeśli chcesz widzieć wszystkie możliwe dokończenia już po pierwszym naciśnięciu 
  2671 .BR M-Tab , 
   2671.BR M\-Tab , 
  26722672zmień tę opcję na 1. 
  26732673.PP 
  26742674.I torben_fj_mode 
   
  27162716Midnight Commander pozwala ci na naprawienie bazy danych terminali bez 
  27172717posiadania uprawnień roota. Midnight Commander szuka w pliku startowym 
  27182718(mc.lib położonego w katalogach z bibliotekami Midnight Commandera) lub w 
  2719 pliku ~/.mc/ini sekcji "terminal:nazwa-twojego-terminala" i potem sekcji 
   2719pliku ~/.mc/ini sekcji "terminal:nazwa\-twojego\-terminala" i potem sekcji 
  27202720"terminal:general", każda linia sekcji zawiera symbol klawisza, który 
  27212721chcesz zdefiniować, zaczynające się do znaku równości i definicji klawisza. 
  27222722Możesz użyć kombinacji \\E aby reprezentować znak escape i ^x aby 
  2723 reprezentować znak Control-x. 
   2723reprezentować znak Control\-x. 
  27242724.PP 
  27252725Możliwymi klawiszami symboli są: 
  27262726.PP 
  27272727.nf 
  2728 f0 do f20     Klawisze funkcyjne f0-f20 
   2728f0 do f20     Klawisze funkcyjne f0\-f20 
  27292729bs            backspace 
  27302730home          klawisz home 
  27312731end           klawisz end 
   
  27502750Symbol klawisza 
  27512751.I complete 
  27522752reprezentuje sekwencję wyjścia używaną do wywoływania procesu dokańczania, 
  2753 jest to wywoływane kombinacją M-tab, ale możesz zdefiniować inne klawisze 
   2753jest to wywoływane kombinacją M\-tab, ale możesz zdefiniować inne klawisze 
  27542754do wykonywania tych samych funkcji (na tych klawiaturach z toną fajnych i 
  27552755zupełnie bezużytecznych klawiszy). 
  27562756.PP 
   
  28082808Lista katalogów drzewa katalogów i podglądu drzewa. Jedna linia jest jednym 
  28092809wejściem. Linie zaczynające się od ukośnika są pełnymi nazwami katalogów. 
  28102810Linie zaczynające się od numeru mają tyle znaków ile poprzedni katalog. 
  2811 Jeśli chcesz możesz stworzyć plik używając komendy "find / -type d 
  2812 -print | sort > ~/.mc/tree". Normalnie nie ma sensu tego czynić, gdyż 
   2811Jeśli chcesz możesz stworzyć plik używając komendy "find / \-type d 
   2812\-print | sort > ~/.mc/tree". Normalnie nie ma sensu tego czynić, gdyż 
  28132813Midnight Commander robi to sam za ciebie. 
  28142814.PP 
  28152815\&./.mc.menu 
   
  28342834.PP 
  28352835.nf 
  28362836Strona Midnight Commander w sieci World Wide Web: 
  2837         http://www.midnight-commander.org/ 
   2837        http://www.midnight\-commander.org/ 
  28382838.fi 
  28392839.PP 
  28402840.\"NODE "AUTHORS" 
   
  28502850of this package; 
  28512851Alessandro Rubini (rubini@ipvvis.unipv.it) has been especially helpful 
  28522852debugging and enhancing the program's mouse support, John Davis 
  2853 (davis@space.mit.edu) also made his S-Lang library available to us 
   2853(davis@space.mit.edu) also made his S\-Lang library available to us 
  28542854under the GPL and answered my questions about it, and the following 
  28552855people have contributed code and many bug fixes (in alphabetical 
  28562856order): 
   
  28582858Adam Tla/lka (atlka@sunrise.pg.gda.pl), 
  28592859alex@bcs.zp.ua (Alex I. Tkachenko), Antonio Palama, 
  28602860DOS port (palama@posso.dm.unipi.it), Erwin van Eijk 
  2861 (wabbit@corner.iaf.nl), Gerd Knorr (kraxel@cs.tu-berlin.de), 
  2862 Jean-Daniel Luiset (luiset@cih.hcuge.ch), Jon Stevens 
   2861(wabbit@corner.iaf.nl), Gerd Knorr (kraxel@cs.tu\-berlin.de), 
   2862Jean\-Daniel Luiset (luiset@cih.hcuge.ch), Jon Stevens 
  28632863(root@dolphin.csudh.edu), Juan Francisco Grigera, Win32 port 
  2864 (j-grigera@usa.net), Juan Jose Ciarlante (jjciarla@raiz.uncu.edu.ar), 
   2864(j\-grigera@usa.net), Juan Jose Ciarlante (jjciarla@raiz.uncu.edu.ar), 
  28652865Ilya Rybkin (rybkin@rouge.phys.lsu.edu), Marcelo Roccasalva 
  28662866(mfroccas@raiz.uncu.edu.ar), Massimo Fontanelli (MC8737@mclink.it), 
  28672867Pavel Roskin (pavel_roskin@geocities.com), 
  28682868Sergey Ya. Korshunoff (root@seyko.msk.su), Thomas Pundt 
  2869 (pundtt@math.uni-muenster.de), Timur Bakeyev 
   2869(pundtt@math.uni\-muenster.de), Timur Bakeyev 
  28702870(timur@goff.comtat.kazan.su), Tomasz Cholewo 
  28712871(tjchol01@mecca.spd.louisville.edu), Torben Fjerdingstad 
  2872 (torben.fjerdingstad@uni-c.dk), Vadim Sinolitis (vvs@nsrd.npi.msu.su) 
   2872(torben.fjerdingstad@uni\-c.dk), Vadim Sinolitis (vvs@nsrd.npi.msu.su) 
  28732873and Wim Osterholt (wim@djo.wtm.tudelft.nl). 
  28742874.PP 
  28752875.\"NODE "BUGS" 
   
  28782878pozostało jeszcze do zrobienia. 
  28792879.PP 
  28802880Jeśli chcesz zgłosić kłopoty z programem [błędy w nim], 
  2881 wyślij e-mail [po angielsku], na adres mc-devel@gnome.org. 
   2881wyślij e\-mail [po angielsku], na adres mc\-devel@gnome.org. 
  28822882.PP 
  28832883Do zgłoszenia błędu dołącz opis problemu, versję programu, którego używasz 
  2884 (wyświetla ją mc -V), system operacyjny, na którym pracujesz i jeśli program 
   2884(wyświetla ją mc \-V), system operacyjny, na którym pracujesz i jeśli program 
  28852885się wykłada, chcielibyśmy dostać ślad stosu. 
  28862886.SH TŁUMACZENIE 
  28872887Maciej Wojciechowski    wojciech@staszic.waw.pl